Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Thilda, 2006. A risk assessment of Bemisia tabaci and its quarantine status in Sweden. SLU, Dept. of Crop Science, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Crop Science

Full text not available from this repository.

Abstract

Bemisia tabaci, the cotton whitefly, is a polyphagous pest of numerous important crops grown in subtropical and tropical areas and in greenhouses. It is considered the most important member of the whitefly family (Aleyrodidae), from an economic point of view, due to its polyphagy and ability to transmit viruses. Sweden is termed a protected zone against B. tabaci. A protected zone is an area within the European Union where a harmful organism has not been established yet as in other parts of Europe. In this protected zone the harmful organism is actively controlled by officials. Produced commodities that are imported or traded within EU to a protected zone are obligated to be free from the quarantine pest. Also commodities traded within a protected zone for continued production have to be free from the quarantine pest.
A pest risk assessment is made with the aim to evaluate the threats an establishment of B. tabaci would pose to the Swedish greenhouse production and the sustainability of the protected zone is discussed.
This is a literature study with qualitative interviews, with eight interviewees which are all important actors concerning this issue. I chose to conduct qualitative interviews, as the aim and the addressed problem are complex and can not be answered in a quantitatively manner.
The result showed that the main feared threats that an establishment of B. tabaci pose are eradication problems as it is readily developing insecticidal resistance and the spread of feared vectored viruses into vegetable greenhouses. On the question if the protected zone should be maintained the opinions from the interviewees were diverse. The administrative officer at the Plant Protection Service thought the protected zone to be of advantage for the growers as it is an extra guarantee of importing healthier material. The expert on greenhouse from the Plant Protection Centre at the Swedish Board of Agricultural pest also identified the benefit with importing healthier material, but judged the risk of virus spreading into vegetable greenhouses as small. The expert in plant virology stated that the risk of virus spread into vegetable greenhouses would be higher with viruses with both ornamental and vegetable hosts. The advisor in production of ornamental plants thought that the protected zone is not to any practical meaning for the ornamental growers, as B. tabaci is not a serious problem for them. The grower of ornamental plants said that the decision of the protected zone was taken in loyalty towards the vegetable growers and thought that the protected zone will be phased out in a couple of years. The cutting producer thought the protected zone was unnecessary and due to an overestimation of the risks. The tomato grower and advisor on production of greenhouse vegetables believed it to be important to prevent establishment of new serious pests.

,

Bemisia tabaci, bomullsmjöllusen, är en polyfag skadegörare på flera viktiga växtslag
odlade i subtropiska, tropiska områden och i växthus. Den anses, ur ekonomisk synvinkel, som
den mest betydelsefulla medlemmen i mjöllusfamiljen (Aleyrodidae) utifrån dess breda
värdkrets och förmåga att överföra virus. Sverige är skyddad zon för B. tabaci. En skyddad zon
innebär ett område inom den Europeiska Unionen där en skadegörare inte är etablerad än som i
andra delar av Europa. I den skyddade zonen är skadegöraren aktivt kontrollerad och bekämpad
av myndigheterna. Producerat växtmaterial som importeras eller handlas från EU till en
skyddad zon ska vara fritt ifrån karantänskadegöraren. Även material som säljs inom den
skyddade zonen för fortsatt produktion måste vara fritt från skadegöraren i fråga.
Uppsatsen utgörs av en riskvärdering av Bemisia tabaci med målet att utvärdera hoten som
en etablering av B. tabaci skulle kunna utgöra för den svenska växthusproduktionen, samt en
avslutande diskussion huruvida den skyddade zonen ska kvarstå eller ej.
Riskvärderingen bygger på en litteraturundersökning samt kvalitativa intervjuer av åtta
personer, vilka alla är viktiga aktörer i frågan. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer eftersom
mitt mål och problemformulering är komplexa och kan inte besvaras på ett kvantitativt sätt.
Resultatet visar att de risker som huvudsakligen ses av en etablering av B. tabaci är
bekämpningssvårigheter på grund av resistensutveckling mot kemikalier och spridning av
allvarliga virus i grönsaksväxthus. På frågan om den skyddade zonen ska vara kvar var
åsikterna från de olika intervjupersonerna blandade. Handläggaren från Växtinspektionen ansåg
att den skyddade zonen var till fördel för odlaren, eftersom den garanterar bättre kvalité på
importerat material. Experten på växthusskadegörare från Jordbruksverket nämnde även
fördelen med friskare handelsmaterial, men bedömde risken att ett virus kan spridas in i
grönsaksväxthus som liten. Växtvirologen konstaterade att spridningsrisken av virus in i
grönsaksväxthus ökar med virus vars värdkrets omfattar både prydnadsväxter och
grönsakskulturer. Rådgivaren på prydnadsväxtproduktion tyckte att den skyddade zonen inte är
till någon praktisk betydelse för prydnadsväxtodlarna, eftersom B. tabaci inte är ett allvarligt
problem för dem. Prydnadsväxtodlaren sa att beslutet om en skyddad zon gjordes i lojalitet mot
grönsaksodlarna och trodde att den skyddade zonen kommer att försvinna om några år.
Sticklingsproducenten tyckte att den skyddade zonen var onödig och ett resultat av en
överskattning av riskerna. Tomatodlaren och rådgivaren på produktion av växthusgrönsaker
tyckte att det är viktigt att förhindra etablering av nya allvarliga skadegörare.

Main title:A risk assessment of Bemisia tabaci and its quarantine status in Sweden
Authors:Nilsson, Thilda
Supervisor:Rämert, Birgitta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Bachelor project in the Danish-Swedish Horticulture programme
Volume/Sequential designation:2006:07
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YHORT Horticultural Science Programme (admitted after 2000 and before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Crop Science
Keywords:Bemisia tabaci, cotton whitefly, sweet potato whitefly, tobacco whitefly, quarantine pest
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9050
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant diseases
Language:English
Deposited On:23 Nov 2017 08:45
Metadata Last Modified:24 Nov 2017 05:04

Repository Staff Only: item control page