Home About Browse Search
Svenska


Skärberg, Erik and Sundström, Linnea, 2017. Lönsamhetsanalys av maskininvestering på virkesterminal. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Från det att lastbilstransporter för rundvirke togs upp i Skogsstyrelsens statistik under 1970-talet har det varit den dominerande transportmetoden i Sverige. I och med allt mer centraliserade industrier har transportavstånden mellan skog och industri ökat, det tillsammans med en ökad miljömedvetenhet och en politisk vilja att gå mot mer miljövänliga transporter kräver nya transportlösningar. En viktig del i strävan mot målet är ökad användning av järnvägstransport, i och med lägre miljöpåverkan - det är här terminaler kommer in i bilden.
De största tveksamheterna som finns angående huruvida terminaler är rationella har med kostnadsbilden att göra. Detta gör att det blir intressant att undersöka kostnadsbilden hos en terminal och vilka investeringar i maskinparken som kan ge än effektivare omlastning och lagerhantering. Det finns en mängd olika framgångsfaktorer för att driva en biobränsleterminal. En av dessa är att man täcker behovet av maskinella resurser för den planerade verksamheten.
I arbetet genomfördes en investeringskalkyl där det konstaterades att det skulle vara lönsamt för Terminalen i Bastuträsk AB att investera i en egen maskin för virkeshantering och sluta använda sig av en entreprenörtjänst. Av de undersökta maskinerna visade Sennebogen 830 de bästa resultaten och bytet ger ett kalkylerat nuvärde på mer än 18 000 000 kr. Störst påverkan på resultatet har virkesmängden som kan hanteras och huruvida det finns en tillräckligt stor efterfrågan på terminalens tjänster för att komma upp i ett högt maskinutnyttjande. Känslighetsanalyserna visade på att med de nuvarande förutsättningarna kommer investeringen med stor säkerhet att vara lönsam.

,

From when the statistics about the roundwood transportation was collected in Skogsstyrelsen statistics in the 1970s, trucks have been the dominant method of transport in Sweden. With more centralized industries transport distances between forest and industry have increased. The increased environmental awareness and the political will to move toward more environmentally friendly transport requires new transport solutions. An important element in achieving the goal is to increase the use of railway transport which have a lower environmental impact – to manage this timber terminals have key role.
The biggest doubts surrounding timber terminals are about the economics. This makes it interesting to examine the cost structure of a terminal and which investments in machinery that can provide more efficient transhipment and warehousing. One of the key factors is the need for mechanical resources.
In the study a capital budget was made where it was stated that it would be profitable for Terminalen i Bastuträsk AB to invest in their own machine and stop using the services of a contractor. Of the investigated machines Sennebogen 830 showed the best results with the change giving a calculated present value of more than 18 000 000 SEK. The greatest impact on the result was the amount of timber that could be handled and whether there was sufficient demand for the terminals services in order to reach a high machine utilization. Sensitivity analyses showed that with the current conditions, the investment almost certainly would be profitable.

Main title:Lönsamhetsanalys av maskininvestering på virkesterminal
Authors:Skärberg, Erik and Sundström, Linnea
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Roos, Anders
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:20
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:nuvärdesanalys, produktivitet, vedtruck, maskinpark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:09 Jan 2018 12:19
Metadata Last Modified:08 Feb 2019 08:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics