Home About Browse Search
Svenska


Köppler, Lewi, 2017. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
682kB

Abstract

Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. Automatisering av gallringsuppföljning har därför varit ett mål för Skogforsk som utvecklat programvaran hprGallring som skattar flera gallringsparametrar med
hög precision. Stickvägsandelen är en gallringsparameter många markägare lägger vikt vid.
Om det i ett bestånd finns luckor skördarna använder i sitt avverkningsarbete uppstår frågan om stickvägarna i dessa ska ingå i beräkningen av stickvägsandelen. Därför har det utvecklats en funktion som beräknar total stickvägslängd och som delar upp stickvägarna i nygjorda och befintliga stickvägar. Nygjorda definieras som stickvägar uppkomna genom tvingande uttag för att göra plats åt skördaren medan befintlig definieras som väg där inget tvingande uttag skett. För att beräkna stickvägsandel behövs beståndets totala areal samt längd och bredd på stickvägarna. I hprGallring förutsätts bredden vara 4,2 meter.
Syftet med studien var att jämföra hprGallrings skattningar av stickvägslängd och förutsatta stickvägsbredd med motsvarande manuella referensmättningar samt analysera orsaker till avvikelser. En manuell referensmätning av nio bestånd gjordes i fält, där stickvägslängden mättes med GPS och bredden med måttband.
Resultatet visar att ny och befintlig stickvägslängd underskattas respektive överskattas signifikant av hprGallring. Total stickvägslängd underskattas med 5 %, dock ej signifikant. Medelvärdet på stickvägsbredden blev i fältinventeringen 4,8 meter. Fyra olika slags typfel samt deras inverkan på resultatet kunde identifieras, vilka kräver åtgärder för att hprGallrings skattningar av stickvägslängd ska bli mer rättvisande.

,

Monitoring of thinnings must be done in order to ensure that laws and certifications as well as the landowners' wishes are satisfied. Today this work is done manually in the field and is very time consuming and which lowers the productivity of the harvesting work. In order to rationalize this work a software called hprGallring has been developed by Skogforsk. This program can automatically estimate several of the monitoring parameters with high precision with help from the production data. Forest stand height, basal area, stems per hectare, strip road length and area are among them.
A function in hprGallring has been developed to divide the total strip road length into two parts, new and existing strip road. New strip road is defined as a strip road created in order to make the forest passable for the machine and existing strip road is defined as an existing path for the machine. The primary cause to this new function is the question: “if the harvester can use gaps in the stand to make its way forward, should that part be classified as strip road in the follow-up?”
The aim of the study was to compare hprGallrings estimations of strip road length and width compared to a manual reference measurement. And also analyse the sources to differences that may appear. A manual reference measurement of nine objects was performed in field. Where the strip road length was measured with GPS and strip road width with tape.
The result shows that the length of new strip road is underestimated as the length of existing strip road is overestimated by hprGallring. Both results are significant. The total length of strip roads is in general underestimated by 5% but there was no significance in that result. The average value of the strip road width was in the field inventory 4.8 meters. Four different kinds of type errors and their impact on the results could be identified. These errors need to be reduced to make hprGallrings’ estimations more accurate.

Main title:Automatisk gallringsuppföljning
Subtitle:utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata
Authors:Köppler, Lewi
Supervisor:Lindroos, Ola
Examiner:Nordfjell, Tomas
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2017:19
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:hprGallring, förstagallring, skördardata, stickvägar, stickvägsbredd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8859
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8859
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:16 Nov 2017 08:16
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 09:57

Repository Staff Only: item control page