Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Sebastian and Åström, Emelie, 2017. Tillväxthinder i svenska lantbruksföretag : en studie av sex lantbruksföretag i Uppsala län. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
392kB

Abstract

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att ett företag utvecklas och skapar tillväxt eftersom det bidrar till förbättrad ekonomi och nya arbetstillfällen. Tillväxt kan även ses som ökad innovations- och konkurrenskraft vilket gör tillväxt till något som bör vara centralt för företagande. Endast en fjärdedel av svenska lantbruksföretag räknas som tillväxtföretag. Lönsamhet är en viktig faktor för tillväxt då ett företag som är lönsamt tenderar att utvecklas mer framgångsrikt. Tidigare studier antyder att svenska lantbruksföretag har låg lönsamhet, vilket kan vara en kausalitet till den relativt låga andelen lantbruksföretag som räknas som tillväxtföretag. Låg lönsamhet är således ett exempel på ett tillväxthinder.

Syftet med uppsatsen är att identifiera upplevda tillväxthinder som hämmar eller förhindrar tillväxt i lantbruksföretag verksamma inom Uppsala län, samt att undersöka hur företagarna hanterat och hanterar olika typer av tillväxthinder. Detta för att skapa förståelse för hur tillväxtprocessen kan se ut och därmed hur tillväxt kan ske. För att besvara forskningsfrågorna genomförs en fallstudie av sex lantbruksföretag i Uppsala län. Identifierade tillväxthinder kategoriseras och analyseras genom att förankra empirin i befintliga teorier. För att skapa en dynamisk analys är den teoretiska utgångspunkten en analysmodell som kompletteras med teoretiska ansatser om kontextens betydelse, företagarens motivation, företagets resursbas, strategier samt företagets olika tillväxtfaser. Teorierna kartläggs och förklaras genom en narrativ litteraturgenomgång av tidigare forskning inom området.

Uppsatsens forskningsprocess är kvalitativ vilket innebär att den har en induktiv ansats. Empiriinsamlingen har skett som en iterativ process genom en fallstudie av sex lantbruksföretag. Uppsatsen har en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala konstruktioner skapas av sociala aktörer samt en tolkningsinriktad epistemologi vilket innebär att författarna tolkar det empiriska materialet.

Studiens slutsatser påvisar likheter och skillnader mellan de studerade företagens upplevda tillväxthinder samt att flera tillväxthinder kan härledas till varandra. Slutsatserna visar även att företagarens eget intresse och motivation ligger till grund för företagets utveckling och tillväxt.

Studien bidrar till en ökad förståelse för hur tillväxt kan ske genom att företagaren kontinuerligt hanterar tillväxthinder i tillväxtprocessen. För att besvara hur tillväxthinder kan hanteras måste kontexten beaktas.

,

The purpose of this thesis is to identify perceived barriers of growth in Swedish agricultural businesses and how they manage to handle these barriers. Profitability is an important component in the growth of firms and previous studies indicates insufficient profitability in Swedish agricultural businesses, only one fourth counts as growing businesses. Insufficient profitability can cause insufficient growth, therefore, insufficient profitability is an example of a barrier of growth.
With a qualitative and inductive method, owners of six agricultural businesses have been interviewed. The empirical findings were based on an iterative process of semi-structured interviews. The theoretical approaches were chosen to create a dynamic analysis of perceived barriers of growth and what barriers to expect in the future. The study was limited to the context of Uppsala county.
The conclusions of this study contributes to an increased understanding that the process of growth is influenced by how the barriers are continuously managed. It also indicates that there are similarities and differences between the firms in this context and that some of the perceived barriers of growth can be related to each other. Furthermore, it shows that the business-owners interest and motivation is the foundation of the development and growth of the firm.

Main title:Tillväxthinder i svenska lantbruksföretag
Subtitle:en studie av sex lantbruksföretag i Uppsala län
Authors:Olsson, Sebastian and Åström, Emelie
Supervisor:Gaddefors, Johan
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1119
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:tillväxt, tillväxthinder, lantbruksföretag, strategi, motivation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8763
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8763
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:13 Nov 2017 13:21
Metadata Last Modified:13 Nov 2017 13:21

Repository Staff Only: item control page