Home About Browse Search
Svenska


Wrede, Oscar, 2017. Implantat och proteser : en framtid med 3D-skrivning inom skogsindustrin. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Innovationer och etablering av dessa på marknaden är en stor utmaning för de flesta företag och det tar oftast väldigt lång tid att lyckas. Oftast krävs unik kunskap om den bransch som innovationen omfattar, något som ofta saknas bland innovatörer. Från adoptörens perspektiv utgör innovationer ofta en stor osäkerhet vilket kräver att innovatören behöver, på ett konstruktivt och enkelt sätt, motbevisa osäkerheten med innovationen.
I denna studie redovisas förståelse kring hur och om, 3D-teknologin kan användas inom implantat- och protesbranschen. Därutöver undersöks vilka värderingar och attityder som finns inom tandteknik, som utgör en liten del inom implantat- och protesbranschen. På detta sätt kan kunskap erhållas om hur osäkerhet upplevs samt hur denna osäkerhet samtidigt kan minimeras.
Syftet med denna studie är skapa en uppfattning kring hur 3D-teknologin kan användas inom implantat och protesbranschen. Därutöver är syftet att ta reda på de värderingar och attityder som finns inom tandteknik och som påverkar möjligheterna för att 3D-skrivning ska kunna bli verklighet. Vidare syftar studien till att belysa vilka aspekter som har störst inverkan på hur en innovation som 3D-skrivning behöver lanseras för att öka möjligheten för fullständig adoption och spridning.
Studien bygger på kvalitativa telefonintervjuer med tandtekniker. Intervjuerna var av semistrukturell typ och baserades på en frågeguide byggt ifrån ett teoretiskt ramverk.
Resultatet visar på att det finns stora variationer i synen på 3D-skrivning, men samtidigt en relativt entydig förståelse för dess nytta och potential inom branschen. Vidare förklarar analysen hur innovationsspridning hänger samman med respondenternas olika svar kring attityder och värderingar avseende 3D-skrivning. De slutsatser som erhålls från studien är att tandteknikernas olika syn på 3D-skrivning beror till stor del på osäkerhet och riskmedvetenhet. För att lyckas med spridningen av 3D-teknologin inom tandteknik, krävs det förståelse för hur risk och upplevd osäkerhet ska hanteras.

,

Innovations and the establishment of these in the marketplace are a major challenge for most people and it usually takes a very long time to succeed. Most often, unique knowledge about the industry covered by innovation is required, which is usually lacking among innovators. From the adopter's perspective, innovations often constitute a major uncertainty, which requires that the innovator needs to constructively and easily defend the uncertainty with innovation
This study offers an understanding of how and if 3D-technology can be used in the implant and prosthetic industry. In addition, what values and attitudes exist in dental engineering, which is a small part of the implant and prosthetic industry. In this way, knowledge can be gained about how insecurity is experienced and how this uncertainty can be minimized at the same time.
The purpose of this study is to provide an idea of how 3D-technology can be used in the implant and prosthetics industry. In addition, the purpose is to find out the values and attitudes that exist in the dental business, which affect the possibilities for 3D-printing to become reality. Furthermore, the study aims at highlighting which aspects have the greatest impact on how an innovation such as 3D-writing needs to be launched, to increase the possibility of full adoption and dissemination.

The study is based on qualitative interviews with dental technicians conducted through telephone interview. The interviews were of a semi structural nature and were based on a questionnaire that followed the different parts of the theory.
The result shows that there are big variations on the view of 3D-writing, but at the same time a relatively clear understanding of its usefulness and potential in the industry. Furthermore, the analysis explains how innovation diffusion is related to respondents' different responses to attitudes and values regarding 3D-writing. The conclusions obtained from the study are that dental technicians' different views on 3D-writing are largely due to uncertainty and risk awareness. In order to succeed in spreading 3D-technology in dental technology, it requires understanding of how risk and perceived uncertainty should be addressed.

Main title:Implantat och proteser
Subtitle:en framtid med 3D-skrivning inom skogsindustrin
Authors:Wrede, Oscar
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Mark-Herbert, Cecilia
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:193
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:3D-skrivning, innovation, innovationsspridning, cellulosamaterial, träbaserad komposit
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8374
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8374
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 07:38
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics