Home About Browse Search
Svenska


Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna, 2017. Sociala träd : en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Alléer har en flerhundraårig historia i Sverige och är ett viktigt formelement i landskapsarkitekturen.
Alléer utgör även en betydande del av de urbana trädbestånden och många städer arbetar för att öka
artdiversiteten i dessa trädbestånd. Att lyfta frågan om blandalléer och deras estetiska potential i
urbana miljöer bör därför vara en given uppgift för landskapsarkitekter. Arbetets utgångspunkt är att
en mångfald av arter i en allé skulle med en god design kunna stärka upplevelsen av allén och skapa ett
intressant rum att vistas och färdas i. Detta kandidatarbete vill med ett gestaltningsförslag av ett fiktivt
gaturum svara på frågan om hur en allé kan utformas med visuellt olika trädarter. Metoden för att ta
fram förslaget utgjordes av litteraturgenomgång, intervjuer med sakkunniga, studiebesök och skisser.
Artvalet baserades på konceptet Sociala träd för att fokusera på samspelet mellan de ingående träden.
Trädkompositionen grundades på Nick Robinsons fem principer för visuell komposition: harmoni/
kontrast, balans, visuell energi, sekvens och skala. Förslaget Filmklubben resulterade i en allé bestående
av visuellt olika trädarter med fokus på rumslighet och upplevelser. Huvudidén i förslaget återfinns i de
ingående arternas form och storlek, samspelet dem emellan och trädsammansättningens variation över
tid genom en successionsmodell. Genom att välja visuellt olika arter skapas variation i trädkronornas
volymer, blad- och grenverkens karaktär samt årstidernas färgväxlingar. De ingående träden i allén
förnyas kontinuerligt, men stegvis, i olika föryngringsfaser genom att endast vissa träd i taget tas
bort och ersätts med nya. Hela processen från nyplantering till åldrande är därför en avsiktlig del av
allén, som då tar olika skepnader beroende på vilken föryngringsfas den befinner sig i. Att inkludera
aspekter som visuell olikhet och succession i blandalléer har varit och är fortfarande ovanligt inom
landskapsarkitekturen. Då antalet olika trädkompositioner och utformningsmöjligheter i blandalléer är
i det närmaste oändliga kan bilden av vad en allé är behöva utvidgas och allébegreppen bli flera för att
inkludera flera nyanserade idéer av alléer.

,

Avenues are an architectural tradition that in Sweden dates back several centuries. They play an
important role as form elements in landscape architecture and make up a significant part of urban
tree population. Many cities seek to increase the diversity among street trees. Addressing the question
of avenues composed of several species and their aesthetical potential in urban environments should
therefore be an important task for landscape architects. A functioning avenue design that includes a
diversity of tree species could enhance the experience of the avenue and create an interesting space
to be in and travel through. This paper seeks to answer the question of how to design an avenue with
visually different species by a design proposal of a fictious street space. The method used to achieve the
final proposal included litterature studies, interviews with experts, study excursions and sketching. The
selection of species was made through the concept Sociala träd (’Social Trees’) in order to bring attention
to the interaction of the constituent trees. The tree composition was made based on Nick Robinson’s
five principles of visual composition: harmony/contrast, balance, visual energy, sequence and scale.
The design proposal called Filmklubben (’the Movie Club’) resulted in an avenue consisting of several
visually different tree species with a focus on spatiality and experience. The main ideas of the proposal
is found in the shape and size of the constituent trees, the interplay among them and the variation of the
tree composition over time through a succession model. By choosing visually different species a variation
can be seen in the crown volume, the character of the leaf and branch texture and the changing of colours
through the seasons. The avenue is renewed continually, albeit gradually, in different rejuvenation stages
by only removing a few of the trees a the time. The whole process from planting to aging is an intentional
and integral part of the proposal and makes the avenue take on different shapes depending on what stage
it is in. Including aspects such as visual dissimilarity and succession in avenue design has been and
still is uncommon in landscape architecture. Given the endless number of tree compositions and design
possibilities of avenues the image of what an avenue is might have to be broadened and the terminology
regarding avenues extended in order to encompass more nuanced ideas of avenues.

Main title:Sociala träd
Subtitle:en idégestaltning av en allé med visuell mångfald i trädkompositionen
Authors:Alenvall, Alexander and Löfstrand, Hanna
Supervisor:Eskilsdotter, Sofia
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC, NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:allé, blandallé, föryngring, komposition, succession
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8327
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8327
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 06:37
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 06:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics