Home About Browse Search
Svenska


Göransson, Tony, 2005. Svartedalens naturreservat : en social rikedom värd att utveckla!. SLU, Dept. of Silviculture, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Silviculture

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Svartedalens nature reserve a social richness worth develop.
The nature reserve of Svartedalen is an area of high biological and social values. The reserve is located close to several densely populated areas. The reserve has been classified as a national area of interest for nature conservation and outdoor life, and as a Natura 2000 area according to both the bird- and habitat directions. The reserve is the largest landarea in Västra Götaland, 3 410 hectares, where a resolution has been made about all these forms of protection. The foundation Skogssällskapet owns 1 956 hectares of the reserve, at 1 384 hectares of the property they pursue FSC-certified silver culture, according to current management plan. Västkuststiftelsen is the administrator of the reserve.
To calculate how much the restrictions for the reserve have an effect on the economic result for the forestry, a comparison is made between two similar forest properties where FSC-certified silver culture is practised. The yearly economic result from the forestry in the nature reserve of Svartedalen are, 256 000 SEK or 186 SEK per hectare, calculated on means of the last five year result. When Skogssällskapet acquired the property of Svartedalen their purpose was to develop and create opportunities for a multiple use of the forest. The conditions have been changed and the purpose hasn't been fulfilled.
To get an apprehension of the costs relation to the value of the non-monetary value in the nature reserve, the non-monetary value has been quantified according to a method which has been used in similar studies. Costs in form of receipts that did not occur from the forestry, has been compared with the result from the recreation value. The result from these comparison shows that the biggest public welfare obtains from taking care of the non-monetary value in the reserve. The calculated recreation value has a interval between 418 000 SEK and 27 600 000 SEK a year.
Within the social value that the forest has it is possible to distinguish seven different adventure values according to a report from Regionplane and trafikkontoret in Stockholm. The method is used in analysing Svartedalens nature reserve. The results show the area and number of the adventure value.
Last is discussed how the reserves different values can be taken care of and saved in the best way for the future. The ownership has an impact on how the value in the reserve is take care of. In Svartedalens nature reserve the public welfare value is bigger then the economic result from a forestry whit normal yield. It is stated that taking care of the public welfare in the reserve, is depending on the owners purpose. A public owner's purpose is better suited, than a private, to take care of the total public welfare values in Svartedalens nature reserve.

,

De biologiska och sociala värdena är höga i Svartedalens naturreservatet. Reservat är
lokaliserat i ett område nära flera tätorter. Reservatet har klassats som riksobjekt för naturvård
och friluftsliv, naturreservat samt Natura 2000 område enligt både fågel- och
habitatdirektiven. Reservatet var det största markområdet med en areal om 3 410 hektar, i
Västra Götaland som har beslutats få samtliga dessa skyddsformer. Stiftelsen Skogssällskapet
äger 1 956 hektar av reservatet och på 1 384 hektar av fastigheten bedriver Skogssällskapet
idag FSC-certifierat skogsbruk, enligt en gällande skötselplan. Västkuststiftelsen är förvaltare
av reservatet.
För att beräkna i vilken grad det ekonomiska resultatet från skogsbruket i Svartedalens
naturreservat kan tänkas påverkas av gällande restriktioner och hänsyn, görs en jämförelse
med två liknande skogsfastigheter där det bedrivs FSC-certifierat skogsbruk. Det årliga
ekonomiska utfallet från skogsbruket i reservatet var i genomsnitt, under en fem års period,
256 800 kronor per år eller 186 kronor per hektar och år. Skogssällskapet målsättning vid
förvärvade av fastigheten i Svartedalen var att utveckla ett fungerande mångbruk.
Förutsättningarna har förändrats och Skogssällskapets målsättning för fastigheten i
Svartedalen har inte gått att uppfylla på grund av ändrade villkor.
För att kunna få en uppfattning om kostnadernas relation till värdet av reservatets ickemonetära
värden, har de icke-monetära värdena kvantifierats enligt en metod som används vid
liknande studier. Kostnader i form av uteblivna intäkter för skogsbruket vid tillvaratagande,
jämfördes sedan med resultatet från rekreationsvärdet. Resultatet av jämförelsen är att störst
samhällsnytta erhålls genom tillvaratagande av reservatets icke-monetära värden. Det
beräknade rekreationsvärdet har ett intervall på mellan 418 000 kronor och 27 600 000 kronor
per år.
Inom sociala värden finns det bland annat sju upplevelsevärden, enligt en av Regionplane
och trafikkontoret i Stockholm utgiven rapport. Metodiken har legat till grund för en analys på
Svartedalens naturreservat. Resultatet visar på den areella eller antalsmässiga förekomsten av
upplevelsevärden.
Slutligen diskuteras mot bakgrund av tidigare resultat hur de värden reservatet har kan tas
tillvara. En av de aspekter som kan ha betydelse är ägarformen. I en jämförelse framkommer
att den totala samhällsnyttan är större vid tillvaratagande av icke-monetära värden än vid
skogsbruk med normala krav på ekonomisk avkastning. Vidare konstateras att samhällsnyttans
tillvaratagande är beroende av ägarens målsättning. En offentlig institutions
verksamhetsmål är bättre lämpad, än en privat, för tillvarata de totala samhällsnyttiga värden
som kan tillskrivas Svartedalens naturreservat.

Main title:Svartedalens naturreservat
Subtitle:en social rikedom värd att utveckla!
Authors:Göransson, Tony
Supervisor:Valinger, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsskötsel
Volume/Sequential designation:2005:8
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Silviculture
Keywords:friluftsliv, naturreservat, rekreation, tätortsnära skogsbruk, upplevelsevärden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8034
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8034
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:19 Oct 2017 11:23
Metadata Last Modified:19 Oct 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics