Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Anna and Björk, Camilla, 2007. Urban Agriculture i den hållbara staden : en fältstudie i Managua. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Malmö. Malmö: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
32MB

Abstract

The way we design our cities today will affect the living conditions for future generations. Planning as a discipline can become crucial to attain a sustainable urban development with an increased quality of life among the urban population and an improved environment.

Urban Agriculture in the Sustainable City -a case study in Managua is a Diploma Work that deal with poverty issues, aspects of sustainability and development work. We have had a theoretical starting-point, but our focus has been on the case study i.e. the practical part, that we carried out in Managua, the capital of Nicaragua.

Today about half of the worlds 6,3 billion people live in cities. The demographic growth of the countryside has declined, while the population in the cities is considerably increasing. To create the requirements for a good quality of life among the urban population is a challenge, particularly in the developing countries. It is in these parts of the world that the most rapid urbanization is taking place and where the urban population will grow the most. The rapid urbanization has not only resulted in major environmental problems, but also in urban poverty and marginalization, unemployment, food insecurity and disease caused by an unbalanced diet. These factors are diminishing the chances of long-term development of the society.

We have been studying how Urban Agriculture i.e. cultivation and keeping livestock in an urban area, can improve the life situation among the urban population. There is evidence that Urban Agriculture can become a key strategy for the urban poor. It has secured the access of food, the public health and the environment has been improved, the income possibilities has increased and the social belonging to the society has been strengthen. Urban Agriculture has therefore been an important contributor in the work on planning for and building the sustainable city.

In spite of the fact that Nicaragua has plenty of natural resources such as agricultural land, energy reserves, forests and minerals etc., it is the second poorest country in Latin America. Today Managua is facing similar urban development challenges to other cities in the developing countries around the world, i.e. poverty alleviation, food security, enhancing the public health, income generation and preventing environmental pollution.

Our task has been to study how one could introduce Urban Agriculture in Managua. We carried out informal interviews with architects, city- planners, teachers and students at the technical universities in the city and inhabitants of Managua. From this material we choosed to work with a school in barrio Grenada, one of the poorest districts in Managua. We did a site analysis of the barrio and the school yard, and put up a number of design criterions of how we wanted the site to be shaped and what function it should have. The work was carried out as a demonstration project and it was accomplished in co-operation with the municipality of Managua, the organization HABITAR, the technical universities UNI and RUPAP, and the inhabitants of Grenada. The purpose of the project was to integrate cultivation and knowledge about the environment and nutritions, in education. The yield will go to the school, which then decides whether they will keep the crops or sell them.
From our own experiences and studies of similar projects in Havana, Cuba and Kampala, Uganda, we have then made a strategy of how one can continue to work with a further implementation of Urban Agriculture throughout the city. We have choosen to work on a small scale basis with school yards and lotes. Our intention is to show that you can achieve big results with small means. We have been focusing on the financing parts, supplying of knowledge, organization and responsability.

We want to show that landscape architects can play an important role in city- planning in development countries. The project is add- ressing city- planners in Managua, but we hope that it will inspire students and landscape architects in Sweden to become engaged in planning issues in developing countries.

,

Hur vi utformar våra städer idag kommer att påverka människors
livssituation i generationer fram över. Planering som disciplin kan
då komma att bli avgörande för att uppnå en hållbar stadsutveckling
med en höjd livskvalitet för städernas invånare och en förbättrad
miljö.Urban Agriculture i den hållbara staden- en fältstudie i
Managua är ett examensarbete som handlar om fattigdomsproblematik,
hållbarhetsaspekter och utvecklingsarbete. Vi har haft
en teoretisk utgångspunkt, men vårt fokus har legat på fältstudien
dvs. den praktiska delen som vi genomförde i Nicaraguas huvudstad
Managua.
Idag bor ungefär hälften av jordens 6, 3 miljarder människor i
städer. Den demografiska tillväxten på landsbygden har minskat,
medan tillväxten i städerna fortsätter att kraftigt öka. Att skapa
förutsättningar för en god livskvalitet bland stadsbefolkningen, är
en utmaning, särskilt i de fattigare delarna av världen. Det är också
här som urbaniseringen sker snabbast och stadsbefolkningen i
framtiden kommer att öka mest. Den snabba befolkningstillväxten
har inte bara resulterat i stora miljöproblem, den har också bidragit
till urban fattigdom och marginalisering, arbetslöshet, livsmedelsbrist
och kostrelaterade sjukdomar. Dessa faktorer minskar
möjligheterna för att ett samhälle ska kunna utvecklas långsiktigt.
Vi har studerat hur Urban Agriculture, dvs. odling och djurhållning
i staden, kan förbättra livssituationen för den urbana befolkningen.
Det är mycket som tyder på att Urban Agriculture kan bli en
nyckelstrategi för de fattiga. Studier visar att tillgången till livsmedel
har säkerställts, folkhälsan och miljön har förbättrats,
inkomstmöjligheterna har ökat och den sociala tillhörigheten i
samhället har stärkts. Urban Agriculture har därför haft en stor
betydelse i arbetet att planera för och bygga den hållbara staden.
Nicaragua är, trots goda naturresurser i form av jordbruksmark,
energireserver, skog och mineraler, det näst fattigaste landet i Latinamerika. Landets historia präglas av inbördeskrig,
naturkatastrofer, maktmissbruk och korruption. Managua
står idag inför samma utmaningar som många andra
städer i utvecklingsländerna runt om i världen, dvs. att
reducera fattigdom, säkra matförsörjning, stärka folkhälsan,
generera inkomstmöjligheter samt att förebygga
miljöförstöring.
Vår uppgift har varit att studera hur man skulle kunna introducera
Urban Agriculture i Managua. Vi genomförde informella intervjuer
med arkitekter och stadsplanerare, biologer, lärare och studenter
vid tekniska universitet i staden samt boende i Managua. Utifrån
dessa samtal valde vi att arbeta med en skola i barrion1
Grenada,
ett av de fattigaste områdena i Managua. Vi gjorde en lägesanalys
av barrion och skolgården, samt satte upp ett antal desigkriterier
för hur vi ville att platsen skulle gestaltas och vilken funktion den
skulle ha. Arbetet skedde i form av ett demonstrationsprojekt och
genomfördes i samarbete med Managua kommun, organisationen
HABITAR, de tekniska universiteten UNI och RUPAP, samt de
boende i Grenada. Projektet syftade till att integrera odling, miljö-
frågor och näringslära i skolundervisningen och avkastningen ska
gå direkt till skolan som själv väljer om man behåller eller säljer
grödorna.
Utifrån våra egna erfarenheter och studier av referensprojekt i
Havanna, Kuba och i Kampala, Uganda, har vi därefter skapat en
strategi för hur man kan arbeta med en fortsatt implementering
av Urban Agriculture i staden. Vi har valt att arbeta småskaligt med
inriktning mot skolgårdar och lotes2
. Tanken är att man med små
medel ska kunna få till stånd stora förändringar. Vi har fokuserat på
finansiering, kunskapsförmedling, organisation och ansvar.
Vi vill visa på att landskapsarkitekten kan spela en betydelsefull
roll i planeringsarbetet i utvecklingsländer. Projektet vänder sig i i utvecklingsländer. Projektet vänder sig i
första hand till yrkesverksamma inom stadsplanering i Managua.
Men vi hoppas även att vårt arbete kan inspirera studenter och
yrkesverksamma landskapsarkitekter i Sverige att engagera sig i
planeringsfrågor i utvecklingsländer.

Main title:Urban Agriculture i den hållbara staden
Subtitle:en fältstudie i Managua
Authors:Eklund, Anna and Björk, Camilla
Supervisor:Olwig, Kenneth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:71
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Urban Agriculture, odling, urbanisering, fattigdom, livsmedelsbrist, kostrelaterade sjukdomar, Managua, Nicaragua, folkhälsa, demonstationsprojekt, Havanna, Kampala, skola, bistånd, mikrofinansiering, urban hållbarhet, PRODEL, fältstudie
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8073
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8073
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 08:25
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 08:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics