Home About Browse Search
Svenska


Hördin, Joel, 2009. Grafisk skärpa : ett arbete om gaturummet. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
24MB

Abstract

The streetscape is a complex environment with a lot of different parts and users.
If you look at the streetscapes main parts you have floor, walls, roof and
furniture. The floor in the streetscape, the street, consists of the ground and the
paving. It can be made of a lot of different materials with both architectonic
and practical functions. The walls usually consist of the houses. They have a big
influence on the streetscape depending on architecture, heights and widths. The
houses meet the sky with a roof-foot. This can be even or uneven. The houses
meet the street with a socket. The different parts can either help or break the
streetscape in its form. The roof in the streetscape often consists of the sky
unless it has a built roof as in the case of malls. It can also be crossed by different
built construction creating a more evident roof.

The streetscape also consists of smaller parts. We call them furniture. It is
benches, bicycle stands, sculptures and last but not least all the signs. Both
commercial signs but a lot of traffic signs. The traffic signs are there for the safety
and the more complex the traffic situation is you need more signs. However the
design can reduce the need for signs.

There are many people moving around in the streetscape. How they move can be
controlled by the design. The people are important for the streetscape and it is
form them we want to create well functioning streetscape and find solutions so
that pedestrians and cars can coexist like with Shared space where you don't use
regulations, signs or traffic separation.

The term graphic sharpness is used sometimes to describe architecture. Graphic
sharpness stands for clearness and simplicity. In photography we find graphic
sharpness in the lines and what they do for the streetscape. The pictures have
diagonals, verticals and horizontals that affect our experience. In the streetscape
we find lines in the houses, roadways and different surfaces. It can be small details
in shadows that give the graphic sharpness or big surfaces and shapes.

The graphic sharpness doesn't work in all environments. Creating distinct spaces
that leads to safe and beautiful environments is never wrong. Where bicyclist and
pedestrian surfaces becomes clear and the direction of the room is emphasised.
If the graphic sharpness on the other hand creates places that are too simplified
and sterile it won't be very attractive for people. But there are environments where
the thoughts of graphic sharpness can make these places complete. Graphic
sharpness together with the idea of the composition of the lines gives a new way
of looking at places and gives an extra dimension to the analyses of streetscapes.

,

Gaturummet är en komplex plats med många olika delar och brukare.
Gaturummets delar skulle kunna beskrivas som golv, väggar, tak och möblering.
Golvet i gaturummet, gatan, består av marken och dess beläggning. Den kan vara
gjord av en mängd olika material som har både en arkitektonisk och en praktisk
funktion. Väggarna består vanligtvis av hus. Dessa har en stor påverkan på
gaturummet beroende på arkitektur, höjder och bredder. Husen möter himlen i en
takfot som kan vara jämn eller ojämn och husen möter gatan med en sockel. De
olika delarna kan antingen hjälpa eller stjälpa gaturummet i dess karaktär. Taket
i gaturummet utgörs ofta av himlen om det inte rör sig om en överbyggd gata
som i gallerior.. Himlen kan korsas av olika byggda element vilket skapar ett mera
påtagligt tak.
Gaturummet innehåller även mindre delar. Som vi kallar för möblering. Det är
sittbänkar, cykelställ, skulpturer och inte minst skyltar. Dels reklamskyltar men
framförallt väldigt mycket trafikskyltar. Trafikskyltarna har ett säkerhetssyfte och
det krävs fler ju krångligare trafiksituationen är. En god gestaltning kan dock
minska behovet av skyltar.
Det är många som rör sig i gaturummet. Deras framfart kan styras med hjälp av
gestaltning. Människan är viktig för gaturummet och det är för dem vi skapar
goda gaturum och hitta lösningar så att fotgängare och bilar kan samexistera
som med Shared space som handlar om att inte använda regleringar, skyltar och
trafikseparering.
Begreppet grafisk skärpa används ibland för att beskriva arkitektur. Grafisk
skärpa står för tydlighet och enkelhet. I den fotografiska bilden kan vi finna
grafisk skärpa genom linjerna och vad de gör för gaturummet. I bilderna finner vi
diagonaler, vertikaler och horisontaler som påverkar vår upplevelse. I gaturummet
finner vi linjer i hus, körbanor, beläggningar och kantstöd. Det kan vara små
detaljer i skuggor som ger en grafisk skärpa eller stora tydliga former och ytor.
Den grafiska skärpan fungerar inte i alla miljöer. Att skapa tydliga miljöer som
leder till säkra och vackra platser är aldrig fel. Där cyklister och fotgängares ytor
blir tydligare och rikningen i rummet förtydligas. Leder den grafiska skärpan till
för avskalade och sterila miljöer skapas rum som inte är trivsamma för människan.
Det finns dock miljöer där tanken om grafisk skärpa kan fullända miljöer och
göra dem kompletta. Begreppet grafisk skärpa tillsammans med kompositionen
i linjer ger ett nytt sätt att se på olika miljöer och ger ytterligare en dimension till
analysarbetet och gestaltning av gaturummet.

Main title:Grafisk skärpa
Subtitle:ett arbete om gaturummet
Authors:Hördin, Joel
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:grafisk skärpa, gaturum, gata, rumslighet, komposition, foto, Malmö
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8086
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8086
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 11:31
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 11:31

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics