Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Charlotte, 2009. Den fysiska planeringens påverkan på människans rekreationsmiljöer : tillämpning av de åtta parkkaraktärerna inom balanseringsprincipen. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

The development of our time, is due to great progresses in technology and an enormous ex-plosion of knowledge, has lead to an increased effort of our attention as a result of a boundless torrent of information . Higher productivity and efficiency in our workplaces and homes crea-tes fewer opportunities for rest, leading to a community where stress has become a national disease. Recreation is an important part of our lives in order to be able to deal with stress and is now considered to be an essential resource when it comes to sustainable development. Green spaces are therefore today viewed to play a considerable roll for the national health. Nature has proven to have positive influence on man which leads to a decrease in blood pressure, an increase in power of concentration and lowered production of stress hormones. Getting people to visit green areas requires an easy accessibility and attractive qualities. Research is showing that man, independent of age and situation in life, seek for different qualities in visited areas. This has through investigation of mans' usage of green areas given rise to eight characteristics that are to fit all of the cities inhabitants and are based on values of experience and activities. The physical planning of urban areas today are about condensed cities and to make use of unexploited areas. The accessible green areas in the cities are now starting to disappear at the same time as people are coming to be more dependent of them. The qualities and the multitude of the remaining areas are hence that reason due to be raised in values to meet the demands on recreation that is existing. At the current moment there is a lack of methods within physical planning that can guarantee recreational qualities in the cities and the Swedish legislation is falling short by vague formulations that can easily be misinterpreted. This is why municipa-lities have started to take the principle of balancing to their hearts, a means of control from German where planned changes are being regulated. My assignment of this paper has been to study if and how the principle of balancing and the eight characteristics could be used and included in the physical planning as a means of control to guarantee the qualities of recrea-tion and to study the effects on mans' recreational environments by physical planning. In this paper, I present the result from literature studies and interviews concerning green planning , German and Swedish examples of regulated physical changes. I will also present result from the practical study concerning application of the eight characteristics within the method of balancing. Accessible recreational green areas in a certain district of a city were being made a inventory of , analysed and planned changes were regulated. The results suggests that the physical planning is resulting in effects with negative influence on the qualities of recreation. There is a also a great need for a method that can guarantee recreational qualities and that green planning is gaining the same status as city planning. The results from the practical study did show that the application of the eight characteristics within the method of balancing is creating a good foundation for a means of control to guarantee the qualities of recreation. Ac-cording to my results there's a great need for a means of control to guarantee the qualities of recreation to meet with and guarantee the need of recreation for future generations and to meet the demands of sustainable development.

,

Vår tids utveckling, som beror på flera olika tekniska framsteg och en enorm kunskapsexplosion, har lett till att vår uppmärksamhet påverkas av ett gränslöst informationsflöde som kräver större ansträngning. Högre produktivitet och effektivitet på arbetsplatser och i hemmen ger färre tillfällen för vilopauser vilket har skapat ett samhälle där stress blivit en folksjukdom. Rekreation är en viktig del av våra liv för att kunna hantera stress och anses nu vara en resurs som är väsentlig för en hållbar utveckling. Detta har gett grönområden en betydande roll för folkhälsan. Naturen uppvisar en positiv påverkan på människan som leder till sänkt blodtryck, ökad koncentrationsförmåga och minskad stresshormonproduktion. För att människor ska besöka grönområden krävs det en lättillgänglighet och att det finns lockande kvaliteter. Forskning visar på att människan beroende på ålder och livssituation söker efter olika kvaliteter i de områden vi besöker. Detta har genom undersökning kring människans användning av grönområden gett upphov till åtta stycken karaktärer som ska passa alla stadens invånare och som grundar sig i upplevelsevärden och aktiviteter. Den fysiska planeringen i urbana miljöer handlar idag om förtätning och om att utnyttja oexploaterade områden. De tillgängliga gröna områdena i städerna börjar försvinna samtidigt som människan blir mer beroende av dessa. Kvaliteter och mångfalden på de resterande områdena måste därför höjas för att möte de krav på rekreation som finns. I dagsläget finns inga kvalitetssäkrande metoder inom fysisk planering för rekreation i städerna och den svenska lagstiftningen brister genom vaga formuleringar som lätt misstolkas. Därför har kommunerna i landet börjat ta till sig balanseringsprincipen, ett styrmedel från Tyskland där planerade förändringar ska ingreppsregleras. Min uppgift med detta arbete har varit att studera om och hur balanseringsprincipen och de åtta karaktärerna skulle kunna användas och ingå i den fysiska planeringen som ett styrmedel för att säkra rekreationskvaliteter och undersöka den fysiska planeringens påverkan på människans rekreations miljöer. I detta arbete presenterar jag resultat från fakta studier och intervjuer rörande grönplanering, och Tyska och Svenska ingreppsreglerande exempel. Jag presenterar även resultaten från den praktiska studien kring tillämpning av de åtta karaktärerna inom balanseringsmetoden, där tillgängliga rekreativa gröna områden i vald stadsdel inventerades, analyserades och planerade förändringar ingreppsreglerades. Resultaten indikerar på att den fysiska planeringen medför effekter med negativa påverkan för rekreationskvaliteterna, att det finns ett stort behov av en kvalitetssäkrande metod och att grönplanering är på väg att få samma status som stadsplanering. Resultaten från den praktiska studien visade även på att tillämpning av de åtta karaktärerna genom siffervärdering av upplevelsevärden och aktiviteter inom balanseringsprincipen ger en bra grund för ett kvalitetssäkrande styrmedel gällande rekreation. Enligt mina resultat behövs det ett styrmedel för att kvalitetssäkra rekreativa kvaliteter för att kunna möta och säkerställa framtida generationers behov av rekreation och för att möta kravet på hållbar utveckling, och att balanseringsprincipen och de åtta karaktärerna är rätt metod för att kunna genomföra detta.

Main title:Den fysiska planeringens påverkan på människans rekreationsmiljöer
Subtitle:tillämpning av de åtta parkkaraktärerna inom balanseringsprincipen
Authors:Nilsson, Charlotte
Supervisor:Skärbäck, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:55
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:fysisk planering, balanseringsprincipen, hållbar utveckling, rekreation, de åtta parkkaraktärerna, aktiviteter, upplevelsevärden, grönområden
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8094
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8094
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 12:15
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 12:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics