Home About Browse Search
Svenska


Resmark, Jon, 2007. Att kommunicera idéer och visualisera information i 3D. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img] PDF
14MB

Abstract

In order to respond to a more complex community planning with increased
cooperation and public participation, a common language and a common
model to be used as a base for the communication process is needed. The
thesis behind this dissertation for a master's degree is that a virtual 3D
planning portal would respond to this need. Why and how are explained and
described through studies of communication- and perception theory as well
as technology and recent research.

The introduction concludes that a broad participation and a transparence
towards underlying information are important foundations for the coming
work with the model. The first four chapters of the theory part show the
benefits of using natural signs in our mixed cultural society, instead of the
more arbitrary symbols. Using visual landscapes for storing information is
motivated by the flexibility of our visual memory and its ability to
understand complex connections. Motion has the ability to capture our
attention and stimulate our curiosity. Together with spatiality and topology,
it forms an argument talking against the use of traditional static and twodimensional
representations.

The last three theory chapters investigate the present state, as well as the
expected development of practical and technical reality. They contain
interviews performed with different people working in the profession today.
The chapters also present cutting edge research as well as current inquiries
underdone by different authorities. The current usage of different media and
the opportunities with future media, like Internet and virtual online worlds,
are being investigated. Proposals on useful technology are given and special
interest is taken in an introduction of standard based and open formats.

Finally a compilation is made, a compilation that puts together
communication- and perception theory with the expected future
development in techniques and user demands to create a theoretical virtual
3D planning portal. A base 3D-model is also created as an application to
examine the capabilities of the base data and the techniques available today.

,

För att möta en allt mer komplex samhällsplanering med mer samarbete och
medborgarinflytande krävs ett gemensamt språk och en gemensam modell
att kommunicera runt. Tesen bakom detta examensarbete är att en virtuell
tredimensionell planeringsportal skulle svara mot detta behov. Varför och
hur förklaras och undersöks genom studier av kommunikations- och
perceptionsteorier liksom aktuell teknik och forskning.
Inledningen slår fast att ett brett deltagande samt en transparens mot
bakomliggande information är viktiga grunder för arbetet med modellen.
Teoridelens första fyra kapitel visar på fördelarna med att i ett
mångkulturellt samhälle använda sig av naturliga tecken, det vill säga genom
perception identifierbara representationer, istället för mer godtyckliga
symboler. Att lagra information i visuella landskap motiveras av bildminnets
flexibilitet och förmåga att förstå komplexa samband. Rörelsens förmåga att
fånga vår närvaro och stimulera vår nyfikenhet utgör tillsammans med
rumslighet och topologi, argument mot ett användande av traditionella
statiska och tvådimensionella representationer.
De sista tre teorikapitlen undersöker hur den praktiska och tekniska
verkligheten ser ut idag och hur den kan förväntas utvecklas. De innehåller
intervjuer med praktiserande och presenterar ny forskning samt aktuella
utredningar. Dagens medieanvändande och möjligheterna med framtidens
medier, till exempel Internet och virtuella onlinevärldar, undersöks. Förslag
på användbar teknik ges och särskild vikt fästs vid ett införande av
standardiserade och öppna format.
Slutligen sammanställs kommunikations- och perceptionsteorin med den
förväntade utvecklingen hos tekniken samt efterfrågan hos användare, till en
teoretisk virtuell tredimensionell planeringsportal. En tredimensionell
grundmodell skapas också som en tillämpning för att undersöka
möjligheterna med de underlagsdata och den teknik som idag är tillgänglig.

Main title:Att kommunicera idéer och visualisera information i 3D
Authors:Resmark, Jon
Supervisor:Westin, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:35
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:landskapsplanering, kommunikation, transparens, digitalteknik, kommunikationsteori, modellkonstruktion, semiotik, symboler, ikoner, perception, bildminne, rörelse, topologi, medier, virtuella onlinevärldar, dataspel, GPS
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8103
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 12:56
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 12:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics