Home About Browse Search
Svenska


Dahlman, Jessica, 2008. Cirkelformen i landskapet : funktionen och användningen av cirkelformen i landskapsplaneringen. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

The Circle is a strong form that influences the landscape. It also has symbolic value which influences our feelings and experiences. This Thesis project examines the Circles' characteristics and its significance in various connections. The goal of this Thesis is to examine what role the Circle plays in various situations and what motives there are for using it is landscape architecture.

The basis for this Thesis work is a proposal which has been drawn up for development of the rural area between the villages of Hofterup and Löddeköping in the municipality of Kävlinge. The proposal employs circular forms, and arranges urban development in the form of ring villages. Through the use of short explanations of various circular places and installations, together with an analysis of the proposal for ring villages, the Thesis provides a picture of the Circle's principal characteristics and the influence the Circle shape has on people. The various circular forms that have been selected have been divided into the following five categories:

1. Arcs
2. Historic towns and development plans
3. Stone formations
4. Social places in parks and squares
5. Ring villages

The Circle's function and motive varies between the different circle forms, thus providing a picture of the characteristics each form has in different situations. In connection with their use in planning and design it is important to know what the user is trying to achieve with the form.

It is often aesthetically pleasing to use circular forms in various planning schemes in a way which cannot always be appreciated at ground level. What often determines the sense of experience once the proposal is implemented, is what elements constitute the third dimensional boundaries. How these boundaries are designed determines how the place affects the people who are inside, outside or merely passing through a circle.

Results show, amongst other things, that the Circle form can function admirably as an inviting meeting place at the same time as it represents a classic defensive shape. In most cases the conceived function of the Circle determines how it is best sited in the landscape and what communication there is with its surroundings. Circle positioning varies depending on the different types of circle forms described, and ranges from monumental places and islands in a landscape, to open spaces or structures incorporated into a compact urban fabric.

One of the main advantages of circles is their ability to assemble or concentrate people. This means that circles have a strong outer border. This ability creates a strong communal atmosphere and adhesion amongst those within the circle. However, the disadvantage of these characteristics is that someone outside the circle experiences the complete opposite. The Circle form is therefore easy to appreciate and often contributes to a clear boundary where one is either inside it or outside.

,

Cirkeln är en stark form som påverkar landskapsbilden. Den har för oss symboliska
värden som påverkar våra känslor och upplevelser. I detta examensarbete undersöks
cirkelns egenskaper och betydelse i olika sammanhang. Målet är att undersöka
vilken roll cirkeln har i olika situationer och vad det fi nns för motiv att använda sig
av den i landskapsplaneringen.
Utgångspunkten för arbetetet är ett förslag som tagits fram för utvecklingen av
landsbygden mellan Hofterup och Löddeköpinge i Kävlinge kommun. Förslaget
baseras på cirkelformen genom att bebyggelsen samlas i ringbyar. Genom korta referensbeskrivningar
av olika cirkelformade platser och anläggningar samt en analys
av förslaget till ringbyar vill jag ge en bild av cirkelns egenskaper samt hur formen
påverkar oss människor. De olika cirkelformerna har jag valt att dela in följande
fem kategorier:
1.Cirkelborgar
2.Historiska städer och stadsplaner
3.Stenformationer
4.Sociala platser i parker och torg
5.Ringbyar
Cirkelns funktion och motiv skiljer sig mellan de olika cirkeltyperna vilket ger en
bild av de egenskaper den har i olika sammanhang. Vid dess användning i planering
och gestaltning krävs att man vet vad man vill förmedla med formen.
Det är ofta estetiskt tilltalande att använda sig av cirkelformen i olika planförslag
på ett sätt som inte alltid inte går att uppleva från marken. Det som ofta avgör
upplevelsen när förslagets förverkligats är de element som utgör själva gränsen i en
tredje dimension. Hur gränsen utformas avgör hur platsen kommer att påverka de
människor som är utanför, innanför eller enbart passerar cirkeln.
Resultaten visar bland annat på att cirkeln kan fungera utmärkt som en inbjudande
social plats samtidigt som den är en given försvarsform. Den tänkta funktionen av
cirkelformen avgör i de fl esta fall hur den är placerad i landskapet och vilken kommunikation
det fi nns med omgivningarna. Placeringen av cirkeln varierar mellan de
olika typerna av cirkelformationer som beskrivs: från monumentala platser och öar i
landskapet till den täta stadens öppna platsbildningar eller invävda strukturer.
En av de stora fördelarna med cirkeln är dess samlande förmåga vilket gör att den
har en stark avgränsning utåt. Den samlande förmågan skapar en gemenskap och
sammanhållning hos de som befi nner sig i cirkeln. Nackdelen med samma egenskap
är att man upplever motsatsen om man befi nner sig utanför. Cirkelformen är lätt
att uppfatta och bidrar därför ofta till en tydlig gräns där man antingen är innanför
eller utanför.

Main title:Cirkelformen i landskapet
Subtitle:funktionen och användningen av cirkelformen i landskapsplaneringen
Authors:Dahlman, Jessica
Supervisor:Gustafsson, Pär
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:62
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:cirkelformer, ringbyar, landsbygdsutveckling, landskapsdesign
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8111
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8111
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Oct 2017 13:30
Metadata Last Modified:20 Oct 2017 13:30

Repository Staff Only: item control page