Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Emma, 2008. Tillståndsprövning - för lantbruk med djurhållning : en intervju undersökning med länsstyrelserna i Kalmar och Hallands län. SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

[img]
Preview
PDF
84kB

Abstract

The task of making a correct application for B- activities is the foundry time consuming
task. Information and facts concerning your entire business activity shall be attached into
a description of environmental consequences, which will be the basis for the decision
making whether the activities shall be granted a permission to practise environmentally
hazardous actions or not.
When the Environmental Act were established 1999, the permission process became
more extensor. With this study I want to give an insight about how these applications are
made. The methods I have used to collect information are a study literature where the
Environmental Act has been the focus, and qualitative interviews with two County
Administrative Board. I used the Environmental Act to understand why permission is
needed and the interviews to give me insight in how the work is done.
My conclusion is that it is very unusual that an application is granted without
complements. Consultants are always used for the practical work with an application and
a lot of time and money can be saved if the applicant hires a good consultant. The
qualities to look for are experience, good cooperation with the concerned governments
and how well the consultant is updated and initiated into permission examination. During
my interviews it appeared that some parts of the application that is commonly required to
be complemented at the different regional governments. In the most cases, the situation
plan was deficient. The plan shall clearly specify how the planned activities are believed
to affect the surrounding area, planned ways of transport. Animal stables and warehouses
and so on shall also be marked on the plan. The application consists of a lot of
calculations concerning nutritive substances that are occurring on the farm and it is
important to make a comprehensive calculation of nutritional waste. The appliance shall
be able to show in his/her analyses that the amount of waste will not be bigger in the
relation of discharges per hectare or per ton of milk/meat than the existing activities are
producing.
It is up to you as an appliance to solve the storage and spreading acreage if the own
acreage is not sufficient is to be recorded extensively with storage and spreading
contracts that might have been established with enterprises in the vicinity. As I
mentioned in the beginning, the making of an application is time consuming and in some
cases a test of patience. It is therefore important that the work with the information
collecting is started well in advance and that good contacts are established with the
government.
The bases of permission appliances are a concern for the environment. In our activities
we have a responsibility to make sure that we do not waste the recourses that has been
given us, and that we learn to manage them in a sustainable way. In conclusion I want to
summarize this essay with an old saying, with is worth reflecting over, and that I think
everyone should consider.
"We do not inherit the earth from our ancestors; we borrow it from our children"

,

Att upprätta en korrekt tillståndsprövning för B- verksamhet är ett omfattande och
tidskrävande arbete. Definitionen av en B klassificerad verksamhet står att finna i SFS
1998:899, där man enkelt kan se vid vilket antal djurenheter gränser går för de olika
klassningarna. Anses det som att den tänkta verksamhet kommer att ha betydande
miljöpåverkan, blir den klassad som en B-verksamhet tex stora djurgårdar. Tillskillnad
mot C-klassade är det miljödelegationen i länet som fattar beslut om man skall ges
tillstånd eller ej att starta upp och bedriva sin verksamhet. Information och fakta rörande
hela verksamheten, ska tas fram och sammanställas i en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Denna kommer sedan bland annat att ligga till grund för beslutsunderlaget som
länsstyrelserna tar fram till miljöprövningsdelegationen. Det är hos dem det slutgiltiga
beslutet om hur vida verksamheten ska ges tillstånd eller inte att utöva miljöfarlig
verksamhet fattas.
I och med att Miljöbalken trädde i kraft 1999, skärptes kraven och reglerna för både
tillståndsansökan, samråd och MKB för tillståndspliktiga verksamheter. Jag ville med
denna uppsats ge en inblick i hur turerna kring en ansökan går till och då främst
upprättandet av en MKB. Syftet med detta arbete är att ge läsaren en förenklad bild av
tillståndsansökningen och tanken är att denna uppsats ska kunna fungera som en hjälp vid
början av deras eget ansökningsarbete.
Metoderna jag använt mig av för att skaffa mig fakta är dels en litteraturstudie där
miljöbalken legat som bas och dels kvalitativa intervjuer med två länsstyrelser.
Miljöbalken använde jag mig av för att förstå varför det krävs tillstånd och intervjuerna
till hur det går till.
Det jag kom fram till är att det ytterst sällan förekommer ansökningar som går rakt
igenom utan kompletteringar. Konsulter anlitas uteslutande för det praktiska arbetet med
ansökan samt mycket tid och pengar kan sparas om den sökande anlitar en bra konsult.
Egenskaper att leta efter är erfarenhet, god relation med de berörda myndigheterna,
uppdaterade och väl insatt i tillståndsprövningar. Under mina intervjuer med
länsstyrelserna framkom de delar i ansökan, som vanligtvis behöver kompletteras. I de
flesta fall var situationsplanen inte fullständig. På ritningen ska tydligt framgå hur den
tänkta verksamheten tros påverka närområdet. Tänkta transportvägar, avstånd till grannfastigheter,
djurstallar, lagringsutrymmen och så vidare ska vara väl utmärkta på
ritningen. Den sökande ska kunna visa i sina analyser att utsläppsmängden inte blir större
i förhållandet utsläppsmängd/ha eller/ton mjölk/kött gentemot den befintliga
verksamheten.
Hur du som sökande löser lagrings- och spridningsarealen, om den egna arealen inte är
tillräcklig, redovisas utförligt de lagrings- och spridnings kontrakt som upprättats med
företagare i sitt grannskap. Som jag nämnde inledningsvis är upprättandet av
ansökningshandlingar tids - och i vissa fall, tålamodskrävande. Det är därför viktigt att
man i god tid påbörjar arbetet med sina uppgifter och redan från början upprättar en bra
relation med myndigheterna.

Main title:Tillståndsprövning - för lantbruk med djurhållning
Subtitle:en intervju undersökning med länsstyrelserna i Kalmar och Hallands län
Authors:Nilsson, Emma
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom lantmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LY007 Agricultural and Rural Management Programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Keywords:tillståndsprövning, miljökonsekvensbeskrivning, MKB, miljöbalken, tillståndsansökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8130
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Animal structure
Language:Swedish
Deposited On:23 Oct 2017 10:37
Metadata Last Modified:23 Oct 2017 10:37

Repository Staff Only: item control page