Home About Browse Search
Svenska


Bylander, Anneli, 2008. Stenmuren i landskapet : bevarandet av ett kulturarv. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The landscape with its associated historical tracks and remains are an important part of our cultural heritage that we consider important to conserve. The stone walls are an example of historical remains that helps to build up this cultural heritage. It is a landscape element that today usually is being associated with the old cultivated landscape, where they mainly functioned as boundary markings and fences. Today, the stone wall is a valuable element in the landscape with ecological, culture-historical and aesthetic values. Since the stone walls arose as elements in the landscape a lot has been changed within the agriculture. An ongoing rationalization along with the urbanization has done the cultivation of the landscape wider and less variated. Bigger resources have done that one despite smaller labor can farm the land more effective. Landscape elements like the stone wall have during this process unfortunately been put aside for a more effective agricultural production. The conserving of the heritage landscape with the historical landscape elements and the environments is today in many respects depending on a ongoing tradition and management according to old cultivation methods.

The landscape we have today with varying field, meadows and trees has been created during a long historical development and as a result of an earlier cultivation. The landscape constantly changing and in order to retain its variation we must take active steps to find ways maintaining it. The work of conserving the cultural landscape is today based on one whole perspective, but the experience of the whole is depending on its different parts. As a part of this it is therefore equally important to ensure the preserve of each individual element. The matters of conserving cultural environments are being handled with in different organizations and authorities. There are a number of laws that in various ways will protect the cultural environment. The stone wall is protected mainly through the biotope protection as a part of the swedish environmental code. The laws however do not include the care, only the protection. The preserve of the stone wall requires maintenance and care. To achieve the maintenance and care that the stone walls needs there is a possibility to get compensation which aim to encourage. The compensations are however not seen as a future solution for a sustainable conservation.

,

Landskapet med dess tillhörande historiska spår och lämningar är en viktig
del av vårt kulturarv som människan anser är viktigt att bevara. Stenmurarna
är ett exempel på historiska lämningar som hjälper till att bygga upp detta
kulturarv. Det är ett landskapselement som idag vanligen förknippas med
det gamla odlingslandskapet, där de främst fungerade som gränsmarkeringar
och hägn. Idag är stenmuren ett värdefullt inslag i landskapet med ekologiska,
kulturhistoriska och estetiska värden. Sedan stenmurarna uppkom
som inslag i landskapet har mycket förändrats inom jordbruket. En pågående
rationalisering och mekanisering har tillsammans med urbaniseringen gjort
att vi idag har fått ett storskaligt brukande. Större resurser har gjort att man
trots mindre arbetskraft kan bruka jorden mer effektivt. Landskapselement
som stenmuren har under denna process dessvärre fått stå åt sidan för den
effektiviserade jordbruksproduktionen. Bevarandet av kulturlandskapet med
de historiska landskapselementen och miljöerna är idag i mångt och mycket
beroende av en fortsatt hävd och skötsel enligt äldre brukningsmetoder.
Den landskapsbild vi har idag med omväxlande fält, ängar och träd har alltså
skapats under en lång tid och som ett resultat av en hävd. Landskapet är inte
statiskt utan under ständig förändring och för att vi ska kunna behålla den
mångfacetterade landskapsbild vi har idag måste vi ta aktiva steg för att hitta
sätt att bibehålla denna. Bevarandearbetet utgår idag mer och mer från ett
helhetsperspektiv där man tar alla landskapets betydelser för en god livsmiljö,
biologisk mångfald och näringslivsutveckling i beaktande. Upplevelsen av
helheten är dock beroende av dess olika delar, som en del av helheten är
det därav lika viktigt att se till enskilda elements bevarande. Kulturmiljöns
bevarandefrågor drivs genom ett samarbete mellan olika myndigheter, organisationer,
företag och enskilda. Till hjälp finns ett antal lagar som på olika
sätt ska skydda kulturmiljön. Stenmuren skyddas främst genom Biotopskyddet
som är en del av Miljöbalken, men den inkluderar inte vårdandet utan
bara skyddet. Då bevarandet av stenmuren kräver hävd och vård arbetar man
idag med miljöersättningar som syftar till att uppmuntra markbrukarna att
vårda. Miljöersättningarna ses dock inte som någon framtidslösning för ett
hållbart storskaligt bevarande.

Main title:Stenmuren i landskapet
Subtitle:bevarandet av ett kulturarv
Authors:Bylander, Anneli
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2008:25
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:kulturarv, stenmurar, bevarande, kulturlandskap, miljöersättning, Miljöbalken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8183
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8183
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:24 Oct 2017 08:23
Metadata Last Modified:24 Oct 2017 08:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics