Home About Browse Search
Svenska


Zenkert, Linnéa, 2008. Ett grönt möte mellan eklandskapet och en ny stadsdel i Linköping. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

The purpose of this essay is to analyze and show possibilities how a city can grow into the scenery of a oak dominated landscape and how this encounter can add values to the city.

The city in focus is Linköping, a city that is approaching one of Sweden's largest oak dominated cultural landscapes. To this landscape high ecological and cultural values are connected. The recreational values are also of importance especially because of its urban location also because the city is mainly surrounded by flat agricultural land.

Djurgården is the district that is going to be established in the fringe of the oak landscape. In the comprehensive plan the municipality gives guidelines for the structure of this new urban area. Some of the analyzes in this essay starts from this proposed plan. The aim for this work is not to give a absolute solution, but more to give inspirations and ideas for the encounter between the city of Linköping and the oak dominated landscape.

The focus of the work is to define characteristics of the landscape, qualities that could be valuable in a city.

Climate changes and increased frequency of natural disasters shows the importance of our respect and adjustment to the nature. The protection of nature is encouraged when nature becomes a part of our everyday life, when we give nature a place in our consciousness.

The landscape show different characters as wooded meadow, broadleaf forest and pasture land. The different environments all have in common the openness and light with a rich fauna and flora. This kind of environments demands grazing or cultivation to last.

Djurgården is a part of the oak landscape, a landscape that shows a pattern of islands arising above flat agricultural field surface. The islands are overgrown with vegetation dominated by oak trees.
This essay shows how a framework of a green city web could be achieved when these islands are tied together into paths and connect to existing urban green areas. A web that let the cultural landscape spread in between the blocks of the city. The web strengthens the biological values and the accessibility out in the landscape. The surrounding landscape become a part of the future Djurgården when integrate urban functions with the pattern of the oak landscape. Urban places in our everyday life could be designed with characters and values that is connected and interplays with the oak landscape. The visual contact between the places is of great importance, otherwise they will become isolated and no part of the matrix.

"The deferens between living in the countryside and in the city is that there are living animals in the countryside, but in the city people are living." Translated from the book Gamla tanter lägger inte ägg, (Levengood, 2003).

Maybe the difference between the city and the nature doesn't need to be so dramatically. Djurgården has the opportunity to demonstrate a city plan where the connection to the surrounding landscape is noticeable and taken care of also inside the area.

,

Syftet med detta examensarbete är att analysera och
visualisera möjligheter för hur en stad kan växa ut
mot och möta ett eklandskap och hur landskapet kan
tillföra positiva värden i staden.
Staden ifråga är Linköping som närmar sig ett
möte med ett av landets största sammanhängande
ekdominerade odlingslandskap. Till detta landskap är
stora biologiska och kulturella värden knutet. Även
ur rekreationssynpunkt är området mycket viktigt
framförallt med hänsyn till det stadsnära läget och att
staden i övrigt till stora delar omges av östgötaslättens
storskaliga jordbrukslandskap.
I översiktplan och områdesprogram har kommunen
tagit fram riktlinjer och övergripande struktur för
Djurgården, den stadsdel som ska etableras i en del av
eklandskapet. Delar av examensarbetets analyser sker
med utgångspunkt från denna plan. Avsikten med
arbete är inte att komma med färdiga lösningar utan
snarare att ge inspiration och idéer med principiella
förslag på mötet mellan eklandskapet och Linköping.
Tyngdpunkten i mitt arbete ligger i att definiera
eklandskapets egenskaper. Karaktärer och kvalitéer
som kan användas och fortleva i staden.
Klimatförändringar och en ökad frekvens av
naturkatastrofer visar att vi måste ta hänsyn till och
anpassa oss till naturen. Skyddet av naturen stärks när
vi knyter naturen till vår vardagliga livsmiljö och ger
den en plats i vårt medvetande.
Eklandskapet visar upp flera karaktärer och mönster
med ängar, lövskogar och betesmarker, gemensamt
för dem är att de är ljusa miljöer med en rik flora och
fauna och att de kräver hävd för att bestå.
Arbetets utmaning blev att visa på hur man
övergripande kan låta eklandskapet flyta in i staden
och uppnå en samhörighet. Metoden var att använda
mig av landskapsekologins rumsliga strukturer och
binda samman Djurgårdens spridda värdekärnor
till stråk. Stråken ansluter till grönytor i staden och
skapar stommen till en grön stadsväv. En väv som
stärker biologisk mångfald och tillgänglighet ut i
landskapet. I Djurgårdens framtida stadskvarter knyts
det omgivande landskapet till de boende genom att
integrera stadens funktioner med eklandskapets ömönster.
Urbana samlingsplatser som används i vår
vardag utformas med tydlig karaktär och kvaliteter
som signalerar en tillhörighet och ett samspel
med eklandskapet. Den visuella kontakten mellan
miljöerna är en nyckel till att platserna inte upplevs
som isolerade element utan ingår i en helhet.
”Skillnaden mellan att bo på landet och i stan är att man har
levande djur på landet. Men i stan är människorna levande”
Ole 6 år , citat ur boken Gamla tanter lägger inte ägg
(Levengood, 2003).
Kanske behöver inte skillnaden mellan stad och
land vara så dramatisk. Djurgården har möjligheten
att uppvisa en stadsplanering där samhörigheten till
omgivande landskapet speglas även inne i området.

Main title:Ett grönt möte mellan eklandskapet och en ny stadsdel i Linköping
Authors:Zenkert, Linnéa
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:39
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:stadsgränser, eklandskap, Linköping
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8282
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8282
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:25 Oct 2017 12:07
Metadata Last Modified:25 Oct 2017 12:07

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics