Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Elin, 2007. Gestaltning av vägar i Skåne : kopplat till sju regionalt viktiga stråk. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
59MB

Abstract

This work derives from the question "What is a beautiful road?". The question is being discussed in interviews with two employees at the Swedish National Road Administration and two former members of the "Council of environment and beauty" at the Swedish National Road Administration. The interviews are summarized in my own discussion about the concept of "Beautiful roads". Many of my thoughts on a beautiful road environment can be summarized in the meeting between the road and the landscape. The contact between the road-user and the surrounding landscape is essential and this contact will be further explored.

In the theoretical chapter "The road to the landscape" I define the words road and landscape and the contact between them will be explored in two parts. The first one "Comprehension and identity" deals with how the road-users understands the surrounding landscape and how he sees the elements that creates identity and structure in the landscape. The second part deals with "Orientation, variation and rhythm". These words are describing phenomenon along the road, characteristic places, which gives the trip a rhythmic structure and makes it easy to find the right way.

In the Design program I deal with the two headings "Comprehension and identity" and "Orientation, variation and rhythm" in a concrete way. The Design program is part of "Projektet Stråkstudier" at the Swedish National Road Administration. The project deals with strategies for seven regionally important roads in Skåne

The landscape along the seven regionally important roads is divided into five characters. Distinguishing features in the landscapes are described and each character gets its own recommendations to make the landscape reflected into the road and make the road-user feel the identity of the road surroundings.
The five characters are:
• Large-scale agricultural landscape with small changes in the topography.
• Small-scale agricultural landscape where views are blocked by topography or vegetation.
• Mosaic landscape with pine and beech dominated forests.
• Mosaic landscape with mixed forests, lakes and streams.
• Forest landscape dominated by spruce.

Phenomenons along the roads have also been analyzed. Four types have been raised in the analyses:
• Visual points and views.
• Village entrances
• Halting places
• Crossroads
I have made field studies of monotonous parts of the roads and given advices about how to get roads with a good rhythm. A discussion about problems that can occur in the implementation of the ideas and how to reach the goals concludes the design program.

,

Detta arbete utgår från grundfrågan ”Vad är en vacker väg?”. Frågan diskuteras
i en intervjuserie med två anställda på Vägverket och två före detta medlemmar i
Vägverkets ”Miljö och skönhetsråd”. Intervjumaterialet sammanfattas i min egen
diskussion om begreppet ”Vacker väg”. Gemensamt för många av mina tankar
kring vad som är vackert i vägmiljön är hur vägen möter landskapet. Den kontakt
som uppkommer mellan trafikanten och det omgivande landskapet är essentiell
och jag väljer att jobba vidare med denna kontakt.
I teorikapitlet ”Vägen till landskapet” definieras begreppen väg och landskap och
jag väljer att arbeta med kontakten dem emellan i två delar. Den första ”Förstå-
else och identitet” handlar om trafikantens förståelse för det omgivande landskapet,
att se landskapets identitetsskapande element och att förstå dess grundstruktur.
Del två behandlar ”Orienterbarhet, variation och rytm”. Orden beskriver
händelser längs vägen, karaktäristiska platser, som kan ge resan en rytmisk
struktur och en god orienterbarhet.
I själva gestaltningsprogrammet går jag in på hur man kan jobba med rubrikerna
”Förståelse och Identitet” och ”Orienterbarhet, variation och rytm” på ett konkret
sätt. Gestaltningsprogrammet är en del i ”Projektet Stråkstudier” som just
nu bedrivs på Vägverket i Skåne och behandlar sju regionalt viktiga stråk.
Landskapet kring de sju regionalt viktiga stråken delas in i fem karaktärer. Landskapstypernas
speciella kännetecken beskrivs och för varje karaktär föreslås ett
antal riktlinjer med vilkas hjälp vägrummet på ett bättre sätt kan avspegla sin
omgivning så att trafikanten kan känna landskapets identitet ända in på vägen.
De fem landskapskaraktärerna är:
• Storskaligt jordbrukslandskap med begränsade topografiska skillnader.
• Småskaligt jordbrukslandskap där utblickar ofta skyms av topografi eller
vegetation.
• Mosaiklandskap med skogspartier dominerade av tall och bok.
• Mosaiklandskap med blandskog, sjöar och vattendrag.
• Skogslandskap dominerat av gran.
De sju vägsträckorna har också analyserats utifrån sin händelserikedom i kapitlet
“Orienterbarhet, variation och rytm”. Fyra typer av företeelser har lyfts fram i
analysen:
• Blickpunkter och utblickar
• Tätortsentréer
• Rastplatser
• Trafikplatser
Monotona och händelsefattiga sträckor har sedan studerats i fält och förslag på
åtgärder som skapar en bra rytm i stråken presenteras. Gestaltningsprogrammet
avslutas med en diskussion om vilka problem programmet kan stöta på i genomförandeskedet
och hur man kan arbeta för att nå önskat resultat.

Main title:Gestaltning av vägar i Skåne
Subtitle:kopplat till sju regionalt viktiga stråk
Authors:Abrahamsson, Elin
Supervisor:Wingren, Carola
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:16
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:gestaltningsprogram, vägarkitektur, vägar, vägestetik, Skåne, Vägverket, stråkstudie, landskapsanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 07:47
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 07:47

Repository Staff Only: item control page