Home About Browse Search
Svenska


Djupfors Schwab, Eva, 2007. Restaurering av vattendrag. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
43MB

Abstract

Rinnande vatten har över en lång tid spelat en väsentlig roll för
landskapets geomorfologiska processer och utgör viktiga livsmiljöer
för djur och växtsamhällen. Vattendrag har bidragit till människans
utveckling och välstånd. Sedan urminnes tider har vattendrags miljöer
nyttjats som boplats, för vinning av energi, transport och fiske. Likt
allt liv på vår planet är människan beroende av vatten. Betydelsen av
vattendragen, som del av den hydrologiska cykeln, kan därför inte
betonas nog.
Genom mänsklig aktivitet har dock rinnande vattens egenskaper
och landskapsbilden som helhet i många områden förändrats
drastiskt. Så har konventionell vattenbyggnad lett till negativa
effekter som i dagens läge utgör ett allvarligt hot för den biologiska
mångfalden. Till dessa effekter hör bl.a. näringsämnesemission,
stora flödesvariationer och försämrad vattenkvalité. Det grova
ingripandet i landskapets hydrologi har gett upphov till långtgående
gränsöverskridande restaureringsåtgärder. Därför kräver EG:s
Ramdirektiv för vatten, ett samarbete mellan medlemsstaterna
med målsättningen att alla vatten ska ha nått en god status fram
till år 2015. För att eftersträva direktivets mål, har en rad olika
åtgärder föreslagits såsom restaurering av vattendrag, i syfte
att öka vattendragets självrenande förmåga och därmed dess
vattenkvalité.
Dessa åtgärder går oftast hand i hand med andra tänkbara
syften för restaureringar och gynnar indirekt även människan
då samhällen såväl som den enstaka individen är beroende av
vattendragens eko-tjänster. Ytterligare intentioner vid restaurering
av vattendrag kan vara från att öka tillgängligheten och
rekreativa värden över bevarandet av kulturhistoriska lämningar
för kommande generationer till gynnandet av den biologiska
mångfalden. För att nå det sistnämnda målet bör ett återställande
av flödesregimen eftersträvas. Oavsett målsättning är det vanligt
att restaureringsprojekt begränsas av sociala, ekonomiska eller
logistiska skäl. Genom samverkan av olika intressegrupper
och gemensamma fältbesök kan det dock i de flesta fall hittas
tillfredsställande kompromisser för alla inblandade parter. I de fall
kostnader är den begränsande faktorn kan restaureringsåtgärder
genomföras stegvis, där varje etapp medför en ytterligare
miljövinst.
Höje åns delsträcka vid Trolleberg, strax utanför Lund, är ett typiskt
exemel på ett starkt modifierat vattendrag. Detta arbete avslutas med
att ge skissartade förslag på vilka miljö- och naturvårdsinsatser skulle
kunna genomföras vid Trolleberg. De beskrivna åtgärderna avser att
leda till såväl en samhällsnytta som ökade ekologiska värden.

ABSTRACT

The report 'Restoring of running waters' has been written as a
final thesis within the master of Science degree in Landscape
Architecture at the Swedish University of Agricultural Sciences,
SLU Alnarp.
As an essential element for any life on our planet, water has always
been playing an important role for ecological processes.
In this thesis the characteristics and the importance of running
waters are discussed as a part of the hydrological cycle. It can
be assumed that humans have been taken advantage not only
of the water itself but also of its surroundings. Adjacent areas
to running waters for instant became sites for colonisation,
hunting, pastures for livestock as well as cultivation of crops.
It can be said that running waters are the origin of human's
welfare and the development during the early industrialisation
as they were used as energy source and transportation of materials.
Nevertheless human activities have changed the characteristics
of small streams as well as of large floods over decades. In
order to create more arable land, the once meandering streams
have been straightened, channelled or even buried as culverts.
Nowadays there are almost no 'natural looking' running waters
left. And even those which haven't been changed for reasons of
agricultural purposes are most likely affected by other human
activities. For instance watermills or discharge from sewage
treatment works. These modifications in combination with the
drainage of huge wetland areas and the more intense usage of
agricultural fields have since the early 18th century led to a
degradation of the biological diversity (Jedicke, 1994).
Many environmental problems which nowadays are highlighted
are connected to the modifications mentioned above. Besides
the degradation of the biological diversity, nitrification,
erosion and the transport of sediments, as well as high flow
peaks have in recent times become a more and more discussed
issue. The purpose of this report is to give the reader a general
idea of how these problems are interrelated, why it is important
to implement restoration methods and how these measures
can be carried out.

,

As an essential element for any life on our planet, water has always
been playing an important role for ecological processes.
In this thesis the characteristics and the importance of running
waters are discussed as a part of the hydrological cycle. It can
be assumed that humans have been taken advantage not only
of the water itself but also of its surroundings. Adjacent areas
to running waters for instant became sites for colonisation,
hunting, pastures for livestock as well as cultivation of crops.
It can be said that running waters are the origin of human’s
welfare and the development during the early industrialisation
as they were used as energy source and transportation of materials.
Nevertheless human activities have changed the characteristics
of small streams as well as of large floods over decades. In
order to create more arable land, the once meandering streams
have been straightened, channelled or even buried as culverts.
Nowadays there are almost no ‘natural looking’ running waters
left. And even those which haven’t been changed for reasons of
agricultural purposes are most likely affected by other human
activities. For instance watermills or discharge from sewage
treatment works. These modifications in combination with the
drainage of huge wetland areas and the more intense usage of
agricultural fields have since the early 18th century led to a
degradation of the biological diversity (Jedicke, 1994).
Many environmental problems which nowadays are highlighted
are connected to the modifications mentioned above. Besides
the degradation of the biological diversity, nitrification,
erosion and the transport of sediments, as well as high flow
peaks have in recent times become a more and more discussed
issue. The purpose of this report is to give the reader a general
idea of how these problems are interrelated, why it is important
to implement restoration methods and how these measures
can be carried out.

Main title:Restaurering av vattendrag
Authors:Djupfors Schwab, Eva
Supervisor:Persson, Jesper
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:10
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:vattendragsrestaurering, hydrologi, geomorfologiska processer, vindningsgrad, vattendragens kulturhistoria, ekotjänster, landskapsbildens förändring, skyddszon
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8356
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8356
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 09:53
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 09:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics