Home About Browse Search
Svenska


Grendalen, Hanna, 2007. Gestaltning av boendelandskapet i gränsen mellan stad och land : exemplet Norränga i Lund. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
211MB

Abstract

This is a 20 credit Master thesis within the landscape architecture education at the Institute for Landscape Planning at the Swedish University of Agricultural Sciences at Alnarp.
Norränga is situated on the fringe of the city of Lund, east of the existing district of Linero.The city planning office of Lund municipality has come up with a "in-depth comprehensive plan" for the exploatation of the eastern area of Lund. The plan concerns an area of 1035 square kilometre which contains at least 1500 nya buildings, two schools, primaryschools, stores and bus station for local bus traffic and the new bus line - Lundalänken. The townplan is inspired from the historical Square block city with defined street system. The municipality has visions of what the green areas should consist of. I have choosen to design some of theese green areas. In the greenstructure ponds and streams with stormwater will be taken care of locally in Norränga and be led to the Råby lake and then further to the recipient of Höje river. The stormwater will enhance the greenstructure.
Today, the site is an open agricultural landscape with a slope to the south east and an elevation north of the Dalbyroad. The view is extensive and the vegetation is rare at the site. West of the Arendala farm there is a dens, biologically rich park located, which will connect to the eastern green areas of Norränga.
Linero was built in the beginning of the 1970ies. The district consists of miscel-laneous housing areas with green, coherent, but in some places, monotonous green areas. The greenstructure of Norränga will be connected to the existing greenstructure of Linero and paths out in the landscape will be developed to enhance the connection to nature in north east (Kungsmarken) and to the east (Hardeberga, Billebjer, Dalby Norreskog and Söderskog).
In the historical square block town the blocks and street open space are easily appreciated and yards and parks well defined rooms. In a dens city the distance shrink, people can meet and people will be less dependent of a car. There will also be room for privacy (garden) semiprivacy (housing yard) and public nature and parks. Different ages use the environment in different ways. To promote everyone's wellbeing and appriciation, a multifunctional enviroment with different levels of scale and details is needed. The built structure of Norränga is well planned but how it relates to the location and existing, adjacent housing area can be discussed. I will come back to this later on in my paper.
The greenstructure has been developed and changed through the history, with different prevailing ideal. I think the greenstructure would be more intresting if it would allow to consist of seperate, not always very planned, enviroments, where people can find places and discover paths and short cuts outside the very organized cityenviroment. The stormwater can be a possitve addition in the green structure in the future and different competences have to cooperate to be able to integrate ecology, sustainable developement planning, technology and design.

,

Det här är ett 20-poängs examensarbete i landskapsarkitektur inom landskapsarkitektprogrammet vid Institutionen för Landskapsplanering vid SLU Alnarp. Norränga ligger i Lunds utkant, öster om den befintliga stadsdelen Linero. Stadsbyggnadskontoret i Lund har tagit fram en fördjupad översiktsplan för utvidgandet av Lunds östra delar. Planen för utbyggnadsområdet gäller en ca 1035 kvadratkilometer stor yta av blandad bostadsbebyggelse, bestående av minst 1500 nya bostäder, två skolor, förskolor, service och bussförbindelser med lokalbuss samt Lundalänken. Stadsmönstret följer den traditionella småstaden eller kvartersstaden med en rutmönsterstruktur och tydliga gaturum. Från kommunens sida finns önskningar om vad de gröna stråken i området ska innehålla. Jag har valt att gestalta ett antal av dessa gröna rum. I grönstrukturen integreras dammar och diken med dagvatten från området som är tänkt att tas omhand lokalt i Norränga och ledas vidare till Råbysjön innan det når slutrecipienten Höje å. Dagvattnet blir ett tillskott i grönstrukturen. Området består idag av ett öppet jordbrukslandskap med en lutning åt sydväst och en kraftigare höjdrygg norr om Dalbyvägen. Utblickarna är vidsträckta och vegetationen är sparsam inom området. Väster om Arendala gård ligger en igenväxt, artrik park som kommer att anknyta till Norrängas östligaste grönstråk.
Linero byggdes främst ut i början av 1970-talet. Stadsdelen har en varierad bebyggelse med stora, gröna sammanhängande men bitvis enformiga ytor. Norrängas grönstruktur är tänkt att länkas till Lineros befintliga grönska och stråk ut i landskapet, s k beträdor ska utvecklas för att öka kontakten med naturområden i kommunens nordöstra (Kungsmarken) och östra delar (Hardeberga, Billebjer, Dalby Norre- och Söderskog).
I kvarterstaden blir kvarteren lätta att urskilja och gårdar och parker väl avgränsade rum. I en tät bebyggelse krymper avstånden, människor möts och bilberoendet minskar. Det finns rum för privat miljö (t ex trädgård) halvprivat miljö (bostadsgård) och offentliga natur- och parkrum. Olika åldrar använder och utnyttjar utemiljön på olika sätt. För att alla ska trivas krävs en variationsrik miljö med olika skal- och detaljnivåer.
Bebyggelsestrukturen i Norränga är genomtänkt men hur den förhåller sig till platsen och hur den stämmer överens med befintlig, intilliggande bebyggelse kan diskuteras. Till detta vill jag återkomma senare i arbetet.
Grönstrukturen har utvecklats och förändrats genom historiens gång, med olika rådande ideal. Jag tror att grönstrukturen blir mer intressant om den tillåts bestå av olika, ibland skilda, miljöer som ibland inte är så tillrättalagda men där människor kan finna platser och upptäcka stigar och genvägar utanför den strängt planerade anlagda stadsstråken. Dagvattnet kan i framtiden bli ett positivt tillskott i den gröna miljön där olika kompetenser måste samverka för att integrera ekologi, långsiktigt planerande, teknik och gestaltning.

Main title:Gestaltning av boendelandskapet i gränsen mellan stad och land
Subtitle:exemplet Norränga i Lund
Authors:Grendalen, Hanna
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:7
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:boendelandskap, planering, dagvatten
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8373
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8373
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Faculties > Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science (until 2013)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2017 12:54
Metadata Last Modified:27 Oct 2017 12:54

Repository Staff Only: item control page