Home About Browse Search
Svenska


Ekfeldt, Frida, 2007. Göteborgs blå struktur : med studie av Osbäcken. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
6MB

Abstract

Gothenburg municipality has a lot of natural water. This paper enhances the function and importance of water in the city. It also deals with the problems of sewage water and flooding. Gothenburg has reached an advanced stage of water planning. By developing a Waterplan, the municipality highlight that water has an important position in the urban planning. In the Waterplan all watercourses are considered as units and no overall picture is proposed. This paper describes an overall picture of the watercourses in the municipality. Göta Älv, the moat and the canals are enhanced as structuring elements.

The landscape of Gothenburg is grouped into different zones; urban zone, edge zone and countryside zone. Between the urban and the countryside the unique environment of the edge-zone is located. This zone is more built up then the countryside, and the land-use to be found here consists of farmland or woodland. The streams can flow through all of these three zones. This indicates the importance of analyzing the entire watercourse when restorations are made.

To apply an ecological approach to the stormwater management, only 125 hectare of pond area is required for the urban environment in Gothenburg. In the most urban areas most ponds are needed, but there is a lack of space. The space, for an ecological approach to the stormwater management, is found in the edge-zone. The edge-zone can therefore act as a cushion to the urban stormwater. Later on when the areas are exploited, a good condition for ecological stormwater system exists already.

Osbäcken flows in the edge-zone of the island of Hisingen. The watercourse is heavily restored. Purification ponds equalize the flows of the water, improve the quality of the water and increase the biodiversity. It is important to analyze the entire watercourse and the development of the landscape when water restoration is made. This paper illustrates a plan of the landscape development of Osbäcken. Both housing areas and industrial areas will be constructed. The area will become more densely populated. In the future Osbäcken can function as an important green path to pedestrians and cyclists, but also as a recreation area.

All parts are important, for the water system to function. What happens in smaller scale affects the larger scale. To use the natural streams in planning and to manage the stormwater ecologically contributes to a sustainable development. Water should therefore be considered an asset in the urban landscape.

,

I Göteborgs kommun finns mycket naturligt vatten. Det här examensarbetet lyfter fram vattnets funktion och dess betydelse
i staden. Det ger också exempel på planering för att ta itu med
problem som bräddning och översvämning. Göteborg har
kommit långt när det gäller vattenplanering. Genom att utveckla
en vattenplan, har ställning tagits för att vatten är en viktig
del av stadsplaneringen. Vattenplanen behandlar emellertid
varje vattendrag som en enhet, inte staden som helhet. Med
en vattenstrukturplan ges i det här arbetet en helhetsbild av
kommunens vatten. Göta Älv, Vallgraven och kanalerna lyfts fram
som strukturerande element.
Inom Göteborgs kommun finns olika landskapszoner, indelning
har skett i urban zon, gränszon och landsbygdszon. Gränszonen
är en unik zon mellan urban miljö och landsbygd. Den zonen
har mer bebyggelse än landsbygden, och marken används oftast
till skog eller jordbruksmark. Vattendrag är långsträckta element
som kan rinna genom alla tre zonerna. Därför är det betydelsefullt
att inte helt fokusera på bara en enda zon, utan studera hela
vattendraget vid analyser och arbete kring det.
För att ekologisk ta omhand allt Göteborgs dagvatten krävs endast
125 hektar dammyta. Detta utgör bara 0,27 % av kommunens
yta. Problematiken finns i att det behövs mest dammyta i urbana
miljöer. Här råder ofta platsbrist. I den urbana gränszonen finns
det däremot tillräckligt med ytor för ekologisk dagvattenhantering.
Om vattendragen i denna zon utvecklas för ett ekologiskt
dagvattensystem skapas en buffertzon till de urbana miljöerna.
Det formas även goda förutsättningar för framtida planering.
Om staden senare expanderar har området redan förberetts för
dagvattenhantering.
På ön Hisingen möter staden landsbygden och i gränslandskapet
rinner Osbäcken. Bäcken har genomgått en omfattande
restaurering med exempelvis nya reningsdammar för ett jämnare
vattenflöde, bättre vattenkvalitet och ökad biologisk mångfald.
Vid vattenrestaurering är det viktigt att se till hela vattendragets
avrinningsområde och dess utveckling. En landskapsplan för
Osbäckens omgivning åskådliggör att området kommer utvecklas
med både bostäder och industrier. Gränszonen kommer att bli mer
tätbebyggd. Osbäcken kan i detta landskap bli ett viktigt blå-grönt
stråk för mjuka trafikanter och rekreation.
Varje del i ett vattensystem är viktig för en fungerande helhet.
Det som sker i den mindre skalan påverkar den stora helheten.
Vattnet är en resurs i stadslandskapet som kan tas tillvara på flera
sätt än idag. Att planera med naturliga vattendrag och lokalt
omhändertagande av dagvatten kan ses som ett bidrag till ett mer
hållbart stadsbyggande.

Main title:Göteborgs blå struktur
Subtitle:med studie av Osbäcken
Authors:Ekfeldt, Frida
Supervisor:Lindholm, Gunilla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten i landskapsarkitektprogrammet
Volume/Sequential designation:2007:3
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:blå struktur, vattenplanering, ekologisk dagvattenhantering, urban gränszon, hållbar utveckling, Göteborg, Osbäcken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8380
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8380
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 08:29
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 08:29

Repository Staff Only: item control page