Home About Browse Search
Svenska


Ståhl, Johan, 2006. Skogen i parken : utvecklingsstrategier för Alnarpslunden. SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management, Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Syftet med detta arbete är att kunna ge Alnarpsfakulteten och Akademiska Hus ett genomtänkt förslag som visar hur Alnarpslunden kan styras och formas framöver utifrån olika överväganden. Hur ska vi tackla situationen med almarnas snabba reträtt från Alnarpslunden? Arbetet bygger dels på ett antal Alnarpsexperters tankar om lunden och dess framtid och dels på mina egna studier av lundinriktad litteratur, äldre Alnarpsbeskrivningar och av Alnarpslundens nuvarande uppbyggnad, status och framtidspotential.
Arbetet består av tre delar:

Del 1
Några huvuddrag ur Alnarpslundens
historia
Första delen delar i sin tur in Alnarpslundens historia i fyra skeden från islossning till nutid.

Skede 1
Från inlandsis till bosättning
Marken koloniseras av träd och växter för att tusentals år senare glesas ut av både människan och stora gräsätare.

Skede 2
Från den första gårdsetableringen till tiden som svensk kungsgård
Så småningom ingick troligen den nuvarande lunden i ett halvöppet skogs- och beteslandskap. Tack vare att Alnarps skog har legat på mäktiga mäns ägor har den skonats från systematisk skövling. Skogens uppgift var att försörja de närbelägna byarna med ved och virke.

Skede 3
Från Lantbruksinstitutet till Lantbruksuniversitet
I och med Alnarps landtbruksinstituts grundande urholkades skogen till en omkringliggande och skyddande krans till parken som kom att anläggas här.

Skede 4
Alnarp som "landskapslaboratorium" De sista 30 åren har ytan trädbeklädd mark på Alnarp vuxit och lunden kan ses som en viktig komponent med lång träd- skogs- och örtkontinuitet till Alnarps landskapslaboratorium.

Del 2
Alnarpslunden idag
Del två beskriver lundens användning ur olika perspektiv både inom och utom SLUs verksamhet. Dels beskrivs dess uppbyggnad, dynamik och arter och dels beskrivs vilka viktiga värden lunden står för.

Del 3
Alnarpslunden och framtiden
I sista delen kommer jag med ett tänkbart utvecklingsförslag som på inga sätt är det perfekta och enda förslaget. Med anledning av almsjukans urgallring av stora almar som stomme i trädbeståndet bör man ta tillfället i akt och utnyttja situationen. Det är ett ypperligt tillfälle att dels gå in och prova olika typer av skötselåtgärder med olika intensitet och dels prova etablering av exoter i en redan etablerad mellaneuropeisk skogstyp. Med vidtagna åtgärder ska man både kunna utveckla och bevara lundkarktären och kunna jämföra utvecklingen med bestånden i främst Tor Nitzelius park där samma arter finns. Tanken är att arbetet skall inspirera till att man här på Alnarp tar tag i situationen och upprättar en utvecklingsplan. Samarbete över institutionsgränserna önskas i större utsträckning än tidigare för att få en sådan plan till stånd. Det är en värdefull miljö vi arbetar och studerar i. Den ska vi vara rädd om.

,

The purpose of this thesis is to give Alnarpsfakulteten
and Akademiska Hus a well thought out proposal
that shows what design and development possibilities
the Alnarp grove holds for the future based on a
few considerations. How should we deal with the
situation caused by the fast disappearance of the elms
from the Alnarp grove?
The work is partly based on a few experts from
Alnarp and their thoughts and ideas about the grove
and its future, and partly based on my own studies
of literature on groves, older descriptions of Alnarp
as well as the present shape, status and potential for
the future.
The work contains three parts:
Part 1
A few main features from the history of the
Alnarp grove
The first part divides the history of The Alnarp grove
into four stages from the end of the most recent ice
age to present day.
Stage 1
From ice age to settlement
The land is being colonized by trees and plants. The
established vegetation will over time be decimated by
both man and large grazers.
Stage 2
From the first establishment to the time as a Swedish
demesne of the Crown
At some point the grove probably was apart of a semi
open forest- and pasture landscape. Due to the fact
that the Alnarp forest always has been located on
powerful men’s properties it has been protected from
systematic devastation. The forests purpose was to
supply the neighbouring villages with firewood and
timber.
Stage 3
From agricultural institute to agricultural university
At the time when the agricultural institute was
founded the forest was hollowed out to a surround-
ABSTRACT
ing and protecting ring to the park that was to be
founded here.
Stage 4
Alnarp as a “landscape laboratory”
The last 30 years the surface of tree covered land on
Alnarp has grown and the grove can be seen as an
important component with a long continuity of trees,
forest and herbs to the landscape laboratory.
Part 2
The Alnarp grove today
Part two describes the usage of the grove from different
perspective both within and outside the activity
of SLU. Partly it describes its shape, dynamics and
species and partly it describes the important values
the grove represents.
Part 3
The Alnarp grove and the future
In the last part I propose a possible developing
strategy for the grove. Due to the Dutch elm disease,
and the following thinning of large elms that have
been a frame work in the tree stand, a good opportunity
has arised to implement some changes. It is
an excellent time to go in and try out different kinds
of maintenance actions with varying intensity and to
some extent try to establish different kinds of exotic
plants in an already full grown central european forest.
With certain measures taken, one should be able
to both develop and keep the grove character and
compare the progress of the tree stand with the stand
in Tor Nitzelius park, that has a forest of similar
specie composition.
My aim with this thesis is to inspire people in charge
here at Alnarp to deal with the situation and create a
developing plan. More cooperation between institutions
is necessary, to make that a reality.
It is a valuable environment we are working and
studying in. We must take care of it.

Main title:Skogen i parken
Subtitle:utvecklingsstrategier för Alnarpslunden
Authors:Ståhl, Johan
Supervisor:Gunnarsson, Allan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:26
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:Alnarp, Alnarps landskapslaboratorium, Alnarpslunden, Alnarpsparken, alm, almsjukan, almsplintborre, Det stora almfallet, Dutch elm disease, brynutveckling, lundutveckling, biologisk mångfald, lundarter, lundkaraktärer, lundskötsel, Örup, Örups almskog, Dalby Söderskog, Dalby Norreskog, Linnebjär, Baldringe Oxhage, Landsapsvård och Parkutveckling, LOP
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8394
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8394
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2017 09:29
Metadata Last Modified:30 Oct 2017 09:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics