Home About Browse Search
Svenska


Deltén, Anna, 2001. Mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
854kB

Abstract

Jordbruket står för en stor del (90 %) av ammoniakutsläppen I Sverige och nötkreaturen står för 71 % av dessa utsläpp. Ammoniak är en kväveförening som kan ge upphov till miljöproblem som övergödning och försurning. För att kunna förbättra kväveeffektiviteten och därmed minska ammoniakutsläppen behövs bra instrument för att se vilka åtgärder som behövs och var i produktionen de bör sättas in.

Det här arbetet har som mål att utröna om mjölkurea kan vara en indikator för mjölkkors kväveeffektivitet, samt att förse rådgivare med hjälpmedel i arbetet mot ett högre kväveutnyttjande i mjölkproduktionen. I studien deltar 19 besättningar. Utfodringen och dess kopplingar till mjölkurea studerades. Dessutom upprättades växtnäringsbalanser på 17 av gårdarna. Från växtnäringsbalanserna beräknades olika nyckeltal rörande kväveflödena på gården.

Nyckeltalen ger god insyn i och kontroll av produktionen. När man använder sig av nyckeltal är det trenderna som är viktiga, dvs de visar effekterna av de insatser som görs på gården. Viktiga nyckeltal är:

• Kväveöverskott, kg/ha, som direkt visar hur mycket kväve som går förlorat på gården.

• Nytt kväve, kg/ton mjölk, gärna uppdelat på de olika posterna; N från handelsgödsel, N från inköpt foder och N från baljväxtfixering. Visar var åtgärder kan/bör sättas in och vilken effekt de har. Nyckeltalet är ett bra styrmedel mot mer "ekologisk" produktion.

• Kväveeffektivitet på gården, %, visar helheten av gårdens produktion.

• Kväveöverskott, kg/ton mjölk, som visar hur kväveeffektiv mjölkproduktionen är.

• Mjölkkornas kväveeffektivitet, %, som visar hur stor andel av intaget kväve som faktiskt förs bort i produkterna mjölk och kött.

• Mjölkurea som framförallt kan användas av mjölkrådgivaren som indikator på mjölkkornas kväveeffektivitet.

I tabellen nedan visas medelvärden, samt max. och min., för dessa nyckeltal:

Kväveöverskott, kg/ha: Medel=123, Minimum=38, Maximum=270

Nytt kväve, kg/ton mjölk: Medel=27, Minimum=14, Maximum=36

Kväveeffektivitet på gården,%: Medel=22, Minimum=15, Maximum=36

Kväveöverskott, kg/ton mjölk: Medel=22, Minimum=10, Maximum=32

Mjölkkornas kväveeffektivitet,%: Medel=27,9 Minimum=22,8 Maximum=31,9

Mjölkurea, mmol/l: Medel=5,0 Minimum=3,3 Maximum=7,6

,

Agriculture is attributable to a large part (90%) of the ammonia emmissions in Sweden. Cattle
alone are responsible for 71% of these emmissions. Ammonia is a nitrogenous compound that
can give rise to environmental problems such as eutrophication and acidification. Tools are
needed in order to improve nitrogen utilization and thereby reducing the ammonia
emmissions. These tools should show measures that are needed and at which part of the
production chain they ought to be taken.
The objective of this study was to ascertain the possibility to use milk urea as an indicator of
nitrogen efficiency in lactating cows, and to supply advisors with useful means in the work
towards a higher nitrogen utilization in milk production. Feeding and its connections with
milk urea were studied in 19 herds. In addition, nitrogen balances were calculated for 17 of
these herds. A number of environmental indicators were calculated from the nitrogen
balances.
Environmental indicators give good insight and control of the production. Long-term trends
are important when using environmental indicators. They show the effects of measures taken
at the farm. Useful environmental indicators are:
• Surplus of nitrogen, (kg/ha), shows immediately the amount of nitrogen lost at the
farm.
• New nitrogen, (kg/1000 kg milk), can be divided into nitrogen from fertilizer,
imported feedstuffs and nitrogen fixation. This environmental indicator is a good
instrument of control leading towards a more “ecological” production and shows
where measures ought to be taken and their effects.
• Nitrogen utilization at the farm, (%), shows the production of the farm as a whole.
• Surplus of nitrogen, (kg/1000 kg milk), shows the nitrogen utilization of the milk
production.
• Nitrogen utilization in lactating cows, (%), shows how much of the ingested nitrogen
that is actually exported from the farm in products such as milk and meat.
• Milk urea, (mmol/l), can be used by advisors as an indicator of the nitrogen utilization
in lactating cows.

Main title:Mjölkens ureahalt och mjölkkornas kväveeffektivitet
Authors:Deltén, Anna
Supervisor:Emanuelsson, Margareta
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:148
Year of Publication:2001
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:kväveöverskott, växtnäringsbalanser, kväveflöden, nyckeltal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7952
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7952
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:18 Oct 2017 07:46
Metadata Last Modified:18 Oct 2017 07:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics