Home About Browse Search
Svenska


Berlin, Anna and Eitrem, Sofia, 2005. Tomato diseases, quality, yield and pesticide use : a field study in Nicaragua. SLU, Dept. of Crop Production Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img] PDF
827kB

Abstract

Nicaraguan farmers have for a long time struggled with tomato production. The primary
problem has been Begomovirus infection, which devastated the tomato production in
the country in the 1990's. In the battle against the Begomovirus other problems in the
native tomato production have been neglected. The overall goal with these projects was
to identify common tomato diseases and to evaluate their effect on yield and quality of
the tomato fruits at different nitrogen levels. This report contains two separate theses
(chapter 2 and 3). The results of the studies are based on the same field experiments. To
increase the understanding about local farming conditions (chapter 1), interviews were
made at two locations. During the interviews the farmers were asked questions about
the farms, their production and pesticide use. Today, the farmers overuse chemical
products to control different pests. The Nicaraguan farmers in general have a strong
belief that pesticides are the solution of all their agricultural problems.

The thesis in chapter 2 deals with the effect of nitrogen on some diseases of tomato. The
symptoms that appeared in the field experiment indicated that the plants were not
infected by the suspected pathogens and lab results showed that symptoms on the plants
were caused by two other diseases: bacterial wilt and powdery mildew (causing agents:
Ralstonia solanacearum and Leveilulla taurica). The results showed that plants
fertilised with double the normal amount of nitrogen were significantly more resistant to
powdery mildew. There was also a significant difference between the varieties in
severity of powdery mildew. Regarding bacterial wilt the results are ambiguous, one of
the field experiments show no difference between the treatments but in the other
experiment there was a considerably higher rate of infection in the to highest levels of
nitrogen fertilisation. The aim of the study in chapter 3 was to evaluate the effects of
nitrogen fertilization on the yield and quality of the tomato fruits and to evaluate the
relations between the incidence of diseases and nitrogen fertilization on one hand and
fruit quality on the other. The harvest was divided in good (marketable) and bad (not
marketable) fractions. To evaluate the fruit quality, taste tests were carried out on the
two first harvests and laboratory analyses of acid (% titratable acids) and sugar content
(ºBrix) were measured on the second harvest. The results showed that the unfertilized
plots had significantly lower foliar nitrogen content. The total harvest levels of the
experiment were in similar range as the average harvest for the region (12-18 t/ha), but
the marketable fraction was only between 39 and 50 % of the total yield. In the taste
test, one of the varieties was significantly the most preferred variety, independent of
fertilizing level. The high not marketable fraction was probably due to poor pollination
and fruit set caused by high temperatures and heavy infections of Begomovirus and
other diseases. It is also very important to identify the pathogen to know which diseases
that are present in the field and how to treat them properly. A solution to many disease
and quality problem could be a break in tomato production some time during the year to
create a host free period for diseases and vectors.

,

Nicaraguanska bönder har länge tvingats kämpa med problem i tomatodlingen. Det
största problemet har varit infektion av Begomovirus, vilket fick katastrofala följder för
tomatproduktionen på 1990-talet. I kampen mot Begomovirus glömdes andra problem i
den inhemska tomatodlingen bort. Det övergripande målet med de här projekten var att
identifiera vanliga tomatsjukdomar och utvärdera deras effekt på skörd och kvalitet på
tomaterna vid olika kvävegivor. Rapporten innehåller två separata examensarbeten
(kapitel 2 och 3). Resultaten från studierna bygger på samma fältexperiment. För att öka
förståelsen om den inhemska tomatproduktionen (kapitel 1), intervjuades bönder i två
byar. I intervjuerna ställdes frågor om gårdarna, produktionen och bekämpningsmedel.
Idag finns en överanvändning av kemiska preparat för att kontrollera olika skadegörare
och Nicaraguanska bönder har generellt sett en övertro på att bekämpningsmedel som
en lösning på alla problem inom jordbruket.
Examensarbetet i kapitel 2 handlar om effekten av kväve på vissa tomatsjukdomar.
Symptomen som uppträdde i fält tydde på att det inte var de förväntade sjukdomarna
och laboratorieresultaten visade att plantorna hade infekterats av två andra sjukdomar:
bacterial wilt och mjöldagg (orsakad av Ralstonia solanacearum och Leveilulla
taurica). Resultaten visade att plantorna som gödslats med dubbla normalgivan av
kväve var mer motståndskraftiga mot mjöldagg, det fanns också en skillnad mellan
sorterna när det gäller angrepp av mjöldagg. Angående bacterial wilt var resultaten
tvetydiga, ett av fältförsöken visade ingen skillnad mellan behandlingarna, medan i det
andra var det högre infektionsgrad i de högsta kvävegivorna. Syftet med studien i
kapitel 3 var att utvärdera effekterna av kvävegödsling på skörden och kvalitén på
tomaterna samt att utvärdera sambandet mellan förekomsten av sjukdom och mängden
kväve å ena sidan och kvalitén å anda sidan. Skörden delades in i en bra (säljbar) och en
dålig (icke säljbar) del. För att utvärdera fruktkvalitén gjordes smaktest på två skördar
och laboratorieanalyser av syra (% titrerbar syra) och sockerinnehåll (ºBrix) på den
andra skörden. Resultaten visade att ogödslade rutor hade signifikant lägre
kväveinnehåll i blasten. Den totala skördenivån i fältförsöket var jämförbar med
normala skördar i området (12-18 t/ha), men andelen säljbara frukter var endast 39 till
50 % av den totala skörden. Smaktesten visade att den ena sorten föredrogs av panelen
oberoende av kvävegiva. Den höga andelen icke säljbara frukter berodde troligen på
dålig pollination och fruktbildning orsakad av hög temperatur och kraftiga infektioner
av Begomovirus och andra sjukdomar. Det är också mycket viktigt att identifiera
patogener för att veta vilka sjukdomar som finns i fält och hur de bäst skall bekämpas.
En lösning till många sjukdoms- och kvalitetsproblem skulle kunna vara att införa ett
uppehåll i tomatodlingen någon gång under året, för att skapa en värdfri period för
sjukdomar och vektorer.

Main title:Tomato diseases, quality, yield and pesticide use
Subtitle:a field study in Nicaragua
Authors:Berlin, Anna and Eitrem, Sofia
Supervisor:Eckersten, Henrik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:tomato (Lycoresicon esculentum mill.), Nicaragua, leveillula taurica, ralstonia solanacearum, fusarium oxysporum, alternaria solani, nitrogen fertilization, quality, yield, taste test
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7966
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7966
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4075 ??
Pests of plants
Language:English
Deposited On:18 Oct 2017 10:01
Metadata Last Modified:09 Oct 2018 10:53

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics