Home About Browse Search
Svenska


Almqvist, Hanna and Carlevi, Maria, 2008. Vattendraget på Kåbo golfbana : en kartläggning som ett steg i golfklubbens miljöarbete. SLU, Dept. of Soil and Environment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

This degree project studied surface waters on Kåbo Golf Course in Uppsala, Sweden, with the aim of determining the status of the water and how it is affected by the activities of the golf club, and to obtain suggestions of measures to create better conditions for the water environment on and around the golf course. The project forms part of the environmental protection work of Kåbo Golf Club, which is working towards achieving environmental certification from the Swedish Golf Association (SGF).

The study is based on literature studies and quantitative and qualitative field studies of water on the golf course, with the focus on environmental factors identified as being important for the golf industry and on strategic environmental goals developed by SGF.

The number of open water bodies in the Swedish landscape has substantially declined during
the past 200 years, so it is important to save those that remain. This study showed that the surface water at Kåbo Golf Course is an important element in the surroundings since the area contains few wetlands, which can be a habitat for large numbers of species. The stream and ponds on Kåbo Golf Course also have the important function of serving as water hazards in the game and adding difficulty and variety to the course. Since Kåbo Golf Club wants its surface waters to look aesthetically appealing, extensive algal growth and drying up of ponds during parts of the year are regarded as problems. A third important function of surface waters is that they can act as a nutrient trap by binding phosphorus and nitrogen.

Our analyses showed that nutrient levels in the surface waters were high and that these nutrients generally originated from golfing activities, mainly the use of inappropriate fertiliser for the grass. The sediment had a low phosphorus and nitrogen content, suggesting that sedimentation is not a major nutrient sink. The extensive algal growth indicates that algae take up a large part of the nutrients. While the metal content of the water was not alarmingly high, some metals were present in elevated concentrations. Some, e.g. iron and copper, come from the fertiliser but the source of elevated concentrations of vanadium is unknown. Kåbo Golf Course is sprayed with fungicides, but at sampling three months after the last fungicide application, fungicide levels in surface waters were detectable but below guideline values. However point measurements were used here and continuous water sampling for nitrogen, phosphorus, metals and fungicides could provide a better picture of water status.

The results obtained show that to create better conditions for the water environment on and around the golf course:

- Large aquatic plants can be used along stream and pond edges to take up nutrients from
the water and to reduce algal growth.

- Water plants should be harvested and co-composted with grass clippings from greens and tees.

- Frog and salamander protection zones within 100 m of surface water should be maintained.

- To reduce the risk of nutrient leaching, a fertiliser that better fulfills the grass
requirements could be used. Using a fertilizer strategy that is more adjusted to the
seasonal nutrient requirements of the grass would also reduce the risk of leaching.

- Drainage tubes from the greens could be cleaned to provide a closed system where leached nutrients can be recycled.

- Pond walls should be sealed with Bentonite clay.

,

I detta kandidatarbete har en kartläggning av vattendraget på Kåbo golfbana i Uppsala utförts.
Syftet med arbetet har varit att ta reda på vattnets status och hur det påverkats av golfklubbens
verksamhet och att ta fram åtgärdsförslag för att skapa bättre förutsättningar för vattenmiljön
på och omkring banan. Arbetet är en del av Kåbo Golfklubbs miljöarbete och ett led i deras
arbete för att i framtiden få Svenska Golfförbundets miljödiplom.
Arbetet är baserat dels på litteraturstudier, dels på fältarbete, såsom vattenanalyser och
vattenmätningar. Arbetet fokuseras på de miljömål SGF identifierat som relevanta för golfens
verksamhet och på de strategiska miljömål golfförbundet tagit fram.
Antalet öppna vatten i det svenska landskapet har minskat kraftigt de senaste 200 åren vilket gör
det extra viktigt att bevara de vatten som finns kvar. Denna kartläggning visade att vattendraget
på Kåbo golfbana är ett viktigt inslag i landskapet, då det finns ont om våtmarker i området,
vilka kan vara habitat för ett stort antal arter. Bäcken och dammarna på Kåbo golfbana har
också andra viktiga funktioner. De fungerar som vattenhinder i spelet och tillför variation och
svårighet till banan. Eftersom Kåbo Golfklubb vill att vattnen på banan ska vara estetiskt
tilltalande ser man kraftig algtillväxt och torrläggning av vattendraget under delar av året som
problem. En tredje viktig funktion vattendraget har är att det kan fungera som näringsfälla
genom att binda fosfor och kväve.
Våra analyser visade att näringshalterna i vattendraget var höga och att dessa näringsämnen i
huvudsak har sitt ursprung i golfverksamheten, framförallt genom användning av felaktigt
sammansatta gödselmedel. Sedimentet hade låga halter av fosfor och kväve, vilket visar på att
sedimentation inte är en viktig näringshållande process. Den kraftiga algtillväxten tyder på att
det istället är vattenväxter som tar upp en stor del av näringen. Metallhalterna i vattnet var inte
oroväckande höga, dock var halterna av vissa metaller förhöjda. Några av dessa, som till
exempel järn och koppar kommer från gödselmedlen men ursprunget till de förhöjda halterna
av vanadin är okänt. Kåbo golfbana besprutas med fungicider, men provtagningar tre månader
efter senaste fungicidapplikationen visade att fungicidhalterna i vattnet var detekterbara men
under riktvärdena. Proverna togs genom punktmätningar, och fortsatta vattenprover med
avseende på kväve, fosfor, metaller och fungicider skulle ge en bättre bild av vattendragets
status.
Genom arbetet har en rad åtgärdsförslag tagits fram:
- Större vattenväxter kan planteras längs bäckens och dammarnas strandzon för att ta upp
näring ur vattnet och minska algtillväxten
- Vattenväxterna bör skördas och komposteras tillsammans med gräsklippet från greener
och tees.
- De befintliga skyddsmiljöerna för grodor och salamandrar inom 100 m från
vattendraget bör bevaras
- För att minska risken för näringsutlakning kan ett gödselmedel som bättre uppfyller
gräsets näringsbehov användas. Att använda en gödselstrategi som ”behovsanpassad
gödsling” skulle kunna minska risken för utlakning ytterligare.
- Dräneringsrören från greenerna kan rensas för att få ett slutet system där utlakade
näringsämnen kan återanvändas
- Den läckande dammväggen kan tätas med bentonitlera.

Main title:Vattendraget på Kåbo golfbana
Subtitle:en kartläggning som ett steg i golfklubbens miljöarbete
Authors:Almqvist, Hanna and Carlevi, Maria
Supervisor:Linde, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för hydroteknik)
Volume/Sequential designation:7
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Kåbo golfklubb, golfbanor, dammar, vattenkvalitet, kväve, fosfor, järn, vanadin, fungicider, miljödiplom
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8562
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8562
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Soil and Environment
Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:06 Nov 2017 07:40
Metadata Last Modified:06 Nov 2017 07:40

Repository Staff Only: item control page