Home About Browse Search
Svenska


Engberg, Sofia, 2008. Generell hänsyn vid avverkning : påverkan av dispens från sexveckorsregeln samt skogsägares kunskap, tankar och åsikter. SLU, Dept. of Ecology, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
857kB

Abstract

The forests in Sweden have, for a long time, been managed intensively. This has led to even-aged stands with few tree species and a lack of dead wood. Therefore, general conservation measures in connection with regeneration felling are important in order to promote biodiversity. Inventories carried out by the Swedish Forest Agency, however, show that about 25 % of the felled area does not reach the level of the Forestry Act, regarding general conservation measures. The aim of my study was to see whether exemptions from the six week notice of reporting regeneration fellings (the Forest Agency demands a report six weeks in advance of fellings), affect the results of the general conservation measures taken. A comparison was made between felled areas given exemption and felled areas reported in time. 42 felled areas were inventoried in the field with the D1-polytax method, on privately owned property in the vicinity of Sundsvall and Härnösand. The results were also compared with results from a database covering the Forest Agency's middle region of Sweden, also based on the D1-polytax method. My study also aimed at investigating the thoughts and knowledge of private forest owners regarding the planning of regeneration fellings, general conservation measures and nature conservation. This was done through semi-structured interviews with six forest owners.

Neither the field inventory, nor the database, showed any difference between the felled areas given exemption and the areas reported in time, regarding general conservation measures. The interviews showed that the forest owners were interested in the planning of felling operations. They also seemed to know what general conservation measures are, but not quite what purpose they serve. I also made the interpretation that many of the forest owners seemed rather insecure when it came to their knowledge of conservation, of the legislation and their possibilities to influence how forestry actions are carried out on their forest land. The interviews also showed that certain important words, such as nature conservation, do not always mean the same thing to all people. One conclusion of the study is that it might be equally important for the Forest Agency to visit objects given exemption as the ones that are reported in time. Further, it is important that forest owners understand the purpose of general conservation measures and that they see that they have a chance to influence how work is done on their land. The authorities should present more clearly to landowners the political and environmental goals, as well as the division of responsibility.

,

Det intensiva skogsbruket i Sverige har resulterat i likåldriga bestånd med få trädslag och brist på död ved. Generell hänsyn i samband med föryngringsavverkning är därför en viktig del i naturvårdsarbetet för att gynna den biologiska mångfalden. Skogsstyrelsens inventeringar visar dock att omkring 25 % av avverkningsarealen i nuläget är underkänd med avseende på generell hänsyn. Syftet med den här studien var att ta reda på om dispens från sexveckorsregeln vid avverkningsanmälan påverkar den tagna generella hänsynen vid föryngringsavverkning. Sexveckorsregeln innebär att en avverkningsanmälan måste ha inkommit till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan en avverkning påbörjas. En jämförelse gjordes mellan avverkningsobjekt som beviljats dispens och avverkningsobjekt som anmälts i tid. 42 avverkningsobjekt på privatägd mark kring Sundsvall och Härnösand fältinventerades med metoden för D1-polytax. Resultaten jämfördes med resultat från en databas över Region Mitt, framtagna med samma metod. Studien syftade även till att se vilka tankar och kunskaper markägare har om avverkningsplanering, generell hänsyn och naturvård. Halvstrukturerade intervjuer utfördes därför med sex privata markägare. Varken i fältinventeringen eller i databasen skiljde sig den tagna hänsynen mellan avverkningsobjekt som getts dispens och de som anmälts i tid. Intervjuerna visade att markägarna var intresserade av att vara med vid avverkningsplanering och att de verkade veta vad generell hänsyn är men inte riktigt vilken funktion den fyller. Jag tolkade flera av markägarna som att de verkade osäkra gällande kunskap om naturvård, lagstiftning och vilken möjlighet de har att påverka hur skogliga åtgärder utförs på deras mark. Intervjuerna visade också att myndigheters och markägares syn på betydelsen av centrala begrepp, som naturvård, inte alltid är densamma. En slutsats av studien är att det kan vara lika viktigt att Skogsstyrelsen fältbesöker de områden som anmäls i tid som de där markägaren har ansökt om dispens. Det är också viktigt att markägare förstår syftet med generell hänsyn och att de inser att de har möjlighet att påverka hur arbeten utförs i deras skog. Myndigheter bör också visa en ökad tydlighet gentemot markägare när det gäller ansvar och skogspolitiska mål.

Main title:Generell hänsyn vid avverkning
Subtitle:påverkan av dispens från sexveckorsregeln samt skogsägares kunskap, tankar och åsikter
Authors:Engberg, Sofia
Supervisor:Perhans, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete/Examensarbete / SLU, Institutionen för ekologi
Volume/Sequential designation:2008:5
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:generell hänsyn, naturvård, biologisk mångfald, dispens, markägare, avverkning, intervjuer, avverkningsanmälan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8634
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8634
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (S) > Dept. of Ecology
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 08:22
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 08:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics