Home About Browse Search
Svenska


Berggren, Caroline, 2008. Odefinierade platser i staden : med studie i Söderälje. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

The purpose of this master thesis is to attract attention to the undefined spaces of our urban landscape and emphasize the need of these spaces in the city. The different values of these spaces are here clearly presented so that they can be considered when real estate developers show a particular interest in any one of these undefined spaces.

The term undefinied spaces can mean a lot of things. The spaces that I now choose to define as undefined spaces are neither planned nor designed. It could for instance be a piece of leftover land in between two residential areas, or as times change, a formerly planned area might be forgotten and left to its own. It could be an old railway embarkment or an empty allotment.

These spaces are most commonly found in the city centers where buildings are predominant and the rest of the land is precisely designed, defining each and every function. The existing undefined spaces have here somehow escaped the processes of planning. They are undesigned, free and untamed areas of the city. They typically have quite obvious borders to the rest of the city because of their lack of maintenance. Often the undefined spaces can give you a certain feeling of freedom.

During the study of the four chosen perspectives: children, ecology, urban life and densifying the city fabric it has beome evident that undefined spaces are important and that they are being used by many different groups. For children and youth the spaces are a possibility to escape supervision, a free haven for creation of their own places. As for the ecology perspective the undefined spaces are urban homes for many threatened species. The urban life perspective discuss the needs of the modern human. For example the need to be able to withdraw from the upbeat pace of the city. Sudden freedom and the possibilty to create a space of your own. The densifying the city fabric perspective shows that it is in the densest parts of our cities that the need for undefined space is most imminent. There, more than in other places, you sometimes need to take a break from it all. But it is also in the densest urban environments that the threat of exploitation is the greatest.

During my inventory of Södertälje I found a great deal of different undefined spaces. I divide them into traffic-spaces that mainly separate different traffic areas and abandoned-spaces that are neither planned nor designed for any specific purpose. The abandonned spaces are all analysed through the four perspectives mentioned above. Fifty percent of the spaces turned out to be important in all of the three perspectives; children, ecology and urban life. Approximately half of these important spaces are also threatened by building exploitation.

I then continued working with one specific space in Södertälje and in that context I suggested some interventions. These temporary attractions all strive to maintain the undefined character of the space but at the same time I am able to make an addition to increase the public awareness of this undefined space.

Often the undefined spaces are not even considered as being specific places, instead they are seen as areas suitable for new buildings. In this master thesis I aim to emphasize the value of these spaces in the urban environment.

,

Examensarbetet vill uppmärksamma de odefi nierade platserna och visa på att
det fi nns ett behov av dem i staden. Platsernas värden lyfts fram för att tydligare
kunna vägas mot det exploateringsintresse som ständigt fi nns i våra städer.
Odefi nierade platser är en term som kan innebära en mängd saker. Platserna
som jag defi nierar så saknar en planeringstanke, de är inte designade för ett
speciellt ändamål, till exempel kan det röra sig om en bit mark som blivit över
mellan två bostadsområden. Odefi nierade platser kan också uppstå när tiderna
förändras och en plats som tidigare haft ett tydligt användningsområde glöms
bort och lämnas av människorna. Det kan röra sig om en kolonilott som ingen
sköter längre eller en övergiven banvall.
Platserna fi nner man enklast centralt i staden där husen dominerar och övrig
mark är välplanerad och funktionsbestämd. De odefi nierade platserna utgör
det som blir över, det oplanerade, det fria och vilda i staden. Platserna är väl
avgränsade genom att de har ett annat uttryck än den omgivande staden. På de
odefi nierade platserna kan man fi nna en känsla av frihet.
Under studierna av de fyra valda perspektiven, barn, ekologi, stadsliv och
förtätning, visar det sig tydligt att, och hur, platserna är viktiga och att de har en
rad olika brukargrupper. För barn och ungdomar utgör platserna en möjlighet
att undkomma de vuxnas övervakning, de kan skapa sina egna platser. Ur ett
ekologiskt perspektiv kan de odefi nierade platserna rymma ovanliga och hotade
biotoper. Platserna kan utvecklas till att rymma olika biologiska funktioner och
för att öka den biologiska mångfalden. Stadslivsperspektivet behandlar stadsmänniskans
behov av att kunna fi nna egna platser i staden. Det handlar om att, i
den täta staden, kunna dra sig undan stadens stress och larm. På de odefi nierade
platserna kan man känna sig fri och man har även möjlighet att skapa sig sin
egen plats. I förtätningsperspektivet visar det sig att det är i den täta staden som
behovet av odefi nierade platser är som störst, det är här man vill kunna få ett
avbrott från det täta och intensiva. Men det är också i den täta staden som det
stora hotet mot platserna är tydligast: förtätning.
Under inventeringen i Södertälje har jag funnit en mängd olika typer av
odefi nierade platser. Jag har valt att dela in dem i trafi kplatser som främst separerar
trafi kytor från varandra och restytor som inte är designade och ofta saknar
en planeringsmässig funktion. Jag har valt att arbeta vidare med restytorna i
Södertälje och undersöker dem utifrån de fyra olika perspektiven. Ungefär
hälften av platserna visar sig vara viktiga ur alla de tre positiva perspektiven
barn, ekologi och stadsliv. Av dessa platser som är värdefulla ur alla tre perspektiv
är hälften direkt hotade av förtätning.
I mitt därpå följande arbete med en specifi k plats föreslås tillfälliga händelser
som det huvudsakliga arbetssättet. Detta för att behålla platsens oplanerade
karaktär men ändå kunna tillföra något nytt som gör att fl er människor får upp
ögonen för de odefi nierade platserna. De tillfälliga händelserna tillåter att människan
tar plats och påverkar.
De odefi nierade platserna är så självklara att förtäta att de ofta inte ens
existerar som platser. I examensarbetet har jag lyft fram värdet av dessa platser i
stadsmiljön.

Main title:Odefinierade platser i staden
Subtitle:med studie i Söderälje
Authors:Berggren, Caroline
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:odefinierade, platser, mellanrum, övergivna, impediment, planering, Södertälje, förtätning, stadsrum, urban
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8668
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8668
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:07 Nov 2017 12:33
Metadata Last Modified:07 Nov 2017 12:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics