Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Malin, 2008. Strategisk och taktisk planering samt länken där emellan : analys av planeringsprocessens genomförande vid SCA Skog. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
502kB

Abstract

To effectively manage a forest resource for both economic and other values good planning is required. The problem is complex since you want to know which forest to cut and when. Often a hierarchical planning structure is applied, including strategic (long-term), tactical, (medium-term) and operational level.

Today SCA Forest is one of few forestry companies in the northern Sweden with an integrated forest wood supply and industry. The goals of the company are to supply their own industries with wood and to manage the resources of the forest through a long-term perspective with satisfactory profitability. SCA tries to meet these objectives by doing long-term forecasts of timber yield and transferring the results from these in the subsequent planning process.

The goals of this work were to:

• Evaluate how SCA Forest do their long-term forecast of timber yield. Which advantages and disadvantages are there with this approach?
• Evaluate which tools and selection rules are being used to transfer the results from the long-term forecast of timber yield into tactical planning from staff- to administration and district level.
• Pinpoint possible problems in the processes above and suggest solutions.

For the descriptive study a qualitative method was used. I first collected information through literature studies and interviews with employees at SCA, and thereafter processed the material.

Today SCA Forest uses the Forest Management Planning Package to perform their long-term forecast of timber yield in their strategic planning. Using this system you follow a certain work process including definition of objectives, inventory of the forest, projections of forest development, optimization, and then linking the strategic results to the tactical planning. Some weaknesses of the system are that other aspects than timber production and spatial problems cannot be handled. A new management and planning system, Heureka, is being developed at SLU with which it should be possible to analyze several different aspects simultaneously.

The process of transferring the results from the long-term forecast of timber yield to operational decisions is being conducted by directors of forest management and forest districts in a number of different steps. Some point of views from SCA Forest on this process concerned road planning, problems with selection of thinning, and a desire to gain more knowledge and guidance concerning certain issues, for example SCA:s own GIS-system called SkogsGIS.

,

För att effektivt nyttja både ekonomiska och andra värden i skogen krävs det en god planering av resursen. Problemet är komplext då man vill veta vilken skog som ska avverkas och när. Ofta används en hierarkisk planeringsstruktur indelad i strategisk (lång sikt), taktisk (medellång sikt) samt operativ nivå.
Ett av få skogsföretag i Norrland med egen skog samt egna industrier att försörja är idag SCA. Deras mål är att försörja de egna industrierna samt att förvalta skogsresursen genom ett långsiktigt perspektiv med tillfredsställande lönsamhet. Dessa mål försöker uppfyllas genom att utföra avverkningsberäkningar vars resultat sedan omvandlas i den fortsatta planeringen.
Målen med studien var att:

Utvärdera hur man på SCA Skog gör sin avverkningsberäkning. Vilka för- och nackdelar finns med arbetssättet?

Utvärdera vilka verktyg och urvalsregler som används för att överföra resultat från avverkningsberäkningen på stabsnivå till den taktiska planeringen på förvaltnings- och distrikts- nivå.

Lyfta fram eventuella problem i processerna ovan samt föreslå eventuella förbättringar.
För att kunna genomföra den deskriptiva studien använde jag mig av en kvalitativ metod. Genom litteraturstudier samt intervjuer med anställda på SCA Skog satte jag mig in i ämnet och bearbetade därefter materialet.
SCA Skog använder sig idag av Indelningspaketet för att utföra avverkningsberäkningar i den strategiska planeringen. Detta system innebär att man följer en viss arbetsgång vars huvudsakliga steg är formulering av mål för skogsbruket, inventering av skogen, prognoser, optimering samt därefter en koppling till den taktiska planeringen. Några svagheter med Indelningspaketet är bl.a. att det inte hanterar annat än virkesproduktion, t.ex. naturhänsyn eller spatiala problem. Ett nytt planeringssystem, Heureka, håller på att utvecklas inom SLU där flera av dessa aspekter ska kunna analyseras samtidigt.
Processen att föra resultaten från avverkningsberäkningen vidare utförs av skötselchefer samt distriktschefer i ett antal olika steg. Synpunkter från SCA Skog på denna process handlade mest om vägplanering, problem med urval av gallring samt en önskan om bättre kunskap och vägledning i vissa frågor som SCA:s egna GIS-system SkogsGIS.

Main title:Strategisk och taktisk planering samt länken där emellan
Subtitle:analys av planeringsprocessens genomförande vid SCA Skog
Authors:Eriksson, Malin
Supervisor:Wikström, Peder
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:207
Year of Publication:2008
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:planeringssystem, avverkningsberäkning, långsiktig planering, urvalsregler
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8695
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8695
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:08 Nov 2017 09:40
Metadata Last Modified:08 Nov 2017 09:40

Repository Staff Only: item control page