Home About Browse Search
Svenska


Bäcklund, Nina, 2007. Fallstudie av 10 skånska gårdar för en lönsam stutproduktion. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
496kB

Abstract

During the summer of 2005 a number of steer producers in Skåne, Sweden, found that their animals graded less favourable according to the EUROP carcass grading system when slaughtered, than ordinary. The aim with this project was to determine factors that affects the production result in steer production and to find the reason to the lower classification. The project was initiated by Anita Persson, LRF, Skåne and was preformed with supervision from Ingemar Olsson, SLU, and Jens Fjelkner, Skånesemin. Ten producers of dairy steers located in Skåne was chosen for this study. The producers were interviewed to collect information about their steer production with respect to their planning and results.

All producers delivered beef carcasses to one of two trademark concepts for locally produced beef, "Skånskt naturbeteskött" or "Ica naturbeteskött. These farm data constituted a base for the rest of the work and for extracting factors that differ and were common for the farms and important for the result. The factors below were chosen for the literature study:
• The calf and its first time in life
• Ring worm
• Distillers grain as feed to cattle
• Pressed beet pulp as feed to cattle
• Potato pulp as feed to cattle
• Silage quality and its effect on the feed intake
• Semi-natural pasture
• Concentrate supplement and compensatory growth

These factors, among other, do affect the production result if they are mistreated. The calf has to have a good start in life. The relationship between age and weight has an important role when the calf is to be transported to the steer producer. A older and heavier calf has a higher resistance to diseases such as diarrhoea and respiratory diseases, which are common when calves are transported at a young age and placed together with other calves form different farms. Whether the calf's health gets better or worse if they are housed in a open or insulated stable is uncertain. The health of the calves is also affected of ring worm and the lack of vaccination. Ring worm is a common disease in dairy cattle and transportation of calves from different farms increases the risk of spreading it to both humans and other animals. Vaccination program is available and should be used.

The farms in this study are located in the north-east of the Swedish province of Skåne. A large distillery is also located in this region which makes wet distillers grain an attractive alternative protein feed for the steer producers. Some of the producers also use potato pulp and sugar-beet pulp. These three feeds are bi-products from the human food industry and they have a low DM content. Distillers grain has a DM of 9%, sugar-beet pulp, 27% and potato pulp has a DM of 14%.

Silage quality is of great importance when it comes to steer production though it is an extensive production with silage as a major base in the feed rations. The quality can be affected by a number of factors such as the ensiling process, time of harvest, storing and packeting. Most of the producers in this study do not analyse their silage which leads to an uncertainty in the rations and the nutrition the animals gets from their feed.

One condition to deliver meat to the actual concepts is that the animals have to graze semi-natural pastures. These pastures have a lower nutritional value than fertilized pastures and the yield is also less. The pasture enriches the countryside and the producer is entitled to contributions from the European Union. A good grazing strategy is entitled to utilize these pastures to their maximum. One steer per hectare and over 10 cm grass sward height makes a good growth and meet classification.

When the steers are about to be slaughtered concentrate supplement can be fed to increase the growth. Some of the producers in this study applies this strategy. According to experience 5 month of concentrate supplementation is to prefer and a start weight of 400 kg. Ad lib. concentrate feeding for the last three month is in favour of a constant supplement in the ration.

Rations for each farms were calculated and at some of the farms a less favourable ration may be one reason for the lower grading of the carcasses. Other factors affecting the result may be the lack of minerals in the ration and at pasture. Semi-natural pastures don't have the same mineral content as fertilized pastures so mineral supply is of great importance.

These factors are just some of the possible reasons for the less satisfactory carcass grading and growth of the steers. The stable climate is another important factor that is most important, although not discussed in this context.

No specific factor has been found to be the reason for the lower grading during the summer of 2005 in this work, although all the aspects mentioned are of great importance for a successful steer production.

,

En del producenter av mjölkrasstutar inom koncepten Skånskt naturbeteskött och Ica
naturbeteskött i Skåne upplevde under sommarmånaderna 2005 en sämre formklassning av
djuren. Syftet med detta examensarbete var att avgöra vilket eller vilka förfaranden som ger
bäst resultat inom respektive period av stutens produktionscykel samt att finna anledningar till
den sämre klassningen hos stutarna under sommaren 2005.
Tio producenter av mjölkrasstutar belägna i norra och nordöstra Skåne valdes ut till denna
studie. Fyra av gårdarna upplevde under sommaren 2005 problem med att få djuren klassade
över P+ och klarade på så sätt inte kraven för att leverera till varumärkena Skånskt
Naturbeteskött och Ica Naturbeteskött.
Lantbrukarna intervjuades för att få underlag till en gårds- samt produktionsbeskrivning.
Utifrån intervjuunderlaget valdes punkterna nedan ut som områden som anses känsliga,
skiljde gårdarna åt och som kan spela en ekonomisk roll för produktionen och slaktresultatet:
• Kalvens första tid och förmedling
• Ringorm
• Drank som fodermedel till nötkreatur
• HP-massa som fodermedel till nötkreatur
• Potatispulpa som fodermedel till nötkreatur
• Ensilagekvalitet och dess påverkan på foderintaget
• Naturbeten
• Slutgödning och kompensatorisk tillväxt
Uppgifterna om gårdarna användes som underlag för att beskriva hur stutproduktion fungerar
idag. En litteraturstudie skrevs för att belysa de valda punkterna. Denna användes som en
hjälp för att kunna analysera fram orsaker till eventuella problemen.
Dessa faktorer har stor betydelse för hur stuten i slutänden kommer att se ut. Att kalven får en
bra start i livet är en förutsättning och att relationen mellan kalvens ålder och vikt vid
förmedling överensstämmer. Äldre kalvar sprider smitta till yngre kalvar då de äldre djuren
har en högre sjukdomsresistens mot t.ex. diarré och luftvägssjukdomar. Detta är ett vanligt
fenomen när djur förmedlas och grupper sätts samman med djur från olika ställen och olika
åldrar. Ringorm är en vanlig sjukdom bland mjölkrasdjur i Sverige idag och kan kontrolleras
via vaccinationer och noggrann hygien.
Då de studerade producenterna är belägna i Skåne är det vanligt att utfodra djuren men drank,
potatispulpa och även HP-massa. Det är viktigt att utfodra dessa fodermedel i rätt mängd till
djuren för att få en hållbar ekonomiskt produktion. Ensilagekvaliteten är av stor vikt i en
extensiv produktion. Kvaliteten kan påverkas av en rad olika faktorer så som
ensileringsprocessen, skördetid, förvaring och paketering av ensilaget. De flesta producenter i
denna studie analyserar ej sitt ensilage vilket kan får stora konsekvenser i djurens foderstat
och näringstillförsel.
För att leverera kött till Skånskt naturbeteskött och Ica naturbeteskött krävs det att djuren
betar på naturbeten. Naturbeten har ett lägre näringsvärde än gödslade beten, de är dock bidragsberättigade för att hålla markerna öppna. För att utnyttja dessa beten maximalt kräv en
god betesstrategi en stut per hektar och en grässvål på över 10 cm ger en god klassning.
Djurantalet bör dock regleras under säsongen då betet är näringsrikare på försommaren än på
sensommaren.
Att slutgöda sina djur kan leda till en ökad tillväxt och en höjd formklass. Vissa producenter i
denna studie slutgödde sina djur andra inte. Försök har visat att en slutgödning med
kraftfodertillskott under de sista fem månader men en startvikt på 400 kg är att föredra, andra
försök har visat att ad lib. utfodring under de sista tre månaderna ger en högre tillväxt än en
konstant kraftfodergiva.
Utöver denna litteraturstudie har foderstater beräknats på alla gårdar baserade på den
information lantbrukaren kunde ge om foderförbrukning, foderstater, foderanalyser m.m.
Gårdarnas slaktresultat behandlas med avseende på formklass och fettgrupp och jämförs med
Swedish Meats månadsvisa medeltal under 2005. Även slaktvikt och slaktålder jämfördes
mellan gårdarna.

Vilken enskild faktor som låg bakom den sämre klassningen för vissa lantbrukare under
sommaren 2005 är svårt att säga, det beror troligen på en kombination av faktorer. De faktorer
som tagits upp i denna studie är enbart ett urval, stallmiljön och andra faktorer är också av
stor vikt för ett lyckat resultat.

Main title:Fallstudie av 10 skånska gårdar för en lönsam stutproduktion
Authors:Bäcklund, Nina
Supervisor:Olsson, Ingemar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:238
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:nötkreatur, stutar, drav, drank, potatispulpa, HP-massa, naturbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8783
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8783
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:14 Nov 2017 11:23
Metadata Last Modified:14 Nov 2017 11:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics