Home About Browse Search
Svenska


Åslund, Stina, 2007. Med tanke på vintern : ett gestaltningsförslag för Broparken i Umeå. SLU, Dept. of Urban and Rural Development, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

It may seem obvious that the urban space in our northern
cities should be design to function and inspire throughout
the whole year. This is not always the case. The urban
space is often designed on a summer basis and the winter
is regarded more as a problem then a resource and its
potential remain unused.

I have in this master thesis studied the impact of the
winter on people and spaces and ponder on how to design
functional and attractive places for winter. The project
ends in a design concept for Broparken in Umeå on the
theme "everyday winter day".

The work with this thesis has given me, as a landscape
architect, valuable experiences and filled a gap of
knowledge that I had in this subject. I hope that this thesis
can inspire Umeå kommun and others who are interested
in how northern cities can benefit by its climate and
develop towards a more complete city.

The thesis begins with a chapter that present the subject
from four different perspectives. The first part is about
aspects on urban design in northern cities and how this
work has developed until today. Different projects, from
underground walkway system in large north american cities
to Icehotel in Jukkasjärvi, are presented shortly. Different
trends and approaches are described and commented.

Further on in the text the seasons and their importance
to men, both cultural, symbolically and from a health
perspective, is brought up. So are also a number of studies
on the impact of winter on public activities.

The qualities of winter, the potential of snow and ice as construction
material and the principals for snow clearance is described
briefly.

The last part of this chapter presents the city of
Umeå, the arena of this work.

To gather experience and knowledge about how winter
changes and affects public spaces, I have observed and
documented a number of places in central Umeå during
a year. These observations can be summarized in five
aspects: spatiality, form, orientation, accessibility and
degree of details. I noticed for example that the spatial
structure generally is weakening in winter, that the snow
when covering the pavement makes it difficult to orientate
in and understand a place and that the degree of details
decrease in winter.

The design concept is presented in the third chapter, which
begins with a motivation of the choice of Broparken as
the place for the project, an analyse of the park and a short
history review. The standpoints on the subjects that has
been discussed earlier in the thesis, the conclusions from
the observations and the analyse of Broparken is put
together to a bas for the design concept to build upon.

The goal with the design was to create an attractive, impressive
and functional place, which strengthen the positive and
minimize the negative aspects of winter.

In the closing chapter I discuss the work from the program
to the result. I reflect for example about how the winter
design concept works in other seasons. The work ends with
some ideas about interesting subjects for future projects.

,

för att fungera och stimulera året om. Men så är inte
alltid fallet. Vår byggda miljö är inte sällan utformad med
sommaren som utgångspunkt och vintern ses ofta mer
som ett problem än en resurs och dess potential förblir
outnyttjad.
Jag har i det här examensarbetet funderat över hur vintern
påverkar människor och platser och hur man kan skapa
funktionella och attraktiva platser för vintern. Projektet
mynnar ut i ett gestaltningsförslag för Broparken i Umeå
med temat ”vintervardag”.
Arbetsprocessen har gett mig som landskapsarkitekt
värdefulla erfarenheter att använda i ett kommande
yrkesliv och fyllt en kunskapslucka jag upplevde fanns.
Förhoppningsvis kan det här arbetet även fungera som
inspiration för Umeå kommun och andra som intresserar
sig för hur man i nordligt belägna städer kan arbeta med
vintern istället för att ignorera den och på så vis utvecklas
mot en komplettare stad.
Arbetet inleds med en orienterande del där jag genom
fyra olika vinklar ringar in ämnesområdet och ge en
bas till det fortsatta arbetet. Först redogörs för hur
arbetet med vinteraspekter på stadsplanering i världens
nordligt belägna städer har utvecklats fram till idag.
Detta görs genom kortfattade presentationer av olika
projekt och företeelser, från underjordiska gångsystem i
nordamerikanska miljonstäder till Icehotel i Jukkasjärvi.
De två förhållningssätten att skydda eller att exponera
diskuteras, och urskiljbara trender som belysning, sport och
friluftsliv och festivalen lyfts fram och kommenteras. Vidare
funderar jag kring årstidernas indelning och deras betydelse
för människan både kulturellt, symboliskt och ur ett
hälsoperspektiv. Här presenteras och kommenteras också
undersökningar kring hur vintern påverkar aktiviteten i den
offentliga miljön. Vinterns inneboende kvaliteter, isen och
snöns egenskaper och möjligheter som byggnadsmaterial
samt snöhanteringens grunder beskrivs övergripande. Den
orienterande delen avslutas med att Umeå, spelplanen för
arbetet, presenteras och analyseras.
För att samla erfarenhet om hur vintern kan påverka och
förändra en plats har jag observerat och dokumenterat ett
antal utvalda offentliga platser i centrala Umeå. Iakttagelser
och slutsatser från dessa observationer redovisas i arbetets
andra huvuddel utifrån de fem aspekterna rumslighet,
form, läsbarhet, tillgänglighet och detaljeringsgrad. Jag
konstaterar bl.a. att rumsbildningen försvagas vintertid, att
markbeläggningens utraderande försvårar orienteringen
och förståelsen av en plats, att detaljeringsgraden generellt
sett minskar vintertid o.s.v.
Gestaltningsförslaget presenteras i arbetets tredje del.
Inledningsvis ges en motivation till valet av Broparken
som plats för förslaget, en analys av parken samt en kortare
historiebeskrivning.
Ställningstagandena från de orienterande kapitlen,
slutsatserna från observationerna och analysen av
Broparken, läggs samman till en rad utgångspunkter som
utgör riktningen för gestaltningsförslaget. Målet med
förslaget har varit att skapa en under vintern attraktiv,
stämningsfull och väl fungerande plats som med en
genomgående gestaltning maximerar vinterns positiva
kvaliteter och minimerar de negativa egenskaperna.
Avslutningsvis diskuterar jag kring arbetsprocessen och
resultatet. Jag reflekterar bl.a. över hur det vinterinriktade
gestaltningsförslaget står sig under andra delar av året.
Arbetet avslutas med några idéer om intressanta uppslag
för framtida projekt.

Main title:Med tanke på vintern
Subtitle:ett gestaltningsförslag för Broparken i Umeå
Authors:Åslund, Stina
Supervisor:Schibbye, Bengt
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsarkitektur, vinter, årstid, Umeå, stadsmiljö, park
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8810
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8810
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 4086 ??
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 09:29
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 09:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics