Home About Browse Search
Svenska


Åkerstedt, Maria, 2003. Förändras mjölkens proteinsammansättning i separata juverdelar i samband med höga celltal (SCC)?. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
414kB

Abstract

Today the milk production per cow is increasing but the milk delivered by the Swedish farmer contains less amounts of fat and protein than earlier. The contents have decreased since 1993. In average the milk contain 4,2 percent fat and 3,4 percent protein. Earlier the fat content in milk was important. Nowadays the dairy's attention has turned to the milk's valuable proteins, principally the caseins, which have a considerable nutritional value and are important for several dairy products like cheese and yoghurt.

An inflammation in the udder which injuries the udder tissue is called mastitis. Mastitis is a big problem among dairy cows. The immune system become activated when the cow gets mastitis which cause an increased somatic cell count in the milk and also changes in the milk composition. Mastits cause economical losses for the farmer, health problem for the cow and also problem for the dairy industry.

Knowledge about different factors affecting the composition of the milk is therefore very important. The purpose of this study was mainly to investigate how the protein composition in milk was affected in connection with an increased somatic cell count (SCC). Except the protein composition even parameters like fat, lactose and milk yield have been studied. Compared to many other investigations this study was based on milk samples from each separate udder quarter. During a subclinical mastitis, when milk is not visually affected, is it especially important to collect samples from each quarter to avoid the dilution from the other healthy quarters.

The study was conducted on Kungsängen research station at the Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala. The cows participating in the study were from the ordinary research stock. 24 cows participated in the study, 12 of these participated twice. 18 of the 24 cows were milked in an AMS (automatic milking system) while the rest of the cows were in conventional stables. 140 quarter milk samples were collected at seven occasions.

To get a rough estimation about the cell count in the milk CMT (California Mastitis Test) was used, but all samples have also been analysed with electronic fluorescensbased cellcounting to get a more precise value of the cell count in the milk. This information was then used to decide which quarter that had an increased somatic cell count compared to the opposite quarter. To precipitate the casein the rennet method was used. Both the milk and the serum protein have then been analysed on the FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) to get values for the fat- lactose- and protein content. To decide the casein content an indirect method has been used. The difference between the protein content in whole milk and in the protein content in the serum protein fraction have been calculated to get a value for the casein content in the milk.

Most of the cows participating in this study had a very good udder health. Despite a low somatic cell count it was possible to detect several changes in the composition when a quarter had an increased SCC. The results from this study revealed that casein, casein number (casein: total protein), milk yield and lactose decrease significant with an increase in SCC. The whey protein increased significant. The fat content and the total protein content had some tendency to increase with an increased SCC, but these results were not significant. The amount of milk decreased with 23-24 %, lactose decreased with 4-5 % while the serum protein increased with 7-8 %. The casein number decreased with 2,5 % in a quarter with an increased SCC. Maybe 2.5 % sound negligble but because the casein number is a quotient between the casein content / total protein content such a decrease can have a considerable effect for the cheese making industry.

,

Dagens kor mjölkar allt mer men mjölken som Sveriges bönder levererar till mejerierna innehåller allt lägre halter av fett och protein. I genomsnitt innehåller mjölken 4,2 procent fett och 3,4 procent protein. Information om innehållet av mjölkens proteiner, främst kaseinerna, har i dag fått större uppmärksamhet än tidigare då fetthalten var av stort intresse. Kaseinerna är viktiga på grund av deras näringsvärde samt deras betydelse vid framställning av mejeriprodukter såsom ost och yoghurt.
En inflammation i juvret, som leder till att juvervävnaden skadas, kallas mastit. Mastit är ett stort problem hos mjölkkor i dag. Vid mastit aktiveras immunförsvaret, vilket leder till ett ökat celltal i mjölken och förändringar i mjölkens sammansättning. Detta innebär ekonomiska förluster för lantbrukaren, i vissa fall lidande för djuret, samt problem för mejeriindustrin.
Kunskap om olika faktorer och hur dessa påverkar mjölkens sammansättning är därför mycket viktig. Syftet med denna studie var framförallt att undersöka hur mjölkens proteinsammansättning påverkas av ett förhöjt celltal. Förutom proteinsammansättningen har även parametrar såsom fett, laktos och mjölkmängd studerats. Till skillnad mot många andra studier har denna utförts på juverfjärdedelsnivå. Vid subkliniska mastiter, då mjölken visuellt inte är förändrad, är det speciellt viktigt att ta prover från varje juverdel för att undvika utspädning från de friska juverdelarna.
Studien genomfördes vid Kungsängens forskningsstation, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Korna som ingick i studien valdes ut från den ordinarie försöksbesättningen. 24 kor ingick i studien, 12 av dessa var med i två provtagningsomgångar. 18 av de 24 korna som ingick i studien var inhysta i stallet med automatiskt mjölkningssystem (AMS) medan de övriga var inhysta i konventionellt stall. Vid sju provtagningstillfällen har 140 juverdelsprover insamlats, vid fyra tillfällen ingick trespenta kor.
För att få en grov uppskattning av celltalet i mjölken har CMT (California Mastitis Test) använts, men alla prover har även blivit analyserade med hjälp av elektronisk fluorescensbaserad cellräkning för att få ett noggrannare värde på mjölkens innehåll av celler. Detta för att kunna bestämma vilka juverdelar som hade ett förhöjt celltal. För att fälla ut kaseinet i mjölken har löpemetoden använts. Både mjölken och vasslen har därefter analyserats på FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) för att erhålla värden på dess innehåll av fett, laktos och protein. För att bestämma kaseininnehållet i mjölken har en indirekt metod använts. Differensen mellan proteininnehållet i helmjölken och i vasslefraktionen har beräknats och på så sätt har man kunnat erhålla mjölkens innehåll av kasein.
De flesta korna som ingick i denna studie hade en mycket god juverhälsa, men trots detta kunde man vid relativt låga celltal även upptäcka förändringar i mjölken. Resultaten från denna studie visar att kasein, kaseintalet, mjölkmängd och laktos minskar signifikant vid ett förhöjt celltal. Vassleinnehållet ökar däremot signifikant. Fett och totala proteininnehållet tenderar till att öka vid ett förhöjt celltal, men dessa resultat var dock ej signifikanta. Mjölkmängden minskade med 23-24 %, laktos minskade med 4-5 % medan vassle ökade med
8-9 %. Kaseintalet minskade med ca 2,5 % på juverdel som hade ett förhöjt celltal, vilket kan verka obetydligt, men i och med att kaseintalet är en kvot mellan kaseininnehåll / totala proteininnehållet kan en sådan minskning ha en betydande effekt för bl.a. ysterierna.

Main title:Förändras mjölkens proteinsammansättning i separata juverdelar i samband med höga celltal (SCC)?
Authors:Åkerstedt, Maria
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:181
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:BTEMP Biotechnology Programme 240 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölk, mastit, somatiska celler, mjölkkvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8824
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8824
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:12
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics