Home About Browse Search
Svenska


Stridsman, Anna, 2006. Kvalitet på vägdata : inventering av skogsbilvägars standard samt jämförelser med lokal bedömning och SNVDB. SLU, Dept. of Forest Resource Management, Umeå. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
219kB

Abstract

During 2006 SNVDB (the national road data base for forestry) is being introduced to Holmen Skog. This data base contains all information about Holmen Skogs road systems. The information will then be used in different kinds of optimisation models which only produce correct and reliable results if the input data are of the adequate quality.

Today there are reasons to believe that road data is of various qualities. The forest roads are often in a bad condition and have to be improved before a planned harvest. The cost of maintenance and construction of new roads is a large part of the total harvesting cost. To reduce the harvesting costs, road maintenance have been neglected. Another reason to suspect various qualities of road data is that Holmen is a geographically widespread company. The geological and meteorological conditions for a road in the southern region are far different from the conditions in the northern regions. The most probable reason for misleading road data is however that different people make different judgements based on different criteria. Today there are no standardized guidelines how to classify roads. There are also very few people inside Holmen Skog who have the knowledge and experience to make reliable estimations about road condition.

The aim of this study was to compare the road standard (bearing capacity) classification according to SNVDB and local evaluation/register with the standard according to a formal inventory for a sample of roads in Holmen Skog forests. The study also investigates what any differences between these three classifications may be caused by.

For the inventory classification, the whole road has first viewed from the car. Then the weakest section was classified according to soil type, material in the top section and damage/defects. The inventory classification was then compared with the classification according to SNVDB and local estimation in each of Holmen Skogs four regions.

The results of the study show that there are large differences in road standard classification between local estimation, SNVDB and the inventory done in this study. This means that the data should not be used in optimisation models until it is controlled and adjusted. There are major differences in how forest roads are classified and a more homogenous classification system with standardised criteria is necessary.

,

Under 2006 införs SNVDB (Skogens Nationella VägDataBas i Holmens datasystem. I denna
databas ska all information om Holmens vägar samlas. Denna information ska senare användas i
olika typer av beslutsstöd. För att dessa ska ge tillförlitliga resultat krävs att ingående data är av
hög kvalitet och helst har bedömts enligt standardiserade bedömningsnormer. Så är det inte idag
och det finns skäl att misstänka att vägdata är av varierande kvalitet.
Syftet med denna studie har varit att jämföra den vägstandard som anges för Holmens vägar i
SNVDB och lokala register med vägstandard bedömd efter inventering, samt undersöka vad
eventuella skillnader mellan nyinsamlad och befintlig vägdata kan bero på.
Vägarna har i denna studie bedömts enligt "flaskhalsprincipen", dvs. det är de sämsta delarna och
de svåraste passagerna som avgjort vägens standard. Varje väg studerades längs hela
sträckningen från bilfönstret. Sedan undersöktes undergrund och överbyggnad mer noggrant på
den synbart sämsta delen.
I analys av insamlad data visade det sig att lokal bedömning av vägstandard inom respektive
region generellt skiljde sig märkbart från vägstandard i SNVDB. Stora skillnader fanns även
mellan lokal bedömning och inventering. Inte heller stämde inventering och SNVDB överens.
Siktning och vägning av överbyggnadsmaterial visade att överbyggnaden på Holmens
skogsbilvägar generellt består av stor andel finkornigt material.
Slutsatser man kan dra utifrån studien är att SNVDB-data bör kontrolleras innan de används i
beslutsstöd. Bättre ajourhållning av vägstandard behövs då en skogsbilvägs standard snabbt
sjunker utan underhåll. Stora variationer finns i hur vägar bedöms. Ett mer enhetligt
klassificeringssystem med standardiserade bedömningsgrunder är nödvändigt för att säkerställa
kvalitet på vägdata.

Main title:Kvalitet på vägdata
Subtitle:inventering av skogsbilvägars standard samt jämförelser med lokal bedömning och SNVDB
Authors:Stridsman, Anna
Supervisor:Wästerlund, Iwan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Studentuppsatser / SLU. Skogsteknologi
Volume/Sequential designation:85
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:grusvägar, inventering, överbyggnad, undergrund, databaser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8826
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8826
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Forest Resource Management
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:17
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:17

Repository Staff Only: item control page