Home About Browse Search
Svenska


Båvius, Anna-Karin, 2006. Mjölkningsfrekvensens inverkan på mjölkfettets kvalitet. SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
668kB

Abstract

The milk production has developed rapidly the last years. The milk production per cow is increasing and the production units are larger with an increasing number of animals and a decreasing number of workers. Many milk producers invest in automatic milking systems (AM) to meet this change. In these systems the cows can voluntary decide milking frequency and usually the milking frequency are higher than two times per day. But how does the milking frequency effect the composition of the milk?

The aim of the present study was to study the effect of milking frequency on the milk composition and the milk fat quality. The experiment was carried out at Kungsängen Research Centre, Department of Animal Nutrition and Management at The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) in Uppsala. Eleven cows from the experimental herd of the Swedish Red and White Breed were used in the study. They were kept in a tied-up system and were milked with a specially designed milking machine for milking and sampling at each separate udder quarter. The experiment included two periods. Each period lasted for 5 days. During the first period the cows were milked two times a day at each udder half. In the second period the cows were milked two times a day on one udder half and the opposite udder half four times a day. The milk yield was measured and milk samples for analyses of fat, protein and lactose content were taken at each milking in both periods. Samples for analyses of free fatty acids (FFA) were taken at day 5 in the morning and evening milking in both periods. Fatty acid composition, fat globule size and γ-glutamyl transpeptidase were taken at day 3 and 5 in the morning and evening milking in both periods. FFA content was analysed both in fresh milk and milk cold stored for 24 hours. Three times under the total experiment period, samples for estimation of the cell count in the milk were collected at each separate udder quarter.

The milk and the lactose yield were significantly higher in the more frequently milked udder half while the percent of protein decreased. No differences were observed in the fat- and protein yield between two and four times daily milking. The FFA levels increased significantly in the stored milk, collected from the more frequent milked udder half, while no differences were observed in the fresh milk. The proportion of polyunsaturated fatty acids was lower in milk from the udder half milked four times compared with the twice daily milked udder half. The de novo synthesis of milk fat was not affected by milking frequencies, since the proportion of C4-C14 in milk was invariant between two and four times daily milking. Milk from the half udder milked four times per day contained fat globules with a significantly larger average diameter compared with milk from the udder half milked two times daily. The amount of membrane material is an important factor for the resistance of milk fat globule to lipolysis. To quantify the amount of membrane material in milk, activity of γ-glutamyl transpeptidase was used as a marker. No significant effect on the activity of γ-glutamyl transpeptidase upon milking frequencies could be found, neither in total activity in whole milk nor when adjusted for fat content.

The results from the present study indicate that the milking frequency has an effect on the milk quality and is coursed by local mechanisms in the udder. Increased milking frequency stimulates to an increased level of FFA in the stored milk and could also have an impact on the milk product.

,

Mjölkproduktionen har utvecklats i en snabb takt de senaste åren. Dagens kor mjölkar allt mer och produktionsenheterna går mot stordrift med ett stort antal djur per produktionsenhet samt mindre tillgång på arbetskraft. Automatiska mjölkningssystem (AM) har introducerats som ett led i denna förändring. Med AM-systemen har även mjölkningsrutinerna förändrats. Korna kan inom vissa gränser själv välja när och hur ofta de önskar bli mjölkade, vilket i de flesta fall har medfört att korna mjölkas mer än två gånger per dag. Men hur inverkar då mjölkningsfrekvensen på mjölkens sammansättning?
Syftet med denna studie var att undersöka hur mjölkningsfrekvensen inverkar på mjölkfettets kvalitet. Försöket genomfördes vid Kungsängens forskningscentum, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Elva kor av rasen svensk röd och vit boskap (SRB) studerades. De var inhysta i ett konventionellt stall där de mjölkades med en mobil mjölkningsmaskin, speciellt framtagen för separat mjölkning av juverfjärdedelar. Försöket var en halvjuverstudie som genomfördes under två perioder. Varje period omfattade fem dagar. Under den första perioden mjölkades korna två gånger per dygn på båda juverhalvorna. Under andra perioden mjölkades korna två gånger per dygn på den ena juverhalvan samt fyra gånger per dygn på den motsatta juverhalvan. Mjölkmängden registrerades och mjölkprover för analys av fett-, protein och laktosinnehåll togs vid varje mjölkningstillfälle per juverhalva. Mjölkprover för analys av fria fettsyror (FFA) insamlades vid morgon- och kvällsmjölkningen dag 5 i båda försöksperioderna. Mjölkprov för analys av fettsyrasammansättning, fettkulestorlek och γ-glutamyltranspeptidas insamlades vid morgon- och kvällsmjölkningen under försöksdag 3 och 5 i båda perioderna. Mjölkens FFA-innehåll analyserades både i färsk mjölk och i mjölk som kyllagrats under 24 timmar. Vid tre tillfällen under försöket insamlades även mjölkprover från varje juverfjärdedel för analys av mjölkens celltal.
Mjölkmängden och laktosmängden ökade signifikant i den juverdel som mjölkades mer frekvent medan proteinhalten minskade signifikant på den juverhalva som mjölkades mer frekvent. För fett-, protein- och citronsyramängden samt för fett- och laktoshalten kunde inga signifikanta skillnader påvisas orsakade av den ökade mjölkningsfrekvensen. Skillnad i FFA-innehållet i mjölken mellan juverhalvorna som mjölkats två respektive fyra gånger per dygn observerades endast i mjölken som lagrats i 24 timmar, där FFA-halten ökade signifikant. Andelen fleromättade fettsyror var lägre i mjölken från den juverhalva som mjölkades fyra gånger per dygn jämfört med den juverhalva som enbart mjölkades två gånger per dygn. De novo-syntesen av mjölkfettet påverkades inte av mjölkningsfrekvensen, eftersom andelen av fettsyrorna C4-C14 i mjölken var oförändrad mellan mjölkning två respektive fyra gånger per dygn. Mjölk från den juverhalva som mjölkades mer frekvent innehöll fettkulor som i medeltal hade signifikant större diameter. Viktigt för fettkulemembranets hållbarhet och motståndskraft mot lipolys är mängden tillgängligt material till membransyntes. För att mäta denna mängd av material i mjölken studerades aktiviteten av γ-glutamyltranspeptidas. Inga signifikanta skillnader på effekten av γ-glutamyltranspeptidas till följd av den ökade mjölkningsfrekvensen kunde urskiljas, varken i den totala aktiviteten i helmjölken eller då den var korrigerad i avseende på fettinnehåll.
Slutsatsen från denna studie är att mjölkningsfrekvensen har en inverkan på mjölkkvaliteten och att förändringen orsakas av lokala reglermekanismer i juvret. Med en ökad mjölkningsfrekvens ökar riskerna för att fria fettsyror bildas under mjölkens lagring vilket kan ge försämringar av den slutgiltiga produkten.

Main title:Mjölkningsfrekvensens inverkan på mjölkfettets kvalitet
Authors:Båvius, Anna-Karin
Supervisor:Svennersten Sjaunja, Kerstin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Volume/Sequential designation:232
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:mjölkkor, mjölkkvalitet, mjölkningsfrekvens
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8831
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-8831
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7043 ??
Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2017 11:35
Metadata Last Modified:15 Nov 2017 11:35

Repository Staff Only: item control page