Home About Browse Search
Svenska


Gunnarsson, Anna, 2017. Hur bra förutsäger kvigors avelsvärden framtida prestationer som kor?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Avelsarbetet som genomförs av Viking Genetics är ett samarbete mellan de nordiska länderna Finland, Danmark och Sverige. Det är i detta samarbete, nordisk avelsvärdering – NAV, som avelsmål tas fram och revideras. I juni 2016 fanns det 330 800 mjölkkor registrerade i Sverige, av dessa var cirka 82% anknutna till kokontrollen. Det är från kokontrollen som avelsarbetet hämtas mycket av sin information. Det är genom kokontrollen som all inrapportering sker, Sverige har ett utav världens mest omfattande informationskällor till forskning inom avel. I avelsarbetet räknar man på ekonomin för viktiga faktorer som exempelvis avkastning, fruktsamhet och juverhälsa, egenskaperna får ett ekonomiskt värde som vägs samman och bildar ett totalindex – NTM (Nordic Total Merit). Syftet med NTM är att skapa en lönsam mjölk och köttproduktion. Sedan 2007 har genomiska tester använts ute på gårdarna för att få ett säkrare genetiskt avelsvärde på djuren och för att med större säkerhet kunna beräkna förutsägelsen för framtida prestationer.
Hypotesen var att för djuren som testas genomiskt skulle sambandet mellan variablerna MIN (mjölkindex) respektive NTM mot avkastning vara starkare än för djuren med avelsvärden baserat på härstamningsindex. Gårdarnas resultat har jämförts med varandra och resultatet visade att de genomiska testerna förutsäger djurens framtida prestationer, mjölkavkastning, bättre.
Trenden är att fler och fler besättningar börjar använda sig av genomiska tester på sina djur. I undersökningen har data från två gårdar används, gård 1 som testade alla sina djur genomiskt och gård 2 som använde sig av härsamningsindex. Det är utifrån djurens avelsvärden som varje besättning väljer tjurar för att följa sin avelsstrategi och för att få bästa möjliga ekonomi och djurhälsa i besättningen. Denna undersökningen har samband mellan mjölkindex och avkastning samt NTM och avkastning beräknats. För en av gårdarna har också samband mellan juverhälsa och avkastning studerats.
Avelsvärden för varje djur hämtades ifrån Kokontrollen och från Växa Sveriges databas KOOL. I undersökningen ingick 106 djur födda 2013 och 2014 från gård 1 och 151 djur födda år 2013 från gård 2. Alla djuren var av rasen Holstein, men med en tolerans på 6% inblandning av annan ras. Avelsvärdena har hämtats från hösten efter att djuren föddes, dvs från hösten 2014 och hösten 2015.
NTM baserat på genomiska tester ger med större säkerhet svar på djurets framtida prestationer och underlättar avelsplaneringen vilket leder till att besättningarna får friskare och hållbarare djur, vilket är gynnsamt för företagets ekonomi. Det går även att dra slutsatsen att det är värdefullt att vara med i kokontrollen då mycket information hämtades därifrån och som korrigerade djurens avelsvärden.

,

The breeding work carried out by Viking Genetics is part of a collaboration between the Nordic countries Finland, Denmark and Sweden. It is in this collaboration, Nordic Breeding Evaluation - NAV, breeding goal being developed and revised. In Sweden, there were 330,800 dairy cows registered in June 2016, of which about 82% are connected to the milk recording. It is from the milk recording that the breeding work receives a lot of information. Through the milk recording and other reports, Sweden has one of the most comprehensive sources of information for research on breeding. In the breeding work, the economy is calculated for various aspects that are important, eg udder health, yield and fertility, these get an economic value that weighed together to form a total index - NTM. The purpose of NTM is to create profitable milk and meat production. Since 2007, genomic tests have been used on farms to get a more accurate genetic breeding value on our animals and to be able to calculate better prediction of future performance of our animals.
The hypothesis was that the genomic tested animals should have stronger correlations between MIN – milk yield and NTM - milk yield, than animals that are not genomic tested. The result showed that the genomic tests better predicted the animals' future performance in terms of milk yield.
The animal breeding value is used when bulls are chosen. The bulls should fit into the herds breeding strategy to achieve the best production, animal health and farm economy. The trend is that there are more and more herds that begin to make use of genomic tests on their animals.
In the survey, two farms have been investigated, farm 1 that takes genomic tests on all their animals and farm 2 using pedigree-based estimated breeding values. The animals included in the survey were 106 cows from farm 1 born, 2013 and 2014 and 151 animals from farm 2 born 2013. All the animals included in the survey were Holstein breed, but with a tolerance of 6% interference from another breeds. Breeding values have been collected from the autumn after the animals were born, 2014 and 2015, respectively. Breeding values for each animal have been taken from the milk recording and from Växa Sweden's database KOOL. The relationship between milk index and yield ECM (Energy corrected milk) and between NTM and yield ECM has been calculated. For farm 2 the relationship between udder health and yield ECM has been investigated.
NTM based on genomic tests better predict response to animal future performance and facilitates breeding planning, which means that the farmers get healthier and more sustainable animals, which is beneficial to the farms economy.

Main title:Hur bra förutsäger kvigors avelsvärden framtida prestationer som kor?
Authors:Gunnarsson, Anna
Supervisor:Magnusson, Madeleine and Stålhammar, Hans
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:NTM, MIN, avkommebedömning, juverhälsa, mastit, avelsvärde, avkastning, kviga
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7816
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7816
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 10:36
Metadata Last Modified:16 Oct 2017 06:49

Repository Staff Only: item control page