Home About Browse Search
Svenska


Boström, Helene, 2006. Gimo bruksområde : inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

This master thesis encompasses an inventory of the older industrial community of Gimo.
Investigations of the contamination situation for each industrial area were done. A risk
classification according to the Swedish Environmental Protection Agency's "Method of
Surveying Contaminated Sites", phase one, followed. The risk classification was done on
areas of Iron Work, a rockwool industry and a landfill.

Gimo have had iron manufacturing from 1615 until 1945. Gimo have had two blast-furnaces
and two smithies periodically. The youngest smithy was placed close to the big dam of Gimo
and the blast-furnace stood where Sandvik Coromant has its car park today. The two areas
have been risk classified as one unit. In order to investigate the status of contamination at the site a minor field survey was done. Samples of residues, waste, from the blast-furnace and the clay, underneath the waste layer, were sent for analysis of their metal content. The blastfurnace waste had very low content of arsenic, cadmium, chrome, cobalt, cupper, lead, mercury, nickel, vanadium and zinc. The amount of arsenic in the clay was moderate. Leaching tests were done on the blast-furnace residues and a very small amount of hazardous metals were leached out. These areas were classified in risk class 3, moderate risk for human health and the environment. No further surveys are therefore necessary.

Rockwool was based in Gimo during the years 1954-1991. Presumably the industrial area
contains phenols, formaldehyde, and solution of formaldehyde and ammonia and fuel oil from
an oil discharge in 1979. A remediation of the site was done to moderate levels of fuel oil in the soil at the time of the factory closure. This oil discharge might have caused very serious levels of oil in the sediments of a river situated downstream. This industrial area has been given a risk class 2, large risk for human health and the environment. Further investigations at the site are necessary, especially before future constructions.

Rockwools largest landfill is situated in the northern shore of Gimo dam. The landfill contains rockwool residues, primarily consisting of iron, and presumably the chemicals that were used in the factory including lubricating oil. The landfill borders very sensitive ecosystems with high protection values and have thereby been classified in the risk class 2, large risk. Further assessments of leaching of contaminants from the landfill are therefore necessary.

,

Detta examensarbete omfattar en inventering av äldre industriområden i Gimo bruksområde.
Föroreningssituationen utreddes för respektive område och därefter riskklassades objekten
enligt Naturvårdsverkets Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO) fas 1.
Riskklassningen gjordes på de områden där järnbruksverksamheter tidigare har bedrivits, ett
mineralullsindustriområde och en deponi.
Järnbruk har bedrivits i Gimo från 1615 till 1945. Bruket hade periodvis två masugnar och
två smedjor där tackjärn respektive stångjärn producerades. Det område där hammarsmedjan
tidigare stått intill Gimo damm och där de yngsta masugnarna stått, som idag är Sandvik
Coromants parkering, riskklassades som ett objekt. För att utreda föroreningssituationen
utfördes en mindre provtagning av masugnsslagg och den underliggande leran. Slaggen hade
låga halter av metallerna arsenik, bly, kadmium, kobolt, krom, koppar, kvicksilver, nickel,
vanadin och zink. Arsenik fanns i måttligt allvarlig halt i leran. Laktester på slaggen visade att
utlakningshalterna av metaller var mycket låga. Järnbruksområdena tilldelades riskklass 3,
måttligt risk. Bedömningen har gjorts att det i nuläget inte är angeläget med vidare
undersökningar.
En mineralullsindustri, Rockwool, fanns i Gimo under åren 1954 till 1991. Området antas
innehålla föroreningar i form av fenol och formaldehyd och vattenlösning av
formalinformaldehyd och ammoniak samt eldningsolja från ett utsläpp av 130 m3
lätt
eldningsolja från 1979. En sanering av oljan till måttligt allvarliga halter gjordes i samband
med nedläggningen av fabriken. Läckaget kan ha bidragit till mycket allvarliga oljehalter i
sedimenten i en å inom påverkansområdet. Området har tilldelats riskklass 2, vilket betyder
att en det är angeläget att utföra undersökningar av spridnings- och föroreningssituationen.
Rockwools största deponi ligger i norra delen av Gimo damm. Den innehåller
mineralullsrester och slagg, främst innehållande järn. De kemikalier som antas finnas på
deponin är främst fenol och formaldehyd från bindemedlet och eventuellt petroleumprodukter
som smörjolja. Deponin har på grund av sin ogynnsamma lokalisering i anslutning till
ekosystem med mycket höga naturvärden tilldelats riskklass 2, stor risk. Det bedöms därmed
vara angeläget med vidare undersökningar av föroreningssituationen på området.

Main title:Gimo bruksområde
Subtitle:inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1
Authors:Boström, Helene
Supervisor:Andersson, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examens- och seminariearbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för markkemi och jordmånslära
Volume/Sequential designation:74
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:NATMP Natural Resources Programme 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:förorenade områden, MIFO, riskklassningar, järnbruk, mineralullsindustri, deponi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7793
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7793
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil surveys and mapping
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2017 07:38
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 07:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics