Home About Browse Search
Svenska


Löfstrand, Fredrik, 2005. Conservation agriculture in Babati District, Tanzania : impacts of conservation agriculture for small-scale farmers and methods for increasing soil fertility. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

People mainly rely on the agricultural sector in the poorest countries of the world. An
increased agricultural production can therefore have a great impact on individuals as
well as on whole communities in many countries. A majority of the Tanzanians live in
rural areas and rely on the agricultural sector. Today the agricultural production in
Tanzania is rather low and Conservation Agriculture (CA) is a concept that is
promoted as a way forward for small-scale farmers in Tanzania.

This study that was carried out in Babati District, Tanzania and was one out of several
studies that were conducted on CA in Africa before the "Third World Congress on
Conservation Agriculture". The aim of the studies was to improve the understanding
and documentation of past and current CA experiences in Africa.

This study aims to describe the CA-related practises that have been introduced in
Babati District and why they had been introduced. It also aims to describe the reasons
why farmers choose to adopt or not adopt CA practice in their farming and the
impacts CA has had on small-scale farmers livelihood and on the environment.

The last decade several new agricultural practises have been introduced in the district,
of which a number can be said to be CA-practises. The introduced agriculture
methods have had a positive effect on yields, work load and environment. The smallscale-
farmers livelihoods have also improved in Babati District as an outcome of the
new agricultural methods. The diffusion of the introduced methods was limited due to
among others availability of implements, economical factors and finite dissemination
of knowledge.

The low soil fertility was a limiting factor of the production in the district and
recycling of plant nutrients to the arable land was low. In the study, soils from three
different cultivation systems have been compared to investigate how different
treatments have influenced soil fertility. Farm yard manure and intercropping with
legumes showed to improve the fertility and application of rock phosphate increased
availability of phosphor and increased soil pH. When only rock phosphate was
applied production rate were low and amount of nutrients was decreasing or showed
no significant change. Intercropping under leguminous Faidherbia albida gave the
highest maize yields and also showed the highest level of P and N.

,

Jordbruketsektorn är den viktigaste inkomstkällan för människor i de fattigare
länderna och en ökad jordbrukproduktion innebär därför ofta mycket för människor
och samhället i dessa länder. I Tanzania lever majoriteten av befolkningen på
landsbygden och försörjer sig utav jordbruket. Produktionsnivån är ofta låg och
Conservation Agriculture (CA) är ett koncept som nu lanseras för att förbättra det
småskaliga jordbruket i Tanzania.
Denna studie utfördes i Babati District, Tanzania, och var en av flera studier som
utförts kring CA i Afrika inför ”Third World Congress on Conservation Agriculture”.
Målsättningen med studierna var att öka förståelsen och dokumentationen kring de
erfarenheter som finns beträffande CA i Afrika.
Syftet för denna studie var att beskriva de CA-relaterade teknologier som hade
introducerats i Babati District och anledningen till introduceringen av dessa. Syftet
var också att beskriva orsakerna till varför jordbrukare valt att använda eller inte
använda CA samt vilka effekter CA haft för jordbrukares försörjning och på miljön.
De senaste decenniet hade en rad nya brukningsmetoder introducerats i distriktet,
varav ett antal kan sägas vara CA-metoder. De introducerade brukningsmetoderna har
haft en positiv effekt på skördar, arbetsbörda och miljö. Småbrukarnas livssituation
har också förbättrats i Babati District tillföljd av de nya brukningsmetoderna.
Utbredningen av de introducerade brukninsmetoderna var begränsad till följd av bland
annat tillgång på redskap och utsäde, ekonomiska faktorer samt begränsad utbredning
av kunskap.
Den låga markbördigheten var en begränsande faktor för produktionen i distriktet och
återförandet av växtnäringsämnen till åkermarken var låg. I studien har jordar från tre
olika odlingssystem jämförts för att se hur olika behanlingarna påverkat markens
bördighet. Stallgödsel och samodling med ärtväxter kunde förbättra markens
bördighet och tillförsel av råfosfat ökade tillgängligheten av fosfor och höjde markens
pH. Skördenivånerna var låga i det fall då enbart råfosfat tillförts och mängden
näringsämnen hade minskat eller visade ingen signifikanta förändringar. Samodling
med Faidherbia albida (en baljväxt) gav de högsta majsskördarna och tillgången på
fosfor och kväve var också högst i detta odlingssystem.

Main title:Conservation agriculture in Babati District, Tanzania
Subtitle:impacts of conservation agriculture for small-scale farmers and methods for increasing soil fertility
Authors:Löfstrand, Fredrik
Supervisor:Otabbong, Erasmus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för växtnäringslära
Volume/Sequential designation:145
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:Tanzania, Babati district, conservation agriculture, reduced tillage, cover crops, soil fertility, faidherbia albida, rural development
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7806
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7806
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil cultivation
Language:English
Deposited On:13 Oct 2017 08:58
Metadata Last Modified:13 Oct 2017 08:58

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics