Home About Browse Search
Svenska


Norén, Charlotta, 2007. Vallbrott med hjälp av grisar. SLU, Dept. of Soil Sciences, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Soil Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

To investigate the possibilities for effective soil tillage, that could imply lower costs,
lower negative environmental impact and in addition a meaningful occupation for foraging pigs, a field experiment was carried out in Gränna, Småland, during growing season 2006.

The experiment contained two treatments that were repeated three times and were carried
out on a couch grass-infected fallow on a light soil close to Sweden's second largest lake, Vättern. Ploughing was one treatment and pig rooting followed by ploughing, was the
other. The experiment was conducted according to the guidelines of organic growing and
seedbed preparation was done the same way in the two treatments. The pigs, three groups
of five half-year old Linderödssvin (an old Swedish breed), was encouraged to perform
an even tillage by strip-grazing, i.e. they were allowed the land area piece by piece, in
this case the plot was divided up into five small plots.

The judgment of the results was based on three parameters: the amount of weed before
and after tillage, the quality of seedbed, and yield of succeeding crop. Except the
comparison of the two treatments, the five small plots in the pig tilled area was judged by above mentioned parameters in relation to the duration of the pig tillage and also the soil moisture content at the time the pigs were allotted each small plot.

Results showed that pig treatment was significantly better for reducing couch grass than
the ploughed treatment, but on the other hand the seed weed increased more after pig
tillage. Results also showed that the seedbed contained a larger part large soil aggregates and had a dryer seedbed bottom than was the case in ploughed treatment. Other results showed that pig tilled treatment had a significantly more numerous plant population and better yield than ploughed treatment. There weren't any significant results from the comparison of the pig-tilled small plots. No connection between soil moist content and pig rooting were found in the data.

The pigs proved to be effective for couch grass fighting, but exposed the soil to
compaction, which could be a consequence of leaving them too long at the plot. The
compacted soil dried out quicker than the soil in ploughed treatment, which had looser
topsoil to prevent evaporation, also the compacted soil after ploughing gave arise to big
soil aggregates. The seedbed quality was therefore worse in pig-tilled treatment than in
ploughed. Yield wasn't good in either treatment, which is important to consider while
studying the results, but in this case it seemed like the couch grass reduction was more
important to the yield than the differences in seedbed quality between the treatments.
Another factor that surely improved the yield in pig-tilled treatment was the nitrogen
effect of the animal's manure. With a slightly different experimental setup, larger
differences between the pig-tilled small plots would probably be shown in the results.

,

För att undersöka möjligheten till effektiv jordbearbetning som skulle kunna innebära
minskade brukningskostnader, mindre miljöpåverkan och gärna också meningsfull
sysselsättning för bökningsbenägna grisar, genomfördes en undersökning utanför Gränna
växtodlingsåret 2006.
Ett storruteförsök med två led och tre upprepningar lades ut på en kvickrotsbemängd
träda med lättare jordart i direkt närhet av Vättern. Plöjning utgjorde ett led och
grisbearbetning följt av plöjning utgjorde det andra. Regelverket för ekologiskt jordbruk
följdes och såbäddsberedningen genomfördes lika i de två leden. För att grisarna, fem
halvårsgamla Linderödssvin per grisbearbetad storruta, skulle styras till jämn och effektiv
bearbetning användes stripbetning, d.v.s. grisarna fick successivt en ny småruta tilldelad
under vistelsetiden. Antalet smårutor var fem stycken.
Bedömningen av jordbearbetningsresultatet grundade sig på tre parametrar:
ogräsförekomst före och efter bearbetning, såbäddsbeskaffenhet, och skördenivå på den
efterkommande grödan. Utöver ledjämförelsen plöjt/grisplöjt, utnyttjades de fem
smårutorna i grisplöjt led för en jämförelse av ovannämnda parametrar i relation dels till
bökningens varaktighet och dels till den rådande markfuktigheten när grisarna släpptes på
varje ny småruta.
Resultaten visade att grisplöjt led nådde en markant och signifikant bättre
kvickrotsreducering än plöjt led, men att örtogräsen däremot uppförökades mer i grisplöjt
led. Resultaten visade också att såbädden i grisplöjt led innehöll en större andel stora
aggregat och hade torrare såbäddsbotten än vad fallet var i plöjt led. Resultaten visade
även att grisplöjt led hade signifikant högre planttäthet och en större ledmedelskörd än
plöjt led. Resultaten för jämförelsen av de grisplöjda smårutorna var inte signifikanta.
Inget samband mellan markfuktighet och bökning kunde utläsas i siffrorna.
Grisarna visade sig vara effektiva i kvickrotsbekämpningen men utsatte jorden för
packning vilket skulle kunna tyda på för lång vistelsetid i försöksrutorna. Den packade
jorden torkade dels ut mer än jorden i plöjt led som hade ett luckert avdunstningsskydd,
och gav dels ett grövre bruk efter plöjningen. Sammantaget gav det en sämre såbädd än i
det plöjda ledet. Skördarna var överlag låga och det ska beaktas när resultaten bedöms,
men i det här försöket tyder värdena på att den lägre kvickrotskonkurrensen var viktigare
för skördeutfallet än ledskillnaderna i såbäddsegenskaper. Något som ytterligare
förbättrade oddsen för grödan i grisplöjt led var kvävegödslingseffekten som grisarna
stod för. Tydligare skillnader mellan smårutorna skulle sannolikt ha erhållits med vissa
ändringar i försöksupplägget.

Main title:Vallbrott med hjälp av grisar
Authors:Norén, Charlotta
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Meddelanden från Jordbearbetningsavdelningen
Volume/Sequential designation:56
Year of Publication:2007
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1010A Agriculture Programme (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Keywords:grisar, bearbetning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7926
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7926
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:SLU > (NL, NJ) > Dept. of Soil Sciences
Soil cultivation
Language:Swedish
Deposited On:17 Oct 2017 11:29
Metadata Last Modified:17 Oct 2017 11:29

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics