Home About Browse Search
Svenska


Leijon, Yenny, 2017. Biodiversitet som förebyggande åtgärd : IPM-strategier för grönsaksodling på friland. First cycle, G2E. 2017: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Biodiversiteten i odlingslandskapen är på stadig nedgång, bland orsakerna till detta finns användandet av kemiska växtskyddsmedel och årlig jordbearbetning. Att biodiversiteten minskar är ett hot mot vår framtida odling i dessa landskap då vi är beroende av mångfalden för ett uthålligt produktionssystem. Sedan 2014 är det lagkrav att jobba med integrerat växtskydd, IPM, i Sverige. IPM är ett arbetssätt som utifrån ekologisk kunskap förebygger och lindrar angrepp av skadedjur och sjukdomar med målet att minimera användningen av kemiska växtskyddsmedel.
Detta arbete syftar till att ge ett helhetsperspektiv på den ekologiska teorin som ligger till grund för ekosystemtjänster med en förebyggande funktion, samt att ge en vägledning till de åtgärder som kan sättas in för att utnyttja dessa i frilandsproduktion av grönsaker. En sammanställning av den ekologiska teorin gjordes enligt en modell bestående av fyra delar; landskapsdiversitet, sourceområden och konnektivitetszoner, åtgärder för specifika arter och funktionell biodiversitet på gårdsnivå. En fallstudie utfördes i samarbete med Wirahill AB för att kunna sätta de fyra delarna av modellen i ett praktiskt sammanhang.
Möjligheterna och tillvägagångssätten för att utnyttja biodiversitet i förebyggande syfte är många och åtgärderna måste anpassas till de förutsättningar som finns på varje fält. En förhöjd biodiversitet kan förse naturliga fiender med viktiga resurser så som skydd, alternativt byte, nektar och pollen. Dessa behov kan tillgodoses genom att spara på tidigt blommande växter, minskad jordbearbetning, att ha obesprutade kantzoner och införa skalbaggsåsar eller blomsterremsor. Att utnyttja marginalmark som fält- och vägkanter samt vändtegar är ett bra sätt att höja biodiversiteten utan att kompromissa med rationaliteten på gården.

,

Biodiversity in the agricultural landscapes is steadily declining, amongst the causes of this we find the use of agrochemicals and annual soil disturbance. The decline in biodiversity is a threat to our future production in these landscapes as we are dependent on the diversity for a resilient production system. In Sweden it has been a legal requirement to work according to integrated pest management, IPM, since 2014. The IPM-approach means to prevent and ease pest and disease outbreak by using ecological theory. The goal of IPM is to minimise the use of chemical plant protection.
The aim of this paper is to give a full perspective of the ecological theory that is the foundation for ecosystem services with a preventative function, and to give a guidance to the implementations that can be used in field production to utilize them. A synthesis of the ecological theory was made with the help of a model of four parts: landscape diversity; corridors and source areas; measures for maintaining specific species; and functional agrobiodiversity. In order to put these four parts of the model in a practical context, a case study was carried out at Wirahill AB.
The possibilities and approaches to utilize biodiversity as a preventative measure are many and the implementation has to be adapted to the conditions at every field. Enhancing biodiversity can provide natural enemies with important resources such as shelter, alternative prey, nectar and pollen. These needs can be met by saving early flowering plants, reduce soil disturbance, by having unsprayed field margins and by implementing beetle banks or flower strips. To make use of marginal land such as field and road edges and headlands is a good way to enhance biodiversity in the field without compromising with the rationality of the farm.

Main title:Biodiversitet som förebyggande åtgärd
Subtitle:IPM-strategier för grönsaksodling på friland
Authors:Leijon, Yenny
Supervisor:Mogren, Lars and Backström, Ida
Examiner:Mårtensson, Linda-Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:IPM, biodiversitet, hortikultur, nyttodjur, grönsaker, habitatmanipulering, landskapsdiversitet, ekosystemtjänster
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7703
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7703
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:11 Oct 2017 06:20
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 04:01

Repository Staff Only: item control page