Home About Browse Search
Svenska


Tengberg, Fredrik, 2005. En jämförelse av sitkagranens (Picea sitchensis) och den vanliga granens (P. abies) produktion. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
739kB

Abstract

Sitka spruce (Picea sitchensis) is a tree species that have its natural distribution along the
West Coast of North America, from Alaska in the north to northern California in the south.
Sitka spruce is a typical coastal tree species that can reach heights up to 85 meters and occurs
in single pure as well as in mixed stands.
The main purposes of this study were to describe the Sitka spruce growing characteristics and
the volume production in comparison to spruce (Picea abies). The possibility to predict future
volume production by using prognosis tools designed to be used on spruce were also studied.
The material that has been used in this study are permanent sitka trials established by the
Faculty of Forestry fixed Sitka trials and also material gathered in this study.
A literature study was also carried out in order to determine the Sitka spruce growing
characteristics.
Sitka spruce has a high adaptation and a high volume production on a broad scale of soil
types. The tree species is a pioneer species that has a fast early growth and in combination
with sharp needles it is less susceptible to animal browsing than spruce. The factor that is the
single most limiting factor for where the Sitka spruce can be planted is frost. This factor can
be limited by using plant material with a well-suited provenance.
According to the literature, the Sitka spruce has an average total volume production that is
between 20-40% higher than spruce. The result in this study indicate that the average
difference in total volume production were 14% higher for Sitka, on soils with the same site
index. There were a big distribution in the results and if only the three best stands were
studied the average Sitka spruce total volume production were approximately 30% higher
than for the comparable spruce stands. The origin of plant materials has a big impact on
production level and in those cases were the Sitka spruce production is below the spruce
production, there are strong evidence that the Sitka spruce is represented by a poor material.
By using prognosis tools, designed for spruce stands, the possibility to predict future
production in Sitka stands were studied and compared. The prognosis tool that were used
were ProdMod (Production Model) and height increment curves for spruce (Eriksson, 1976).
The prognosis that gave the best result were when the two prognosis tools were combined.
The results from this study shows that the prognosis underestimated the average volume
production with approximately 3%. This indicates that there are good possibilities to predict
future volume production by using prognosis tools intended to be used for spruce stands.
When the top height increment were compared between the two tree species the Sitka spruce
had a more durable height increment than spruce.

,

Sitkagranen (Picea sitchensis) är ett trädslag vars naturliga utbredningsområde sträcker sig
längs Nordamerikas västkust, från Alaska i norr till norra Kalifornien i söder. Sitkagran är ett
typiskt kustträdslag som kan nå upp till 85 meter i höjd och förekommer i så väl trädslagsrena
bestånd som i blandbestånd.
Syftet med arbetet var att redogöra för sitkagranens odlingsegenskaper, volymproduktionen i
jämförelse med gran, vidare syfte är att undersöka möjligheten att prognostisera framtida
utveckling, med hjälp av prognosinstrument avsedda för gran. Materialet som ligger till grund
för studien är dels Skogsfakultetens fasta försöksytor med sitkagran dels eget insamlat
material.
Dessutom genomfördes en litteraturstudie för att allmänt bedöma trädslagets
odlingsegenskaper.
Sitkagranen uppvisar en stor adaptionsförmåga och en hög volymproduktion på en bred skala
av marktyper. Trädslaget är en pionjärart som har en snabb ungdomstillväxt och i
kombination med mycket vassa barr undkommer viltbetning i större utsträckning en gran.
Den faktor som är mest begränsande, när det gäller etablering av sitkagran, är dess relativa
frostkänslighet. Denna faktor kan begränsas genom att använda plantmaterial med en väl
anpassad proveniens.
Enligt genomgången litteratur har sitkagranen i genomsnitt 20-40% högre volymproduktion
än gran. I denna studies jämförelse av totalproduktion mellan sitka och gran, växandes med
likartad ståndortsförhållande, var sitkagranens totalproduktion i genomsnitt 14% högre än
granens. Det ska dock tilläggas att spridningen var stor och om de tre bästa sitkaytorna
studeras är totalproduktionen i genomsnitt 30% högre än hos jämförelseytorna med gran.
Valet av proveniens är av stor betydelse och vid de tillfälllen då sitkagranens produktion
understiger granens finns det belägg för antagandet att sitkagranen representeras av en
växtmässigt dåligt anpassad proveniens.
Genom att använda prognosinstrument avsedda för gran analyserades möjligheten att skatta
framtida utveckling hos sitkabestånd. Det prognosinstrument som användes var ProdMod
(Produktionsmodell) (Ekö, 1985) och höjdutvecklingkurvorna för gran enligt Eriksson (1976).
Den prognos som visade det bästa resultatet var när ProdMod komplementerades med
höjdutvecklingskurvor (Eriksson, 1976) för gran. Slutsatsen är att prognosen underskattar
medelproduktionen för sitka med ca 3% vilket ger goda förhoppningar om att kunna skatta
sitkagranens utveckling med hjälp av prognosinstrument avsedda för gran. Vid jämförelsen av
höjdutveckling mellan sitka och gran uppvisade sitkagranen än mer uthållig höjdutveckling.

Main title:En jämförelse av sitkagranens (Picea sitchensis) och den vanliga granens (P. abies) produktion
Authors:Tengberg, Fredrik
Supervisor:Ekö, Per-Magnus
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:62
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Picea sitchensis, sitkagran, Picea abies, volymproduktion, odlingsegenskaper, ProdMod
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7332
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7332
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 08:38
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 08:38

Repository Staff Only: item control page