Home About Browse Search
Svenska


Haraldsson, Martin, 2005. Skötselmetoder för bestånd med produktions- och naturvårdsmål. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
661kB

Abstract

This study is made on assignment by the local board of forestry in Skåne,
Blekinge and Halland.
The change of the forest law 1994 brought a new type of management plan.
A more active planning was introduced in order to equate the environment goal
with the production goal. The purpose with this study is to give a better picture of
how planning for nature conservation in production forest is made and to develop
support for selection of silviculture methods for stands with combined goals. With
combined goals means production forestry with a reinforced consideration to both
nature and culture, called PF-classified stands. This was done by:
• Describing silviculture models from the literature that are possible to use
for stands with combined goals.
• Describing silviculture models that is used in practice in stands with
combined goals.
• Describing how the classification of stands with combined goals is used.
Which means, were in the terrain, with which frequency and in which type
of forest PF-classification is used.
• Comparing differences and similarities of theoretical and practical used
models.
The study was done partly as a literature study and partly as an interview study of
forest planners. These planners were active in Halland, Skåne and Blekinge. In
order to get as large amount of data as possible planners from local board of
forestry , Södra and Skogssällskapet were interviewed.
Through the literature study a number of possible silviculture models were
developed, for stands with combined goals. It resulted in singletree cutting,
selective cutting, regeneration with shelterwood and stands with mixed tree
species composition. The results from the analysis of the local forestry boards
data shows that all tree-species apart from spruce occurs relatively more often in
PF-stands than average. The interviews resulted in five main types of stands with
combined goals. The stands are mixed noble deciduous tree, 8 %, older beech
stands, 11 %, stand-zones, 14 %, shelterwood of pine, 18 % and production stands
of spruce with specific natural or cultural objects 27%. There is an uncertainty
among the interviewed forest planners how the different types with combined
goals should be managed. They agree that the stands should be managed with
continues cover forestry or regeneration under shelterwood. The exeption is
spruce with specific natural or cultural objects. This stand type is still managed
with traditionally spruce silviculture but with small areas of nature consideration
to maintain the protection area.

,

Den här studien gjordes på uppdrag av Skogssvårdsstyrelsen Södra Götaland som
innefattar Halland, Skåne och Blekinge.
Förändringen av skogsvårdslagen 1994 medförde en ny typ av skogsbruksplan. En
aktivare planering infördes för att jämställa miljömålet med produktionsmålet.
Syftet med den här uppsatsen är att ge en bättre bild av hur naturvårdsplanläggningen
görs i produktionsskog, samt att ta fram ett underlag för urval av
skötselmetoder för bestånd med kombinerade mål i sydligaste delarna av Sverige.
Med kombinerade mål menas då produktion med förstärkt hänsyn till både natur
och kultur, kallas PF-klassade bestånd. Detta ska genomföras genom:
• Att beskriva skötselmodeller som är tänkbara att använda för bestånd med
• Att beskriva skötselmodeller som används i praktiken i bestånd med
kombinerade mål.
• Att beskriva hur målklassningen av PF används. Det vill säga, var i
terrängen, vilken frekvens och i vilken typ av skog PF-klassning
förekommer.
• Att jämföra skillnader och likheter av teoretiska och praktiskt använda
modeller.
Studien har genomförts dels genom en förberedande litteraturstudie och därefter
en intervju av planläggare. Dessa planläggare är verksamma i Halland, Skåne och
Blekinge. För att få så stor spridning som möjligt intervjuades planläggare från
Skogsvårdsstyrelsen, Södra och Skogssällskapet.
Genom litteraturstudien togs ett antal tänkbara skötselprogram fram, för bestånd
med kombinerade mål. Det resulterade i blädningsbruk, plockhuggning och
skärmskogsbruk. Resultaten från analysen av Skogsvårdsstyrelsens planläggnings
data visar att alla trädslag förutom gran förekommer i större utsträckning i PFbestånd
än i den totalt planlagda arealen. Intervjuerna resulterade i fem
huvudtyper av bestånd för PF-målklassning. De fem olika typbestånden står
tillsammans för 75 procent av den PF-klassade arealen, från SVS planlagda areal
under 2000-2001. De bestånden betecknas blandskog av ädellöv, 8 %, äldre
bokskog, 11 %, kantzoner, 14 %, överbestånd av grov tall, 18 % och
produktionsbestånd av gran med skyddsvärda natur- eller kulturobjekt 27 %.
Bland de intervjuade planläggarna finns en osäkerhet hur flera av dessa
typbestånd ska skötas. De är dock tämligen överens om att bestånden ska skötas
med ett kontinuerligt krontak eller föryngras i mindre skala under skärm.
Undantaget är produktionsbestånd av gran med skyddsvärda natur- eller
kulturobjekt. Här dominerar den traditionella skötseln men små hänsynsytor
lämnas för att bevara skyddsobjektet.

Main title:Skötselmetoder för bestånd med produktions- och naturvårdsmål
Authors:Haraldsson, Martin
Supervisor:Carlsson, Mattias
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:55
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:skötselmetoder, produktions- och miljömål, skogsbruksplaner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7333
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7333
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:02 Oct 2017 08:41
Metadata Last Modified:02 Oct 2017 08:41

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics