Home About Browse Search
Svenska


Lindeqvist, Martin and Svensson, Gustav, 2005. Bredspridning av grönmassa. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
744kB

Abstract

There are a great possibility to shorten the time between mowing and preservation by spreading of ley crops in connection to the conditioning. In this case the cellular respiration (the plants breeding that consume sugar until the crop is ensiled) should not continue as long and the forage will perhaps get a higher nutritional value. The capacity of the next machine could also be higher because the rake gives swaths with a lot of material. There is also a possibility that spreading of ley crops gives the material a more homogeneous content of dry matter and that gives a reduced growth of clostridium. This is particularly important when the method of harvest doesn't include any mixing of the material like it does with a round baler or silagewagon. A possible risk with spreading of ley crops is if the rake mix earth, manure and litter in the green crop.
Spreading of ley is used at many places in Europe, but the quality criteria of the dairy company is often not as high as in Sweden. For that reason we choose to gather the experiences from milk producers in Sweden that not practice, drying forage in swath. We have done this with a questionnaire that has been answered over the telephone. Our purpose was to interview farmers from all over Sweden.
By our literature study we can establish that spreading of ley crops doesn't involve a higher risk that earth, manure and litter will be mixed in the swath. This is quite right with the results in our interviews. This is because non of the farms in our study has problems with spores in the milk.
The disadvantage in spreading of ley crops is that it could give a higher risk for microbiological contamination. The system is slightly delicate to uneven fields, piles made by common mole, wild boar damages and occurrence of stones. Another problem is that the raking result an extra drive and cost from a expensive machine. Another disadvantage is that spreading of ley crops can't be recommended to farmers witch has humus rich soil. The reason to this is that our study shows that spreading of ley crops on these fields increase the hygiene problem with forage. It is therefore recommended to dry the green crop in untouched swaths if it has to be given to milking cattle.
The conclusions of our study is that spreading of ley crops leads to a faster increase of dry matter, increased capacity of the following machine and its easier to achieve a higher and more even content of dry matter. All of this leads to a shorter time between mower conditioning and preservation and this means that the dependent of the weather is reduced, higher value of the forage and a slighter loss because of cellular respiration. In our study farms is included that has small moraine fields. Spreading of ley crops works well in these places to which indicate that the system works under most conditions.

,

Genom att bredsprida grönmassan i samband med slåttern finns stora möjligheterna att korta ner tiden mellan slåtter och konservering. Detta skulle i så fall innebära att cellandningen (växternas andning som förbrukar socker ända tills grödan ensilerats) inte pågår så länge, vilket eventuellt kan ge ett foder med högre näringsvärde. Likaså skulle man kunna öka kapaciteten på efterföljande maskin genom att strängläggaren ger strängar med mycket material i. Det är också möjligt att bredspridning skulle kunna ge en mer homogen torrsubstanshalt i grönmassan och därmed minskad risk för att sporbildande bakterier, som klostridier, växer till. Detta är speciellt viktigt med skördesystem där inte någon omblandning sker, så som rundbalspressning och snittvagnssystem. En eventuell risk med bredspridning är att man vid strängläggningen av grönmassan blandar in jord, gödsel och förna.
På många ställen i Europa tillämpas bredspridning, men där finns ofta inte samma kvalitetskrav på mjölkleveranserna som i Sverige. Därför valde vi att göra en sammanställning av de erfarenheter som finns hos mjölkbönder i Sverige, som tillämpar bredspridning. Vi har gjort detta med hjälp av en enkät som besvarats via telefon. Målsättning var att intervjua lantbrukare ifrån hela landet för att få ett så brett underlag som möjligt att analysera.
Av den litteratur vi tagit del av, kan vi konstatera att bredspridning inte medför ökad kontaminering med jord gödsel och förna när grödan stränglagts. Detta stämmer väl överens med resultaten i våra intervjuer. Detta för att ingen gård i undersökningen har några problem med sporer i mjölken.
Nackdelarna med bredspridning är att det kan ge en ökad risk för mikrobiell kontaminering om förutsättningarna är dåliga. Alltså är systemet, något känsligt för ojämna fält, sorkhögar, vildsvinsskador och stenförekomst. Ett annat problem är att strängläggningen innebär en extra körning och kostnad med en dyr maskin som det lätt blir för lite användningstid på. Ytterligare en nackdel är att bredspridning kan vara svårt att rekommendera till gårdar som har stor andel mulljord. I vår undersökning har vi nämligen sett att bredspridningstekniken kan skapa problem med foderhygienen på dessa marker. Om man därför inte har möjlighet att ge allt grovfoder från mulljordarna till icke mjölkande djur kan det vara bättre att torka grönmassan i orörda strängar.
Slutsatserna av vår undersökning är att bredspridning verkar leda till klart snabbare förtorkning, ökad kapacitet på efterföljande maskin och att det är lättare att uppnå en hög och jämn torrsubstanshalt. Allt detta leder till kortare tid mellan slåtter och konservering vilket innebär minskat väderberoende, högre fodervärde och mindre förluster på grund av cellandning. I vår studie ingår det gårdar där man har relativt små fält med morän jordar. Även där verkar bredspridningen fungera väl, vilket tyder på att systemet fungerar under de flesta förhållanden.

Main title:Bredspridning av grönmassa
Authors:Lindeqvist, Martin and Svensson, Gustav
Supervisor:Hörndahl, Torsten
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:44
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skördning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7381
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7381
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 06:39
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 06:39

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics