Home About Browse Search
Svenska


Frostensson, Andreas, 2005. Planering : fallstudie av en mjölkgård. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
66kB

Abstract

The purpose of this paper is to give examples of different ways of economic planning and
calculation within agriculcture. My aim is to use a couple of them as an explanation of a case
from reality. My choice went to budgetsimulation and balanced scorecard since those are best
suited in this specific case.
In the information retrieval I present different instruments of economic planning like theory of
cost, budget and productcalculation. The budgetsimulation describes how to use the different
methods in a long term economic planning. The balanced scorecard is also a model of longand
short-term planning but besides the economy planning it's also a reminder of your
personal goals.
In the model I have used a dairyfarm as a case. The farm consists of 150 ha which are shared
in 35 ha forest the rest is crop production and pasture. The owners of the farm are two and
brothers at the age of 35-40. The model shows the economic situation of the farm and how it
might change depending on their upcoming investments in a new barn and a choppertrailer.
Besides that I present important information from the farm to use in the balanced scorecard.
For example it is different strategies in production and crises.
In the discussion I give my own thoughts of the model´s information. For example it´s
overproduction of milk in Europe and the milkprice is decreasing. Still the farmer says that
their result is the same as before, why is that?
Is it really necessary to buy own machinery when the trend within farming is to share
machinery and use machinery contractors?
In the enclosures is the five year budgetsimulation in which the numbers are taken from the
closure books of 2003. During 2005 they want to build a cattlebarn and the cost is 2 milion
SEK. During 2005 they want to buy a choppertrailer and the cost is 0,55 milion SEK. Their
payback-ability during the scenario is good and there is a positive trend of their financial
strength.

,

Syftet med arbetet är att ge några förslag på planeringsinstrument inom lantbruket.
Mitt mål med arbetet är att presentera olika planeringsmetoder och åskådliggöra några av
dessa genom praktiska exempel i en fallstudie. Jag har valt att använda mig av
budgetsimulering och balanserat styrkort i studien eftersom de lämpar sig bäst i detta fall.
I litteraturstudien presenterar jag olika ekonomiska planeringsinstrument såsom kostnadsteori,
budget och produktkalkylering . Budgetsimulering beskriver hur de olika metoderna används i
en flerårsplanering. Det balanserade styrkortet är en mall för hur företagaren kan lägga upp
sin planering på kort och lång sikt.
I fallstudien har jag utgått från förutsättningarna på en mjölkgård. Den består av 150 ha varav
35 ha skog, resterande areal är åker och bete. Gården brukas av två bröder som är 35-40 år.
Fallstudien granskar företagets ekonomiska situation och hur den kan komma att förändras till
följd av brödernas planerade investeringar i ungdjursstall och hackvagn. Vidare tar jag upp
relevant material om gården som har en plats i det balanserade styrkortet. Det rör sig om olika
produktions- och krisstrategier Resultatet av den ekonomiska analysen visar att företaget kan
genomföra investeringarna och att det finns ett stort utrymme för amorteringar.
I diskussionen för jag ett resonemang om informationen i fallstudien. Det är t ex. överskott på
mjölk i Europa och baspriset på mjölk har sjunkit. Samtidigt hävdar lantbrukarna att
mjölkintäkten är densamma som tidigare, vad beror detta på?
Är det verkligen nödvändigt att köpa egna maskiner när trenden inom lantbruket är ett ökat
maskinsamarbete och fler inköpta tjänster?
I bilagorna ligger den fullständiga femårsplaneringen som bygger på 2003 års bokslut.
Investeringen som inträffar under 2005 är ett ungdjursstall för 2 milj. Under 2007 ligger en
investering i hackvagn för 0.55 milj. Amorteringsförmågan under perioden är hög och
soliditeten utvecklas positivt.

Main title:Planering
Subtitle:fallstudie av en mjölkgård
Authors:Frostensson, Andreas
Supervisor:Larsson, Jan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete i lantmästarprogrammet / Sveriges lantbruksuniversitet
Volume/Sequential designation:2005:18
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:mjölkkor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7403
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7403
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 08:11
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 08:11

Repository Staff Only: item control page