Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Per, 2005. Affärsupplägg biobränsle Västerbotten : en undersökning av större biobränsleanvändares syn på biobränslemarknaden i Västerbotten. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
339kB

Abstract

The use of bio energy in Sweden has increased during the last few years and with every passing year, bio energy produces 3-4 TWh´s more energy than the previous year. The increase in the use of bio energy makes it an interesting prospect for forest companies to produce bio energy from the forest. Sveaskog has a fairly extensive bio energy programme, mainly in southern and middle Sweden. Their activity regarding bio energy in northern Sweden has been very restrictive or even non-existent. Because of this, during the winter of 2003-2004, Sveaskog initiated a number of degree projects with the purpose of looking at the use of bio energy in northern Sweden. The outcome was three different research projects, one with the purpose of looking at the use of bio energy within Sveaskog's southern Norrland district, another that looked at the same thing in Sveaskog's Västerbotten district and the third one focused on the possibilities for Sveaskog to generate bio energy from its own land in the two districts mentioned above. Sveaskog wanted us to look at actors with a usage of bio energy of 10 GWh or more per annum. The purpose was to find out if there would be sufficient consignment contracts if Sveaskog were to take on these users as their clients.

During the spring of 2004 four larger bio energy users were identified in Västerbotten. These are Skellefteå Kraft AB, Sydkraft värme Vilhelmina, Sydkraft värme Vännäs and Umeå Energi. In Västerbotten there are not many actors in the bio energy business with facilities that consume 10 GWh or more, which meant that the interview samples were quite few. The employees in charge of the bio fuel consumption in each company were contacted with regards to an interview concerning their view of the company's bio fuel consumption. The results of the interviews were then compiled to create an image of each company's bio energy consumption and their view on the bio energy business in general. The compilations were made with emphasis on their situation to day, prospects, suppliers and factors that influence their choice of fuel. The most interesting bio energy consumers in Västerbotten are those that produce district heating and pellets.

After the interviews were compiled a register was made of the facilities of the interviewed companies where their usage of bio energy is displayed as well as what type of fuel is used. One can conclude that the most common fuel is some kind of wood fuel, often in combination with peat and that it is used foremost in district heating facilities. The usage was then compared with the bio energy resources from forests owned by Sveaskog.

The interviewed companies' use of bio energy as an energy source has constantly increased during the last five years. The interviewed subjects believe that this increase will continue and that there will be a need for more fuels from the forests. All companies welcome more bio energy producers, as that would encourage competition that would result in better prices for the companies. The interviewed companies in Västerbotten have plans for an expansion of their furnace facilities and pellet manufacturing, which in the future will expand the need for bio energy even more. One example is a pellet factory in Storuman that will annually consume around 400 GWh bio energy.

,

Biobränsleanvändningen i Sverige hur under de senaste åren ökat och för varje år som
går producerar bioenergi 3-4 TWh mer energi än föregående år. Ökningen i
användningen av biobränsle gör det intressant för skogsbolag att börja producera
biobränslen från skogen. Sveaskog har en ganska omfattande biobränsleverksamhet,
främst i södra och mellersta Sverige. Deras verksamhet i norra Sverige har däremot
varit ganska liten eller nästan obefintlig. Därför initierade Sveaskog under vinter
2003-2004 ett antal examensarbeten med uppdrag att titta på biobränsleanvändningen
i norra Sverige. Det blev tre olika arbeten, ett med uppdrag att titta på
biobränsleanvändningen inom Sveaskog distrikt södra Norrland, ett som innebar att
titta på biobränsleanvändningen inom Sveaskog distrikt Västerbotten samt ett
examensarbete som skulle titta på vilka möjliga uttag av biobränslen Sveaskog skulle
kunna göra inom dessa två distrikt på sin egen mark. Sveaskog ville att vi skulle titta
på användare med en förbrukning av biobränslen på 10 GWh eller mer per år.
Anledningen till detta var för att de skulle kunna få till tillräckligt stora leveransavtal
om det skulle bli aktuellt att knyta dessa användare till sig som kunder.
Under våren 2004 identifierades 4 större biobränsleförbrukare i Västerbotten. Dessa är
Skellefteå Kraft AB, Sydkraft värme Vilhelmina, Sydkraft värme Vännäs och Umeå
Energi. I Västerbotten finns det inte så många aktörer på biobränslemarkanden som
har anläggningar med en förbrukning på minst 10 GWh varför intervjuunderlaget blev
ganska litet. De biobränsleansvariga på varje företag kontaktades för en intervju där
frågor om hur de ser på sin biobränsleanvändning behandlades. Svaren på frågorna
från intervjuerna sammanställdes sedan för att skapa en bild av varje företags
biobränsleanvändning och deras syn på marknaden i stort. Sammanställningarna
gjordes med betoning på deras situation i dag, framtidsutsikter, leverantörer och
faktorer som påverkar valet av bränsle.
De biobränsleanvändare som är mest intressanta i Västerbotten är de
fjärrvärmeproducenter och pelletsproducenter som finns inom distriktet.
Efter det att intervjuerna sammanställts gjordes en uppställning av de intervjuade
företagens anläggningar i regionen där man kan se deras förbrukning av biobränsle
samt vilken typ av bränsle som används. Man kan där se att det bränsle som används
främst är olika former av trädbränslen, ofta i kombination med torv och då främst i
fjärrvärmeanläggningarna. Förbrukningen kopplades sedan ihop med tillgången av
biobränsle från Sveaskogs skogar runt respektive anläggning.
Användningen av biobränsle som energikälla har hos de intervjuade
biobränsleanvändarna i Västerbotten stigit hela tiden under den senaste fem års
perioden. De som intervjuades tror även att biobränsleanvändningen fortsättningsvis
kommer att öka och det kommer att finnas ett behov av mera bränslen från skogen.
Alla företag är positiva till att det kommer in fler biobränsleleverantörer då det
troligtvis kommer att skapa större konkurrens och bättre priser på bränslet för dem. I
Västerbotten finns det hos de biobränsleanvändare som intervjuades planer på
utbyggnader av pannanläggningar och pelletstillverkning som i framtiden kommer att
öka behovet av biobränslen ännu mer. Ett exempel på detta är en ny pelletindustri i
Storuman där behovet av biobränsle kommer att ligga på i storleksordningen 400
GWh per år.

Main title:Affärsupplägg biobränsle Västerbotten
Subtitle:en undersökning av större biobränsleanvändares syn på biobränslemarknaden i Västerbotten
Authors:Johansson, Per
Supervisor:Bohlin, Folke
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:50
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:biobränsle
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7421
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7421
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:03 Oct 2017 09:44
Metadata Last Modified:03 Oct 2017 09:44

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics