Home About Browse Search
Svenska


Dahlqvist, Karolina, 2009. Analys av parasitförekomst och riktad avmaskning under en treårsperiod i 11 svenska hästbesättningar. SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
670kB

Abstract

Sedan några år tillbaka ha en ökad resistensutveckling hos flera av hästens parasiter mot antiparasitära medel konstaterats över hela världen. Då inga nya preparat finns att tillgå förespråkas restriktivitet med de preparat som idag fungerar och finns på marknaden. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, har under perioden hösten 2005 till hösten 2008 haft ett övervakningsprogram för större hästbesättningar där provtagning skett vår och/eller höst för blodmask, spolmask och i vissa fall även bandmask. Avmaskning har sedan skett i besättningen enligt en riktad selektiv strategi och bara hästar med 200 EPG eller mer har avmaskats. Examensarbetet syftar till att utvärdera delar av detta övervakningsprogram samt jämföra avmaskningen övervakningsprogrammet med tidigare utförd rutinavmaskning.

Prevalensen av olika arter av parasiter i besättningarna verkar stämma överens med tidigare gjorda svenska observationer. En trend kan ses för medelutskiljningen av blodmaskägg i 11 av dessa besättningar vid provtagning vår och höst. Utskiljningen är generellt högre på våren samt att utskiljningsnivån ligger jämn för besättningen d.v.s. smittrycket verkar varken öka eller minska av denna avmaskningsstrategi. Selektiv riktad avmaskning har i dessa besättningar resulterat i en minskad användning av anthelmintika med 2/3 jämfört med rutinmässig avmaskning enligt preparatets rekommendation. Kostnaden för den selektiva strategin är högre än för den rutinmässiga avmaskningen med en skillnad på 219 kronor per individ och år. Studien har också visat att hästar i åldersgruppen 6-16år som grupp generellt utskiljer mindre än 200 EPG vilket stöder rekommendationen om att hästar i besättningar med känd infektionsstatus endast behöver provtas på våren. Under treårsperioden har också individer som ständigt återkommer med en hög äggutskiljning och som därmed bibehåller smittrycket i besättningen kunnat ses.

,

During recent years resistance among intestinal parasites of horses against several
of the substances used for anti-helminthic treatment has increased throughout the
world. Since no new substances are available for treatment, restriction with the
already available substances is needed. The National Veterinary Institute of
Sweden, SVA, has during the period of autumn 2005 until autumn 2008 kept a
surveillanceprogramme for horsefarms with more than 8 horses where samples of
faeces have been collected for testing of eggs from cyathostomes, strongyles,
parascarides, and in some cases, species of tapeworm. Deworming has after
testing been done with an aimed selective strategy and only horses with an EPG
above 200 have been treated with an anti-helminthic. This degree project aims to
evaluate parts of this surveillanceprogramme and to compare the deworming of
this programme with earlier performed deworming in the herds mostly done with
regular intervals according to the recommendation for used substance.
The prevalence of different species of parasites in the horse-herds seemed to be
approximately the same as in earlier performed studies in Sweden. A trend can be
seen for the average passage of cyathostome eggs in 11 of these herds which have
been tested spring and autumn. The passage of eggs in faeces seems generally to
be higher in spring than in autumn and the average passage of eggs for the herd
seems to be constant, that is to say that the level of infection neither seems to
increase nor decrease from the selective strategy. Aimed selective deworming
have in these herds resulted in a decreased use of anti-helminthics with 2/3
compared to the amount used in a herd treated with regular intervals due to the
substance´s recommendation. The overall cost for the selective strategy is higher
than for the other strategy with a difference of 219 Swedish crowns per individual
and year (2008). The study has also shown that horses in the age-category of 6-16
years generally had fewer than 200 EPG which supports the recommendation that
horses in herds with a well-known level of infection only need testing in the
spring. Also, during this three-year-period, individuals which pass more than 200
EPG on every test taken in the spring and thereby probably contribute towards
maintaining the level of infection in the herd have been recognized.

Main title:Analys av parasitförekomst och riktad avmaskning under en treårsperiod i 11 svenska hästbesättningar
Authors:Dahlqvist, Karolina
Supervisor:Höglund, Johan
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2009:24
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:blodmask, avmaskning, selektiv riktad avmaskning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7462
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7462
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 7041 ??
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:04 Oct 2017 07:13
Metadata Last Modified:04 Oct 2017 07:13

Repository Staff Only: item control page