Home About Browse Search
Svenska


Alvehus, Andreas, 2002. Förslag till skötselplan för Uppsala högar och Tunåsen : ett exempel på medbestämmande planering. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
997kB

Abstract

This Master thesis is made at the request of the local municipality of Uppsala in Sweden. The purpose of this work is to create a guiding management plan. Recreation, conservation of the cultivated landscape and the historical environment, conservation biology and the aim of the landowners are all considerd. The area is almost 34 hectares and located north of the centre of Uppsala. Landowners are the National Heritage Board, the diocese of Uppsala, the university of Uppsala, the local municipality of Uppsala and one private landowner. Almost the whole area is included in an ancient monument protection area where three big grave-mounds from 6th century are the main attraction. The landscape is varying with a mixture of open areas and forest. In the area, there is a 30 metres high boulder ridge, called Tunåsen, which conduce to the interesting landscape. During history the area has been influenced by grazing and the area have been almost entirely free from trees. The area has got grand historical, cultural and biological values. The neighbourhood of the town makes the area important for recreation. Due to uncommon dry areas with gravel in slopes the area is an important habitat for different kinds of insects. In the area you can also find forest species of insects like the red-listed species Aromia moschata. The forest is very varying with different ages and characters. The most common tree species is pine (Pinus sylvestris), birch (Betula pendula, Betula pubescens), aspen (Populus tremula) and sallow (Salix caprea). There is also a lot of juniper (Juniperus communis) in many parts of the area. By interviewing landowners and representatives for different groups of interests in the area I got important information to suggest management proposals. During fieldwork I collected data of the area and divided it into subdivisions. I have also made two small literature studies regarding planning of wetlands and grazing. One of the biggest changes, which is proposed in the area, is the reintroduction of grazing. The grazing keeps the landscape well groomed, is good for the biodiversity and become an interesting and beautiful part of the landscape. For areas where grazing is recommended, costs for fences have been calculated. For the areas without grazing management, methods like grass cutting in open areas and cleaning and thinning in forest stands, have been proposed. The aim of the management is to keep up the variations of the landscape and create a mosaic of different kinds of forests and open areas. The management of Tunåsen will make it more interesting to visit and more used for recreation. Other proposed changes are to establish a fireplace, make a restoration of parts of Tunåsen and to restore a wetland. Those measures will increase the recreation values of the area and the wetland will give habitat for a lot of species of plants and animals.

,

Detta examensarbete är utfört på uppdrag av Uppsala kommun. Syftet med examensarbetet är
att skapa en vägledande skötselplan där hänsyn tas till rekreation, bevarande av
kulturlandskapet och den historiska miljön, bevarandebiologi och markägarnas mål.
Området är beläget norr om Uppsala centralort och är knappt 34 ha stort. Markägarna i
området är Riksantikvarieämbetet, Stiftet, Uppsala universitet, Uppsala kommun och en
privat markägare. I stort sett hela området ingår i ett fornminnesområde där tre stora
gravhögar från 500-talet utgör huvudattraktionen. Landskapet är varierat med en blandning av
öppen mark och skog. I området finns en 30 meter hög rullstensås, Tunåsen, som bidrar till
den intressanta landskapsbilden. Historiskt sett är området präglat av hävd och har tidigare
varit i stort sett helt öppet.
Området har stora historiska, kulturella och biologiska värden. Närheten till staden gör att det
också är ett viktigt område för rekreation. Genom sina speciella torrmarker med grusiga
sluttningar är området en viktig lokal för olika insekter såsom skalbaggar, skinnbaggar och
steklar. I området kan man också hitta skogsgynnade insekter såsom den rödlistade
långhorningen myskbock (Aromia moschata). Skogen i området är av mycket varierande
ålder och karaktär. De vanligaste trädslagen är tall, björk, asp och sälg. En förekommer rikligt
i många delar av området.
Genom intervjuer med markägare och företrädare för olika intressegrupper i området fick jag
fram information som har varit viktig för att formulera lämpliga skötselförslag. Genom
fältarbete samlade jag in data om området och delade upp det i avdelningar. Jag genomförde
även två mindre litteraturstudier för att skaffa mig viktig kunskap inom, för mig, nya
ämnesområden, nämligen anläggning av våtmarker samt bete.
En av de största förändringarna som föreslås i området är att bete bör återinföras. Bete vårdar
landskapet, är bra för den biologiska mångfalden samt är ett spännande och vackert inslag i
landskapsbilden. Lämpliga områden för bete har föreslagits och beräkning av kostnader för
stängsling av dessa har gjorts.
För områden där inte bete är aktuellt har skötselåtgärder såsom gräsklippning, röjning och
gallring föreslagits. Målet är att behålla ett varierat landskap som bildar en mosaik av öppna
ytor och skog av olika karaktär. Skötseln av Tunåsen ska göra att området blir mer intressant
att besöka och i högre grad nyttjas för rekreation.
Andra saker som föreslås är anläggandet av en grillplats, en restaurering av delar av Tunåsen
och att ett en våtmark återskapas. Dessa åtgärder skulle ytterligare förhöja områdets
rekreationsvärden och en våtmark i området skulle skapa livsutrymme för många nya arter av
växter och djur.

Main title:Förslag till skötselplan för Uppsala högar och Tunåsen
Subtitle:ett exempel på medbestämmande planering
Authors:Alvehus, Andreas
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:4
Year of Publication:2002
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:skötselplan, medbestämmande, planering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7622
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7622
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 08:42
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 08:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics