Home About Browse Search
Svenska


Thyberg, Louise, 2005. Barriärer i Karlstad : en översiktlig analys. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
44MB

Abstract

Överallt i samhället finns en mängd olika fysiska barriärer som fungerar som gränser och hinder. Barriärerna kan påverka rörelsemönstren hos stadens invånare och de kan påverka utvecklingen av staden. Begreppet barriär har en något negativ klang men det är viktigt att tänka på att barriärer kan vara så mycket mer än hinder. Många av de naturliga barriärerna, som vattendrag och berg, är viktiga för stads- och landskapsbilden. Andra barriärer, som till exempel vägar och järnvägar, har haft en stor betydelse för städers utveckling, de är också en förutsättning för att dagens samhällen ska överleva.

Målet med examensarbetet, Barriärer i Karlstad – en översiktlig analys, har varit att ta fram en översiktlig analys av de största fysiska barriärerna i Karlstad. Barriärer som delar upp staden och som dessutom är svåra att passera utan speciella passager är främst Klarälven, E18 och järnvägen. Analysen innehåller en beskrivning av dessa barriärer – historiskt, fysiskt och visuellt. Jag gör även en strukturanalys av Karlstad för att se var det uppstår konflikter mellan staden, och dess invånare, och barriärerna.

Klarälven är en mycket viktig del av stadsbilden och den har haft stor betydelse för stadens historiska utveckling. Runt om i Karlstad finns många broar men på flera platser saknas det passager som skulle kunna binda samman stadens olika delar och skapa sammanhängande stråk.

E18 utgör en barriär för den lokala trafiken i Karlstad men den fungerar samtidigt som ett mycket viktigt stråk för person- och godstransporter både regionalt, nationellt och internationellt. Längs vägen finns både tunnlar och broar men en del av dem fungerar idag inte riktigt bra, främst beroende på deras bristande utformning.

Järnvägen är en kraftig barriär som delar upp staden i en sydlig och en nordlig del. Förutom att det kan vara svårt att passera järnvägsspåren påverkar den omgivningen genom buller, vibrationer och utsläpp. På flera platser i staden syns tydliga spår som visar att många väljer att gå direkt över spåren.

Målet med att bygga nya – eller förbättra befintliga – passager över barriärerna är att skapa tillgänglighet i staden och se till att det finns sammanhängande stråk som gör att man enkelt kan röra sig mellan stadens viktigaste målpunkter. Utformningen och placeringen av passagerna är avgörande för hur väl de kommer att fungera.

,

Everywhere in the society there are a number of physical barriers that work as boundaries and obstacles. Barriers can affect the way that people move and they can have an affect on the development of the city. The word barriers may sound negative but it is important to remember that they can be more than just obstacles. Many of the natural barriers, such as rivers and mountains, are important for the appearance of the city or the landscape. Other barriers, such as roads and railways, have had a great importance for city development and they are a condition for the survival of today’s societies.
The goal whit this degree project, Barriers in Karlstad – a comprehensive analysis, is to describe a comprehensive analysis of the greatest physical barriers in Karlstad. Barriers that separate different parts of the city from each other and as well are difficult to cross without special passages are Klarälven, E18 and the railway. The analysis contains a description over these barriers – historically, physically and visually. I am also doing an analysis over the comprehensive structures in Karlstad to be able to se were there are conflicts between the city, and its inhabitants, and the barriers.
The river Klarälven is a very big part of the positive image people has of Karlstad. It has also been very important in the historical development in the city. In the city there are a number of bridges but several parts of the city are missing passages that binds the parts together and creates connected paths.
The road E18 is a big barrier for the local traffic in Karlstad but at the same time it is a very important path for people and goods both regionally, nationally and internationally. Along the road there are tunnels and bridges but some of them are not working that god, mainly because of inadequate design.
The railroad is a large and substantial barrier that divides the city in two parts, the south and the north part. Apart from the problem with passing the railroad it also affects its surroundings with noise, vibrations and discharges. In several locations in the city you can se traces after people passing directly over the tracks.
The goal to achieve by building new – or to improve existing – passages over the barriers is to create availability in the city and to create connected paths that make it easy to move between the most important targets in the city. The design and the location of the passages will have a crucial importance to the function.

Main title:Barriärer i Karlstad
Subtitle:en översiktlig analys
Authors:Thyberg, Louise
Supervisor:Berglund, Ulla
Examiner:UNSPECIFIED
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:MSc Landscape Architecture
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:barriär, stråk, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7632
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7632
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 09:48
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 09:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics