Home About Browse Search
Svenska


Thorn-Andersen, Ylva, 2006. Naturvårdsrestriktioners effekter på brukandet av ädellövskogen i Skåne. SLU, Southern Swedish Forest Research Centre, Alnarp. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img] PDF
7MB

Abstract

Restrictions in nature conservations are increasing the influence of forest management. Nobel broadleaved forests are more influenced than other forests, because they are considered to be more valuable than other forest types in Skåne. There has been a lack of knowledge about the amount that is set-aside for nature conservation and what types of forest that is concerned.
These are the main questions to be answered in this thesis. Moreover has the timber quality been compared between set-aside and non-set-aside areas since it affect the financial conditions for the forestry in nobel broadleved forests. The last asked question deals with the financial consequences of set-aside. The thesis is limited to Scania.
The work is based on data from forest management plans from Södra Skogsägarna.
The aim of set-aside is too keep the biodiversity and to reach environmental political goals.
Forest land is set aside either voluntarily by the forest owner or by the government as
Governmental set-aside. Voluntarily set-aside are areas which the owner have decided to setaside. These include areas which are left without management for protection (NO) and areas where the land needs maintenance too keep the biodiversity (NS). Governmental set-aside areas are nature reserves and other kinds of reserves where the owner has been compensated by the government.
The result shows that biotope set-aside is the most common of the official set-aside.
Voluntarily set aside is in total volume, 11.5 % of the beech, 26.6 % of the oak and 30.7 % of the other nobel tree species is set-aside. The quality of the timber in the set-aside stands is lower than in stands without protection.
To estimate the financial consequences of the set-asides for nature conservation, different management alternatives was applied for beech respectively oak. The volumes and
assortments of the timber quality was the base data for the economical calculations. The
present values were greatest in the best quality and highest site index.
The lowest cost for setaside was in the lowest site index with lowest site index. The majority of the set-aside areas had a low timber quality and was therefore more economically favourable to set aside than stands with higher timber quality.

,

Naturvårdsrestriktioner påverkar skogsbruket i allt större grad. Ädellövskogar påverkas i
större grad än övriga skogar, eftersom de anses mer skyddsvärda än andra skogar i sydligaste
Sverige. Det har dock saknats kunskap om hur stora delar av ädellövskogarna som har sparats,
samt vilka typer av skog detta är. Uppsatsens huvudsyfte är att svara på dessa frågor.
Därutöver har virkeskvalitéerna jämförts mellan avsatta områden och områden med
produktionsinriktning, eftersom även detta påverkar de ekonomiska förutsättningarna för
ädellövskogsbruk. Den sista frågeställningen har behandlat de ekonomiska konsekvenserna av
avsättningarna. För att begränsa uppsatsen har det geografiskt undersökta området begränsats
till Skåne. Arbetet bygger till stor del på information ifrån Södra Skogsägarnas Gröna
skogsbruksplaner i Skåne.
Målet med naturvårdsrestriktioner är att biodiversiteten ska bevaras och att uppnå de
skogspolitiska målen. Skogsmark avsätts antingen formellt eller frivilligt. Frivilliga
avsättningar har markägaren bestämt att spara, för att gynna naturvärden. Till dessa räknas de
bestånd som i skogsbruksplanerna går under benämningen naturvård skötselkrävande och
naturvård orörd. Formella avsättningar är naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Vid
formella avsättningar får markägaren ersättning för intrång.
Resultaten visar att biotopskydd är den vanligaste formella avsättningen. Baserat på volymer
är 11,5 % av boken, 26,3 % av eken och 30,7 % av övrigt ädellöv är avsatta på frivillig basis.
Vidare framkom även att virkeskvalitén i de avsatta bestånden var lägre än i bestånden utan
naturvårdsrestriktioner.
För att bedöma de ekonomiska konsekvenserna av naturvårdsrestriktionerna tillämpades olika
skötselsalternativ för bok respektive för ek. Volymerna och sortimentsfördelningen har legat
till grund för de ekonomiska beräkningarna. De beräknade nuvärdena blev störst på de högsta
boniteterna med de mest intensiva skötselprogrammen. Minst kostnad för att sätta av bestånd
är det på låga boniteter med dålig virkeskvalité. Majoriteten av de avsatta bestånden hade låg
virkeskvalité vilket skulle kunna förklaras med att de inte är lika kostsamma att avsätta som
bestånd med högre virkeskvalité En annan förklaring är att bestånd med lägre virkeskvalité
ofta är mindre skötta och därför kan inneha en större andel död ved och där med höga biologiska värden.

Main title:Naturvårdsrestriktioners effekter på brukandet av ädellövskogen i Skåne
Authors:Thorn-Andersen, Ylva
Supervisor:Karlsson, Matts Ingemar
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:80
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:naturvårdsrestriktioner, ädelövskog, Skåne, effekter på brukande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7643
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7643
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:?? 5045 ??
Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Oct 2017 11:03
Metadata Last Modified:09 Oct 2017 11:03

Repository Staff Only: item control page