Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Gustav, 2006. Sågverksbranschens kostnads- och intäktsstruktur : undersökning, analys och trender inom svensk sågverksnäring. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
615kB

Abstract

Sandvik Group is a global engineering corporation within materials technology and produces, among other things, band sawsteel. In order to develop custom relations, custom benefits and the supply chain Sandvik wants to become more acquainted with its customers. Improved feedback means that Sandvik will be able to develop its products in a customized direction. This thesis is a tool for educating and developing sales staff. As a support a calculation tool that can be used as a sales aid has been developed. Sandvik recognized a need for this type of information in connection with the release of a new product (Durashift) and its marketing campaign. During the pre-study, through discussions with trade associations, specialists in the line of trade and scientists, an inadequate knowledge of saw mill economics in general was observed. I found this very interesting and this thesis was initiated. The purpose of this report is to present a financial analysis and general pictures of the Swedish sawmill industry. The report shall also show how revenue income and costs interact. Furthermore information will be presented about the changes of the Swedish sawmill structure. It should be noted that the number of sawmills studied is limited. Thus, one should be careful when generalizing. This report is a mixture of secondary data and a survey investigation of Swedish sawmills. Questions about production figures, sawing equipment, revenues, costs and income were asked. The result is presented in tables, graphics and as contribution margins. Some analyses have been made about the relationship between various factors and contribution margin or sawing yield. According to the result, direct material cost amounts to 976 SEK/m3sv (63 %), production cost to 247 SEK/m3sv (15 %), personnel cost to 161 SEK/m3sv (10 %), administration cost to 95 SEK/m3sv (6 %), depreciation cost to 61 SEK/m3sv (4 %) and grind and maintenance cost to 14 SEK/m3sv (1 %). The result differs partly from earlier studies made by Sandvik in the early 90's. Especially costs for direct material and wage costs are lower than expected. Explanations may be a real price decrease and an improved productivity. There are further possible improvements in profitability through improved productivity mainly created by higher sawing yield and less standstill time. According to calculations in this thesis a yield improvement of 1 %, thanks to thinner sawing cut, decreases timber usage with 2 %. Since timber costs are 63 % of total costs a small decrease of 2 % affects the result immensely. The calculation shows that profit improves with almost 10 SEK/m3sv (in this profit improvement costs for thinner band sawsteel are not included). The conclusion is, investment costs for sawing equipment must not exceed 10 SEK/m3sv to benefit a revenue improvement. This cost range shall be compared with the total costs for sawing equipment and maintenance of 14 SEK/m3sv. Choosing proper sawing equipments is one possible way to improve the financial result. Especially when considering that 1 % of total costs easily can affect 63 % of total costs.

,

Bakgrund: Sandvik AB tillverkar bland annat bandsågstål som säljs till sågverksindustrin.
För att kunna driva utvecklingen av dessa produkter i rätt riktning samt på ett seriöst sätt
marknadsföra produkterna vill Sandvik få bättre kännedom om sina kunder. En satsning inom
Supply Chain Management har gjorts inom företaget varav denna rapport är en del. Resultaten
är tänkta att användas som underlag för säljverktyg och till utbildning av säljare. Det har även
under arbetets gång uppkommit från företagsrepresentanter, representanter för
intresseorganisationer samt andra branschintressenter att det finns luckor i forskningen inom
just detta område. Vidare visade sökningar i databaser efter rapporter, avhandlingar och
uppsatser att det finns få studier inom området lönsamhet och kalkylering i
sågverksbranschen. Att området verkar vara relativt lite undersökt har varit stimulerande och
en viktig drivkraft under arbetets gång.
Syfte: Syftet med arbetet är att ge en rättvis bild av hur kostnader och intäkter inom svensk
sågverksindustri generellt ser ut. Uppsatsen skall även belysa hur kostnadsposter kan påverka
varandra samt sammanställa uppgifter om sågverksbranschens strukturella utveckling.
Avgränsning: Uppsatsen gör inte anspråk på att ur statistisk synvinkel helt korrekt estimera
sågverkens ekonomi.
Genomförande: Rapporten är en sammanställning av studerad litteratur på området samt en
enkätundersökning som skickats ut till sågverksrepresentanter i hela Sverige. Dessa har fått
svara på frågor gällande produktion, sågutrustning och slipverksamhet samt kostnader och
intäkter. Data har sammanställts till schablonvärden i tabeller, grafer samt som en
bidragsanalys. Ett par beräkningsmodeller har skapats för att analysera samband mellan olika
faktorer såsom sågutbyte och täckningsbidrag.
Resultat: Fördelningen mellan kostnadsposterna är: Råvarukostnad fritt såg 976 kr/m3sv (63
%), Produktionskostnader 247 kr/m3sv (16 %), Personalkostnader tillverkning 161 kr/m3sv
(10 %), Administration 95 kr/m3sv (6 %), Avskrivningar 61 kr/m3sv (4 %) samt
Sliperikostnader 14 kr/m3sv (1 %). Detta är en något annorlunda fördelning än väntat utifrån
gamla uppgifter då råvarukostnaden och personalkostnaden förväntades stå för en högre
andel. Skillnaden kan förklaras av realprisnedgång av råvaran samt av
produktivitetsförbättringar som gjort sågverken allt mindre beroende av personal. Det finns
vinster att hämta i att förbättra produktiviteten ytterligare, både genom minskad stilleståndstid
och förbättrat utbyte. Val av sågutrustning är en väg till liknande förbättringar. Enligt i
uppsatsen genomförda kalkyler kan en utbytesförbättring om 1 % innebära ett minskat
råvaruanvändande med 2 %. Då kostnaden för råvaran är 63 % av totala kostnaden innebär en
minskad råvaruvolym om 2 %, för samma volym sågad vara, en påtaglig resultatförbättring.
Utbytesförbättringen innebär att vinsten förbättras med 10 kr/m3sv (ej inkluderat
merkostnaden för exempelvis förbättrad sågutrustning). Slutsatsen av ovanstående
kalkylexempel är att investeringskostnaden för förbättrad sågutrustning under givna
förutsättningar ej får överstiga 10 kr/m3sv för att uppnå en resultatförbättring.
Kostnadsutrymmet skall också ställas i relation till den totala kostnaden för sågutrustning och
underhåll av densamma om 14 kr/m3sv. Därför kan sägas att kosnadsposten för sågutrustning,
som endast motsvarar 1 % av den totala kostnaden, direkt kan påverka råvarukostnaden som
är den största kostnadsposten på 63 % och därmed även resultatet.

Main title:Sågverksbranschens kostnads- och intäktsstruktur
Subtitle:undersökning, analys och trender inom svensk sågverksnäring
Authors:Lindholm, Gustav
Supervisor:Nylinder, Mats
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:79
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:sågverksbranschen, kostnad, intäkt, bidragsanalys, kostnadsanalys, sågutbyte, lönsamhet, kalkylering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7683
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7683
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 12:33
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 12:33

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics