Home About Browse Search
Svenska


Rajala, Fredrik, 2006. Ekonomiska konsekvenser av förändrad röttolerans vid Bravikens Pappersbruk. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
329kB

Abstract

The competition for Norway spruce pulp wood in Central Sweden increases, forcing the supply-structure of Holmen to face two important challenges. Firstly, it is of the outmost strategically importance to secure the long-term supply of Norway spruce pulp wood to the industries. Secondly, Holmen desires to increase the obtainable volume of Norway spruce pulp wood. This would enable the company to choose volumes in the lower price-segments and thereby decrease the dependency of costly marginal volumes.
As this work shows, one part in managing these challenges could be to lower the quality standards concerning root rot (Heterobasidium annosum).

Facts presented in the work shows that:

1. Technically, the TMP-industry of Braviken can handle a much more rotted pulp wood than that used today, although the cost of refinement increases. As a result of an increased acceptance of rotted wood the supply-cost ought to decrease. The reductions of the supply-costs will probably overcompensate the increment of processing-costs. To assure the theoretical conclusions of this work to be correct, a limited practical trial is recommended before the changes are carried out on a full scale practice.

2. The assortment barrmassaved (mixed coniferous pulpwood) contains a large amount of Norway spruce pulp wood that could be used at Holmens Norway spruce pulp wood consuming industries using the quality requirements of today.

3. The most impressionable factor in changing the flow of Norway spruce pulp wood from barrmassaved to the assortment used at Holmens industries Braviken and Hallsta is probably the behavior of operators of the harvester/forwarder. Two steps meant to change their behavior are presented. Firstly, a redistribution of the economical incentive for sorting is proposed. Secondly, an increased rot-tolerance at the industry is recommended. Thus, the rot-tolerance during harvest and sorting is estimated to approach the economically optimal tolerance-level.

4. There are strong strategically and economic reasons for lowering the quality standards concerning root rot. With reservations for simplifications and sources of error it is estimated that:

1. Transporting the extra volume to Braviken would cut the total cost by 2,9 million kr/year.

2. If 45 % of the extra volume is transported to Hallsta, the total cost would decrease by almost 9 million kr/year.

3. By using a stricter sorting, Region Norrköping could lower the amount of Norway Spruce in the barrmassa sold to the Skärblacka industry. If that amount could be halved from todays 60.000 m3fub to 30.000 m3fub and the sorted Norway Spruce be transported to Hallsta, the total cost would be cut by more than 2 million kr/year.

,

Konkurrensen om granfiberråvara i Mellansverige hårdnar. Detta faktum ställer Holmens
försörjningsorganisation inför två stora utmaningar. På strategisk nivå måste den långsiktiga
råvaruförsörjningen säkras. På taktisk nivå bör det skapas utrymme för att köpa en större del
av totalvolymen i lägre prissegment och därmed minska beroendet av dyra marginalvolymer.
En dellösning på dessa båda utmaningar kan vara att bredda råvarubasen genom att sänka
kvalitetskraven på råvaran. Detta arbete har behandlat möjligheterna till en sådan justering av
kvalitetskravet avseende skogsröta (Heterobasidium annosum).
Det genom arbetet framtagna underlaget visar bl.a. att:
1. Industrin tål en höjd röttolerans ur ett tekniskt perspektiv. Processkostnaden ökar
visserligen men den minskade anskaffningskostnaden bör med god marginal
kompensera de ökade processkostnaderna. Att med säkerhet påstå att så är fallet
kräver dock praktiska försök med påföljande utvärdering.
2. I barrmassasortimentet finns idag en stor mängd granfiberråvara som skulle kunna
användas på Holmens granfiberförbrukande industrier med idag gällande
kvalitetskrav.
3. Den faktor som är mest påverkbar avseende en förändring av granfiberflödet från
barrmassa till granmassa är troligen skördarlagens beteende. I arbetet föreslås två
åtgärder i syfte att förändra detta beteende. Dels föreslås en omfördelning av det
ekonomiska incitamentet för utsortering från avverkningsrättsinnehavare till
skördarlag. Dels föreslås en höjd röttollerans vid industrin i syfte att få till stånd en
tolerans ute i skogen som ligger närmare den ekonomiskt optimala röttoleransen än
vad som idag är fallet.
4. Det är troligen riktigt såväl ur strategiskt som lönsamhetsmässigt perspektiv att
förändra kvalitetskravet avseende röta. Med förbehåll för de förenklingar och felkällor
som beräkningarna rymmer tyder de på att:
1. Om hela den nya extra volymen körs till Braviken minskar totalkostnad med drygt
3 miljoner kr/år.
2. Om 45 % av den nya volymen körs till Hallsta och resten till Braviken minskar
koncernens totalkostnad med knappt 9 miljoner kr/år
3. Om Region Norrköping genom hårdare utsortering kan halvera mängden gran i
barrmassan som går till Skärblaccka från dagens 60.000 m3fub till 30.000 m3fub
och köra denna volym till Hallsta skulle koncernens totalkostnad minska med drygt
2 miljoner kr/år.

Main title:Ekonomiska konsekvenser av förändrad röttolerans vid Bravikens Pappersbruk
Authors:Rajala, Fredrik
Supervisor:Eriksson, Lennart
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:78
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:röttolerans, ekonomiska konsekvenser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:10 Oct 2017 12:42
Metadata Last Modified:10 Oct 2017 12:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics