Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Anna, 2006. Buskar för barns utemiljö : kriterier för fungerande växtval. SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

The titel of this thesis is “Shrubs for childrens enviroment – Criterion of functional selection
of plants”. The main purpose of this thesis is to show what aspects directs the designer, which
lignoses that are suitable for childrens enviroments, and which are mainly used.
The growingconditions vary in different enviroments, and depend for example on
percipitation, soil, temperature, wind and light. The choise of plants must therfore suit the
plantproperty, and also the function of the plantation and the future management.
I have intervjued 37 people that work in different municipality or companys in south Sweden.
The persons has worked as designers, with management or in plantnurserys.
The intervjues show that establishment of plants in childrens enviroments is difficult because
they are highly exposed to abrasion and trampling. There are many aspects to consider when
establishment on schoolyards and playgrounds, and my examination show these aspects:
• Abrasion, the plants must stand violation and soil compaction.
• Plant establishment, the plants should be easy to establish.
• Management, the plantations must be easy to manage.
• Shrubs that are poisonous or could have allergic effects should be used in small
proportions and in special places. Shrubs that are very poisonous should be avoided.
• Shrubs with berries could be used. Aronia melanocarpa have berries that can make the
place look dirty.
• Shrubs with thorns or spines sould be used in small proportions and in special places.
• Aesthetical aspects, the plants should vary in species to be attractive all year, and to
avoid diseases or attacks from noxius animals.
• The shrubs final size should be considerd during the planning to avoid considerable
management and radical pruning.
According to the people in the examination Amelanchier, Syringa vulgaris, Spirea betulifolia,
Ribes alpinum, Cornus and different species of Salix were the most commonly used shrubs
for childrens enviroment. The examination also shows that Salix is most recommended by
designers.

,

Examensarbetet är uppdelat i olika delar. Den första delen är en litteraturstudie kring
betydelsen av buskage i barns utemiljö. Därefter studeras etablering och skötsel, samt hur
buskar är uppbyggda. I min studie av val av buskar för barns utemiljö studeras bland annat
buskar med taggar eller tornar, bär, giftiga buskar, samt även hur slitage påverkar växterna
och hur man kan undvika det.
Hur jag har gått tillväga i min undersökning tas upp i min metod och resultaten som
framkommit resonerar jag sedan kring i diskussionen.
Huvudsyftet med arbetet är att undersöka vilka kriterier som styr vid val av buskar för barns
utemiljö, samt vilka buskar som anses fungera bra.
Växtvillkoren skiljer sig mellan olika platser, och styrs bland annat av nederbörd, jordmån,
temperatur, vind och ljus. Växtvalet måste därför anpassas efter ståndorten, men även för
planteringens funktion och dess framtida skötsel.
Jag har intervjuat 37 personer som arbetar i olika kommuner eller företag i södra Sverige upp
till bergslagen, för att ta reda på vilka kriterier som styr dem när de ska välja buskar för barns
utemiljö, samt hur skötseln av dessa är utformad. Jag har bland annat intervjuat
landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, trädgårdstekniker och trädgårdsingenjörer.
I min undersökning visar det sig att det är följande kriterier som styr projektörer i deras val av
växter för barns utemiljö:
• Slitage, växtmaterialet bör tåla slitage i form av brytskador och markkompaktering.
• Etablering, växtmaterialet bör vara lättetablerat.
• Skötsel, planteringarna bör vara skötselsnåla.
• Giftiga eller allergena buskar, användning av buskar som kan ge allergena effekter
eller är giftiga bör ske i mindre omfattning och med en medveten placering i
planteringen. Mycket giftiga buskar ska undvikas.
• Buskar med bär kan användas, men Aronia bör användas i mindre omfattning då bären
kan skräpa ner och ge fläckar som är svåra att ta bort.
• Buskar med taggar eller tornar bör användas i mindre omfattning och med en
medveten placering i planteringen.
• Estetiska aspekter, växtmaterialet bör vara av varierande arter och sorter för att vara
tilltalande under stora delar av året och för att undvika skadeangrepp eller sjukdomar.
• Buskagets slutliga storlek bör tas i beaktande vid projekteringen för att undvika
omfattande skötsel och radikala beskärningar.
Enligt undersökningen var det häggmispel, syrén, björkspirea, måbär, kornell, röda vinbär,
samt olika arter och sorter av Salix som var de mest användbara buskarna i barns utemiljö.
Undersökningen visar också att Salix är tydligt det växtmaterial som flest projektörer anser
lämplig för användning i barns utemiljö.
Resultaten visar att det är svårt att hitta ett växtmaterial som uppfyller alla de kriterier som
projektörer har. Därför bör man skapa buskage för barn som innehåller varierade arter och
sorter.

Main title:Buskar för barns utemiljö
Subtitle:kriterier för fungerande växtval
Authors:Olsson, Anna
Supervisor:Lindkvist, Elisabeth
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten inom landskapsingenjörsprogrammet
Volume/Sequential designation:2006:15
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:YLING Landscape Engineer Programme (admitted before July 1, 2007) 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)
Keywords:skötsel, etablera, lekplats, buskar, slitage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7750
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7750
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 08:08
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 08:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics