Home About Browse Search
Svenska


Olsson, Olof, 2006. Rekreation och utomhuspedagogik i tätortsnära skog : planering av skolskog och rekreationsanalys för Sätra, en stadsdel i Gävle. SLU, Dept. of Forest Products, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This Masters Thesis includes a survey of recreational habits and the attitudes towards forests of the people of Sätra, a suburb of the city of Gävle. The study also includes the planning and design of a forest suited for education in the same part of the city. The thesis is a part of a project called Tätortsnära skog, commissioned by the Swedish forest agency. The project aims to survey the recreational habits of the general public in the regions of Dalarna and Gävleborg. Tätortsnära skog is focused on cities with a population of more than 20 000 inhabitants, of which Gävle, Sandviken, Falun and Borlänge all fall within the category. For this thesis Gävle was chosen with a concentration on Sätra. Sätra was chosen as some local schools had expressed interest the amenity of a local forest suited to education of the local children. The particular suburb is also of interest due to the surrounding forests and the planning of the residential areas close to the nature.

The methods used for the study behind this thesis were a mail survey and interviews. The questionnaire was sent to 400 randomly selected inhabitants of Sätra in early summer-time 2005. The response rate was 221, or 56 %. The questions in the survey were mostly conclusive and dealt with the subjects of background, recreational habits and values of the citizens, both in general and specific for Sätra. The interviews were held at four schools in the neighbourhood. The individuals interviewed were both teachers and children and the meetings were held both out in the forest as well as inside the school. The aim of the interviews was to create a clear view of how to form and shape a forest suited for education. The project also aimed to show and find suitable activities for learning and playing in the forests, from information obtained in the interviews and the literature.

The forest areas of Sätra are classified as neighbourhood recreational areas with a high and frequent rate of visits by the citizens. The survey in this study showed that typical visitors of the forests are mostly alone, or in company of a family member or friend, and the typical visit lasts between 30 minutes and one hour. They usually walk to the forest as all local people of Sätra live close to the nature. The most frequent activity of visitors is walking, mostly on paths, jogging tracks or bicycle lanes. The most popular place to visit is the forest area located northeast of Sätra containing several paths and jogging tracks. This type of easy accessible nature is in great demand from people living in Sätra. They also want more information about activities and possibilities of the forest areas in the neighbourhood. The citizens of Sätra also further value the experience of calmness and privacy in the forests.

With the results of the mail survey it was possible to make a recreation opportunity spectrum analysis concerning Sätra. This involves planning and adjusting the forests and forestry activities for the visitors. In particular it is important to adapt the areas of the forest close to buildings, while in more distant or randomly visited areas a more conventional forestry is sufficient. More signs showing information and directions in Sätra. These signs are an easy way to inform the people of Sätra about which opportunities there is, concerning recreation and nature locally.

A forest suited for education should be of a simple and basic structure. In this thesis a path with a distance of about 2,5 km was created with the intended use as an educational tool. The track is located in the forest area west of Sätra. Along the track there are several stations, each with a special question or task. These consider subjects such as forestry, different species of trees or plants, animals, nature conservation, soils and mathematics. The forest area has also been modified to satisfy the need of play and movement of the children.

,

Detta examensarbete omfattar en kartläggning av rekreationsvanor och attityder gentemot
skogen hos befolkningen i stadsdelen Sätra i Gävle. Studien omfattar också planeringen och
utformningen av en skolskog i samma stadsdel. Arbetet utförs inom Skogsstyrelsens projekt
Tätortsnära skog, där en kartläggning av skogens sociala värden sker. Aktuella områden för
studien var de tätorter inom Dalarnas och Gävleborgs län med en befolkning över 20 000
invånare. I området blev då städerna Gävle, Sandviken, Falun och Borlänge aktuella. I detta
fall valdes Gävle och för att inte göra studien alltför generell fokuserades arbetet på
stadsdelen Sätra. Valet av Sätra grundades främst på förfrågningar av en skog tillämpad för
barn och undervisning från några av stadsdelens skolor. Sätra är också ett intressant område
när det gäller rekreation. Hela området omges av skogsmark och bostadsområdena är
planerade för en närhet till naturen.
Som metod för arbetet användes en enkät och en intervjuundersökning. Enkäten adresserades
till 400 av Sätras invånare. Utskick skedde under tidig sommar 2005 och av de slumpmässigt
utvalda adressaterna svarade 221 stycken, eller 56 %. Frågorna i enkätformuläret hade främst
fasta svarsalternativ och behandlade respondenternas bakgrund, rekreationsvanor, allmänt och
specifikt i stadsdelen samt värderingar och åsikter angående skogen. I intervjuundersökningen
besöktes fyra av Sätras skolor och förskolor där lärare och barn intervjuades såväl ute i
skogen som i klassrummet. Mötena med klasserna och deras lärare syftade till att skapa en
bild över hur en skog anpassad för undervisning bör se ut. De skulle också visa vilka
aktiviteter som är lämpliga för lek och lärande i skogen samt att kartlägga vilka önskemål
barn och lärare har angående en skog anpassad för undervisning.
Sätras skogsområden kan betecknas som närrekreationsområden där besöksfrekvensen bland
de boende är hög och vardaglig. Allmänt kan sägas om Sätrabornas skogsbesök att de varar
mellan en halv och en timme, de sker oftast i ensamhet eller tillsammans med en vän eller
familjemedlem, de flesta tar sig till fots till skogen och alla invånare har nära till naturen. Den
överlägset vanligaste aktiviteten vid skogsbesöken är promenad, vilken ofta sker på någon av
skogsområdenas stigar, motionsspår eller cykelvägar. Populäraste besöksmålet är skogen
nordost om Sätra där många stigar och motionsspår finns. Denna typ av lättframkomlig natur
är något Sätraborna efterfrågar. Generellt vill de ha mer information om vad stadsdelens
skogsområden kan erbjuda. Dessutom är känslorna av avskildhet och lugn viktiga.
Med enkätsvaren och fältstudier som grund utfördes en så kallad ROS-analys över Sätra.
Detta innebär en analys av de rekreationsmöjligheter som finns i stadsdelen och hur skogarnas
skötsel bör anpassas för besökarna. Skogarna närmast bebyggelsen bör helt anpassas efter
befolkningens önskemål och behov, för att sedan skötas mer konventionellt med ökande
avstånd från stadsdelen. Som rekommendation bör informationsskyltar och enkla
hänvisningsskyltar sättas upp på olika ställen i stadsdelen för att underlätta för Sätraborna
samt att upplysa dem om vilka rekreationsmöjligheter som finns i området.
För en skolskog efterfrågar lärare och barn en enkel och grundläggande uppbyggnad, vilket
ledde till valet av en ca 2,5 km lång skolskogsstig. Tillämpad för stigens naturliga betingelser
formulerades en frågehandledning vilken behandlar ämnen som trädslag, skogsbruk,
naturvård, djur, växter, mark samt matematik. Skolskogen är också anpassad för att tillgodose
barnens lek och rörelsebehov.

Main title:Rekreation och utomhuspedagogik i tätortsnära skog
Subtitle:planering av skolskog och rekreationsanalys för Sätra, en stadsdel i Gävle
Authors:Olsson, Olof
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter och marknader
Volume/Sequential designation:71
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:1140A Master of Science in Forestry, 300.0hp
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:rekreationsvanor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7761
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7761
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2017 10:38
Metadata Last Modified:12 Oct 2017 10:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics