Home About Browse Search
Svenska


Faijermo, Sofie, 2017. Strategi för livsmedelssäkerhet : varför behöver Sverige en sådan?. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
267kB

Abstract

Sverige har sedan ett par decennier tillbaka nedmonterat beredskapslagren av livsmedel, och allt större andel av livsmedlen importeras. På sistone har dock myndigheterna visat ett ökat intresse för livsmedelssäkerheten. Intresset för frågan om livsmedelssäkerhet, som länge har varit lågt, har väckts i Sverige. Syftet i den här studien är att försöka förstå hur hot och risker beskrivs av olika aktörer och hur det påverkar synen på livsmedelssäkerhet. Uppsatsens syfte mynnar ut i två forskningsfrågor: Vilka argument för utvalda myndigheter och organisationer fram varför Sverige borde förbättra livsmedelssäkerheten? Och, I vilken utsträckning kan trendbrottet förstås utifrån teorin om risksamhället?
Utvalda myndigheter och organisationer är: Regeringen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Totalförsvarets forskningsinstitut och Civilförsvarsförbundet. För att försöka besvara frågorna har en innehållsanalys gjorts på officiella rapporter och publikationer från dessa institutioner. De argument som har visat sig framträdande berör det säkerhetspolitiska läget, klimatet och sårbarheten i samhället. Sedan har analysen jämförts och diskuterats med Ulrich Becks teori om risksamhället. Generellt diskuterar Beck hur samhället förhåller sig till risker. Studien diskuterar om myndigheters ökade intresse för livsmedelssäkerhet kan relateras till erfarenheter av och kunskap om risker. Studien visar att de här begreppen uttrycks genomgående i uttalandena från myndigheter och organisationer.

,

Sweden has for a couple of decades dismantled the contingency stocks of food, and an increasing proportion of the food is imported. However, lately, the authorities have shown increased interest in food security. Interest in the issue of food security, which has long been low, has been raised in Sweden. In this thesis I am interest in investigating why. This thesis emerges in two research questions: Which arguments do selected organizations and authorities bring forward regarding why Sweden should improve food security? And, To what extent can this trend break be understood based on the theory of risk society?
Selected organization and authorities are: Government, The Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), The Swedish Defense Research Agency (FOI) and The Swedish Civil Defense Association. In order to try to answer the questions, a content- analysis has been made on official reports and publications from these institutions. The arguments that have been shown are; the security policy situation, the climate and the vulnerability of society. Then the analysis has been compared and discussed in relation to Ulrich Beck's theory of risk society. Generally, Beck discusses how society relates to risks. The study discusses if the authorities increased interest in food security is related to experiences and knowledge of risks. The survey shows that these terms are expressed throughout the statements of government and organizations.

Main title:Strategi för livsmedelssäkerhet
Subtitle:varför behöver Sverige en sådan?
Authors:Faijermo, Sofie
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:livsmedelssäkerhet, risk, sårbarhet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7272
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-7272
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food processing and preservation
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:29 Sep 2017 06:42
Metadata Last Modified:29 Sep 2017 06:42

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics